Tupakka- ja nikotiinivalvonta

Tupakkalaki

Suomessa tupakkatuotteita, sähkösavukkeita ja sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä säädellään tupakkalaissa (549/2016). Myös poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet, kuten esimerkiksi yrttisavukkeet ja tupakointivälineet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Lisäksi tupakkalaissa on säännöksiä, jotka koskevat tupakan vastikkeita (esimerkiksi energianuuskaa) ja tupakkajäljitelmiä (esimerkiksi tupakkatuotteiden ulkonäköä jäljittelevät makeiset).
Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla

  • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
  • suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Iisalmen kaupungin ympäristöterveysvalvonnan vastuualueella myyntilupaa haetaan ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksen voi tehdä sähköisesti tällä lomakkeella, minkä täyttämiseen löytyy ohjeet täältä. Myyntiluvan saaminen edellyttää omavalvontasuunnitelmaa, joka on liitettävä hakemukseen.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteita voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu Valviran rekisteriin. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, toiminta on ilmoituksen varaista, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle. Ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle.


Nikotiininesteellä tarkoitetaan nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa. Mikäli nikotiininesteellä on lääkelain mukainen lupa, on kyse lääkkeestä.

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa (lupa myönnetty ennen 2016), saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

  1.  hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
  2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Viranomaiselle on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta kunnan perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava kunnalle hyvissä ajoin.

Linkit Valviran sivuille:
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemus.
Vähittäismyynnin omavalvontaopas

Nikotiinivalmisteiden myynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi mm. kaupoissa. Nikotiinivalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinivalmisteita voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu Fimean rekisteriin.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on vähittäismyyntilupa. Lupaa haetaan ympäristöterveystarkastajilta, jotka myös valvovat nikotiinivalmisteiden myyntiä. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa voi hakea tällä lomakkeella

Muiden tupakkalaissa säädettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi tupakointivälineiden tai tupakan vastikkeiden, myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen.

Valvonta

Kunnissa ympäristöterveystarkastajat valvovat tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan valvontasuunnitelman mukaisin tarkastuksin. Kuntien tehtävät sisältävät muun muassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn.

Valvontamaksut

Kunta perii tupakka- ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien myöntämisestä hyväksymänsä hinnaston mukaisen maksun. Vähittäismyyntiluvan haltijalta peritään vuosittain kunnan hyväksymän hinnaston mukainen myyntipistekohtainen valvontamaksu. Valvontamaksu on Iisalmen kaupungin ympärisöterveyspalvelujen vastuualueella 500 euroa myyntipistettä kohden.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvasta kunta perii myös hyväksymänsä hinnaston mukaisen maksun. Nikotiinivalmisteiden myyntilupien vuotuinen valvontamaksu on 75 €.

Asiakasmaksut: Iisalmen kaupungin ympäristöterveyspalvelujen hinnasto (Ylä-Savon ympäristölautakunta 12.1.2023 § 4 ja Ylä-Savon ympäristölautakunta 16.2.2023 § 19).

Tupakkatuotteiden esilläpito ja saatavuus

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden vähittäismyynnissä. Esillä pitämisellä tarkoitetaan käytännössä tupakkapakkausten tai niiden tavaramerkkien ja tuotenimien tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua myyntipisteessä tupakkatuotteiden kuvastoon ja saada mukaansa tupakkatuotteista ja niiden hinnoista painettu luettelo. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016), jossa annetaan tarkempia säännöksiä kuvaston ja luettelon muodosta, sisällöstä ja ulkoasusta.

Alaikäisille ei saa myydä, välittää tai tarjota tupakkatuotteita. Kielto koskee myös yksityishenkilöitä. Samoin on kielletty tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito alaikäisiltä.

Myyntirikoksena rangaistavaksi on säädetty tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyminen tai välittäminen alle 18-vuotiaalle sekä nuuskan myyminen tai välittäminen. Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta.

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, nikotiininesteiden ja sähkösavukkeiden myyntipisteessä on oltava asiakkaiden hyvin havaittavissa oleva myynnin ikärajoista kertova ilmoitus:
”Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.”

Myyntikieltoilmoituksen on oltava sellaisessa paikassa, että asiakas voi lukea sen vaivatta myyntitilanteessa. Voit tulostaa Valviran laatiman myyntikieltoilmoituksen tästä linkistä.

Nuuska

Suomen tupakkalain mukaan nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan myynti ja maahantuonti on kielletty. Maahantuontikielto koskee myös näiden tuotteiden hankkimista ja vastaanottamista postitse tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. Tupakkalaissa säädetään kuitenkin matkustajatuontia koskeva poikkeus maahantuontikiellosta. Sen mukaan täysi-ikäinenyksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan maahan yhteensä enintään 1 000 grammaa nuuskaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa vuorokaudessa. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille edellä mainittuja tuotteita ei saa tuoda.

Nuuskan kaupallinen tuonti ja myynti on kielletty kaikissa EU:n jäsenmaissa Ruotsia lukuun ottamatta, joka neuvotteli itselleen poikkeusluvan EU -liittymissopimuksessaan. Nuuskan matkustajatuontia koskevat rajoitukset vaihtelevat maittain. Lisätietoa: Tupakkatuotteiden nettitilaaminen ja matkustajatuonti

Tupakointikiellot

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja. On hyvä huomioida, että tupakkalaissa oleva sisätilan määritelmä kattaa myös osittain avonaiset tilat.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan sekä päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat.
Tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakointikielto koskee kaikkia perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavia oppilaitoksia oppilaiden iästä riippumatta.
Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet
Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat tupakkalain mukaisia työyhteisöjen yleisiä sekä asiakkaille tarkoitettuja sisätiloja, joissa tupakointi on pääsääntöisesti kielletty. Ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa tupakointi on sallittu ainoastaan erillisessä tupakointitilassa, jonka kunnan rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt. Tupakointi on tietyin edellytyksin sallittua myös ravintoloiden ulkotarjoilualueilla.

 

Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot

Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Tupakkalaki ei rajoita asuinyhteisön oikeutta kieltää järjestyssäännöissään tupakointi myös muilla kuin säännöksessä mainituilla yhteisillä ulkoalueilla. Asuinyhteisö voi siten halutessaan järjestyssäännöissään kieltää tupakoinnin myös esimerkiksi hallitsemallaan yhteisellä ulkoterassilla tai pysäköintialueella. On kuitenkin hyvä huomioida, että asuinyhteisön oikeus tupakoinnin kieltämiseen ei ulotu osakashallinnassa oleviin ulkoalueisiin eikä muihin ulkoalueisiin, jotka eivät ole asuinyhteisön hallinnassa.
Lisätietoa asuntoyhteisöjen tupakointikielloista ja kunnan määräämästä tupakointikielosta asuntoyhteisössä löytyy täältä.

Tupakkalain rikkomuksen seuraukset

Tupakkatuotteiden myynti alaikäiselle on tupakan myyntirikkomus, josta seuraa sakkorangaistus.
Tupakkamainontakiellon rikkominen on tupakoinninmarkkinointirikkomus, josta saa sakkorangaistuksen tai tupakointimarkkinointirikos, josta tuomio on sakkorangaistus tai maksimissaan 2 vuotta vankeutta.

Tupakoinnin salliminen tiloissa tai tilaisuudessa, jossa tupakointi kiellettyä, on tupakointirikkomus tai tupakkalain suojaamistoimenpiteiden laiminlyönti, joista molemmista seuraa sakkorangaistus.
Tupakkatuotteiden salakuljetus on salakuljetusrikos, josta voi seurata 2 vuotta vankeutta.

Tupakanmyyntiluvan peruutus

Kunta voi harkintansa mukaan peruuttaa myönnetyn tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan, jos laiminlyönti tai rikkomus sitä edellyttää. Lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija kirjallisesta huomautuksesta, varoituksesta tai sakkorangaistuksesta huolimatta jatkaa säännösten vastaista toimintaa. Peruutus voidaan tehdä määräaikaiseksi (vähintään viikko, enintään 6 kuukautta) tai pysyväksi.

Lupa voidaan perua pysyvästi, jos myyntiluvan haltija myy, säilyttää tai antaa säilyttää myyntipaikassa tupakkatuotteita, joiden maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen on kielletty (esimerkiksi nuuska). Pysyvästi peruttu vähittäismyyntilupa voidaan myöntää uudelleen hakemuksesta aikaisintaan vuoden kuluttua luvan perumisesta.

Lähde: Valvira

Lisätietoa: www.valvira.fi/tupakka

Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristöterveysvalvonta
Iisalmen toimipiste
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 10, 74101 Iisalmi (postiosoite)
ymparistoterveydenhuolto@iisalmi.fi
Avoinna ma - to klo 9.00 -15.00 ja pe klo 9.00 - 1400

Toimisto/hallintosihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Aili Heikkinen,  puh. 0400 1444 50

Ympäristöterveystarkastajat
Eija Hartikainen, 0400 1444 62
Mikko Piippo, 0400 1444 61
Anne Kautiainen, 0400 1444 60


Kiuruvesi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Kiuruveden toimipiste
Harjukatu 2, Kiuruvesi
PL 10, 74101 Iisalmi (postiosoite)
Lassi Huttunen puh. 0400 9403 44

Sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi