Koulukuljetukset

Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt, että esi- ja perusopetusta tai lisäopetusta saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai huoltaja saa avustusta oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen seuraavilla perusteilla:

  • Kuljetus voidaan järjestää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi vuotta, esimerkiksi talvikuukausiksi tai määräajaksi.
  • Kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Koulukuljetus järjestetään tähän kouluun (ns. oppilaan lähikoulu).

Koulukuljetus järjestetään seuraavissa tapauksissa:

  • esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.

Huoltajan ei tarvitse erikseen anoa perusopetuksessa olevien lastensa koulumatkan järjestämistä, jos koulumatka on koulutuslautakunnan päättämien matkarajojen mukainen (1.–3. luokan oppilailla yli 3 km, 4.–9. luokan oppilailla yli 5 km).

Esioppilaiden huoltajien pitää aina hakea matkaetuutta erillisellä lomakkeella!

Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetusetuus koskee kuljetusta kotoa tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitettuun varhaiskasvatukseen. Etuus ei siis koske varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen ja kodin välistä matkaa. Niissä tapauksissa, joissa esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan samassa yksikössä, esiopetus on osa varhaiskasvatusta, joten kuljetusetuutta ei ole.

Koulukuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella ainoastaan poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettäviin kuljetuksiin. Oppilashuollollisin syin ja erityisperustein haetuista kuljetuksista päätetään tapauskohtaisesti.

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä hyödyntäen. Kaupunki antaa julkista liikennettä käyttäville kuljetusetuutetuille oppilaille matkustamista varten matkakortin syksyllä koulun ensimmäisenä työpäivänä. Muita kuljetusmuotoja eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Esioppilaat käyttävät samoja kuljetusmuotoja kuin perusopetuksen oppilaat. Oppilaan tulee käyttää sitä kuljetusta, joka hänelle on ilmoitettu.

Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta riippuen kuljetusauton reitistä, kävelymatkasta ja kuljetukseen käytetystä ajasta.

Huoltaja vastaa aina lapsen saattamisesta ja vastaanottamisesta kouluautolle/kouluautolta!

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä!

Verkkoasiointi

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Esioppilaan kuljetushakemus

Lomakkeella haetaan esioppilaille matkaetuutta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulukuljetushakemus

Lomake erityisillä perusteilla myönnettävän koulukuljetuksen hakemiseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Tutustu koulukuljetusoppaaseen