Vesihuolto


Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä päättää kunta (kunnanvaltuusto tai
kunnan muu elin, jolle valtuusto on johtosäännöllä siirtänyt päätösvallan).

Liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Taajamassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella (paitsi ranta-alueella ja pohjavesialueella) kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

 

Vapautus vesihuollon liittymisvelvollisuudesta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolain 10 §:ssä tarkoitetusta vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle sekä kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaiselta on pyydettävä lausunto.


Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
 3) sekä lisäksi:
 a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
 b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Vapautusta ei voida myöntää ennakkoon eli vapautusta ei kannata hakea siinä vaiheessa, kun esimerkiksi viemäröinti on vasta suunnitteilla tai rakenteilla eikä vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ole vielä päätetty.

Lisätietoja vesihuoltolaista

Ohje vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen
Hakemus vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen

 

Lisätietoja: 

Iisalmi ja Sonkajärvi: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta puh. 0400 144453, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Kiuruvesi ja Vieremä: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus puh. 040 568 2619 , etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Pielavesi: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen puh. 0400 173 345, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi