Monikulttuurinen opetus

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:

Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.

Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä.

Monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

Tietoa monikulttuurisesta opetuksesta

Iisalmessa valmistavaa opetusta tarvitsevat perusopetusikäiset oppilaat sijoitetaan pääsääntöisesti omaa ikätasoaan vastaaviin opetusryhmiin lähikoulussa. Oppilas voidaan sijoittaa vuotta alemmalle luokkatasolle perustellusta syystä esimerkiksi silloin, kun hänellä ei ole koulutaustaa, se on puutteellinen tai oppimisessa tiedetään jo olevan pulmia. Valmistavaa opetusta toteutetaan yhteistyössä luokanopettajan, maahanmuuttajien erityisopettajan ja/tai S2-opettajan kanssa.

Valmistavan opetuksen enimmäistuntimäärän täytyttyä oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Hän saa perusopetuksen eri tukimuotojen lisäksi edelleen tukea maahanmuuttajien erityisopettajalta ja/tai S2-opettajalta.

Valmistavaan opetukseen on oma opetussuunnitelmansa.

Linkki: Iisalmen kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Oppilaan oman äidinkielen ja suomen kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.
Oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppimäärän valinnasta päättää huoltaja.

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea tai ovat asuneet vuosia ulkomailla ja haluavat ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.

Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen. Oppiminen arvioidaan oppilaan todistukseen vuosittain. Opetus on opetussuunnitelman liitteen 3 mukaista opetusta. Kyseessä ei ole kielikerho, vaan opetus ja kielenoppiminen vaativat sitoutumista. Opetus on maksutonta.

Opetusta järjestetään Iisalmessa eri kouluilla, ja opetustunnit voivatkin olla eri koululla kuin oppilaan omassa koulussa. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ja tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuitenkin kuulua oppilaita perusopetuksen eri vuosiluokilta ja oppilaat voivat olla eri kouluista.

Oman äidinkielen opetukseen/ylläpitokielen opetukseen ilmoittaudutaan oman koulun rehtorille.