Koulukuljetukset

Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt, että esi- ja perusopetusta tai lisäopetusta saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai huoltaja saa avustusta oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen seuraavilla perusteilla:

  • Kuljetus voidaan järjestää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi vuotta, esimerkiksi talvikuukausiksi tai määräajaksi.
  • Kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Koulukuljetus järjestetään tähän kouluun (ns. oppilaan lähikoulu).

Koulukuljetus järjestetään seuraavissa tapauksissa:

  • esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.

Huoltajan ei tarvitse erikseen anoa lastensa koulumatkan järjestämistä, jos koulumatka on koulutuslautakunnan päättämien matkarajojen mukainen (1.–3. luokan oppilailla yli 3 km, 4.–9. luokan oppilailla yli 5 km). Oppilashuollollisissa erityistapauksissa kuljetuspäätökset tehdään tapauskohtaisesti. Koulukuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella ainoastaan poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettäviin kuljetuksiin. Esioppilaiden huoltajien pitää hakea kuljetukseen oikeutetuille esioppilaille matkaetuutta erillisellä lomakkeella.

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä hyödyntäen. Kaupunki antaa linja-autoa käyttäville matkustamista varten koululaisen älykortin syksyllä koulun ensimmäisenä työpäivänä. Muita kuljetusmuotoja eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Esioppilaat käyttävät samoja kuljetusmuotoja kuin perusopetuksen oppilaat. Oppilaan tulee käyttää sitä kouluautoa, joka lähtee koulun päätyttyä.

Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta riippuen kuljetusauton reitistä, kävelymatkasta ja kuljetukseen käytetystä ajasta.

Huoltaja vastaa aina lapsen saattamisesta ja vastaanottamisesta kouluautolle/kouluautolta!

Lasten huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä!

Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetusetuus koskee kuljetusta kotoa tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitettuun varhaiskasvatukseen. Etuus ei siis koske varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen ja kodin välistä matkaa. Niissä tapauksissa, joissa esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan samassa yksikössä, esiopetus on osa varhaiskasvatusta, joten kuljetusetuutta ei ole.

Poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettävät kuljetukset

(koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus, terveydelliset syyt, ym.)

Iisalmen kaupunki on omalta osaltaan määritellyt vaaralliset kohteet, jotka oikeuttavat koulukuljetukseen (esim. radanylitykset, tietyt tieosuudet).

Muut poikkeuskuljetukset tulee perustella ja anoa erikseen. Päätös tehdään joko lukuvuodeksi kerrallaan tai lyhyemmäksi aikaa. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava jokaisen hakemuksen mukana.

Verkkoasiointi

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Koulukuljetushakemus

Lomake erityisillä perusteilla myönnettävän koulukuljetuksen hakemiseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Tutustu koulukuljetusoppaaseen