Iisalmen yleiskaavaluonnos nähtävillä

Kaupunginhallitus hyväksyi  29.03.2021 §89 Iisalmen Yleiskaavaluonnoksen ja asetti kaavaluonnoksen nähtäville.
Yleiskaavaluonnos pidettiin nähtävillä 12.4. – 11.6.2021.

Kannanotot pystyi lähettämään kirjeellä tai  
sähköpostitse. Lisäksi avattiin uusi palvelu vuorovaikutusmahdollisuuteen 
palautekanavan kautta. Palautepalvelu vaati vahvan tunnistautumisen:
Keskusta-alueen Yleiskaavaluonnos ja Yleiskaavaluonnos koko kunta

Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin tiistaina 18.5.2021 Kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa.

Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuuden tallenne on katsottavissa internetissä.

Jos aiheesta herää kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä kaavoittajiin, koko kunta: Sari Niemi, keskusta-alue: Hannele Kelavuori. S-postiosoite: etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Seuraa kaupungin internetsivuja tilaisuuden järjestelyjen suhteen. Koronarajoitukset vaikuttavat siihen, miten yleisö voi osallistua tilaisuuksiin. 

 

Yleiskaavaprosessi
Prosessi_nettiin_lev_1600px.jpg

Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2040.
Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.
 
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Alueiden ollessa jo asemakaavoitettuja, tullaan niitä muuttamaan yleiskaavan perusteella.

Iisalmessa on edellisen kerran laadittu oikeusvaikutteinen keskustaseudun osayleiskaava vuonna 2007.
Koko kunnan oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei kaupunkiin ole koskaan laadittu

Yleiskaavatyö koostuu:

  1. paikkatietoanalyyseistä, jotka ovat jatkuvasti päivittyviä
  2. Yleiskaavakartasta merkintöineen
  3. Kaavaselostuksesta, jossa on esillä kaavamerkintöjen tulkinnat muuttuvien paikkatietoanalyysien pohjalta 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 20.3.-21.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:ta palautetta kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka. 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.3.2018, §40, että yleiskaavaluonnos laaditaan Nauhataajama -vaihtoehdon pohjalta painottaen kehittämistarpeita infran ja palveluiden osalta kaupungin keskusta-alueelle. Maaseutualueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kylien kehittymismahdollisuuksiin sekä biotalouden sekä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin. Linkistä löytyy kokouksessa esitetty Iisalmen yleiskaavan valmisteluaineisto.

 

Lisätietoja yleiskaavasta

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366
sari.niemi@iisalmi.fi

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
LIITE 2 OAS - vaiheen kannanotot, yhteenveto, ja vaikutusten arviointi vuorovaikutuksen pohjalta
LIITE 3 Yleisötilaisuuksien muistiot, viranomais- ja työneuvottelut
LIITE 4 Iisalmen nykytila-analyysi ja väestöskenaariot
LIITE 5 Kaupallisten vaikutusten analyysi
LIITE 6 Iisalmen ilmastosuunnitelma
LIITE 7 Ylä-Savon ilmasto-ohjelma
LIITE 11 Tutkielma koko kaupungin viheraluejärjestelmä
LIITE 12 Viheraluejärjestelmä keskustaseutu
LIITE 14 Luettelo Iisalmen Natura- ja luonnonsuojelualueista
LIITE 15 Luettelo Iisalmen liito-oravaselvityksistä
LIITE 16 Mitoitustaulukot kehittyvistä kyläalueista
10.9.2020 yleisötilaisuuden esitykset
Ota kantaa -kyselyn vastaukset
Kysely oli avoinna 11. - 25.9.2020. Kysely ja kuntalaisten vastaukset sekä kaavoittajan vastaukset on koottu yhteen. Kyselyn koonti on julkaistu.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Blogi
14.11.2018 0

- Sanna Jokela, Gispo Oy
22.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
15.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
25.4.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
10.1.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
Kaikki blogit