Ympäristölupa, rekisteröinti ja ilmoitukset

Milloin ympäristölupa tarvitaan?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa; valtaosa ympäristöluvan tarvitsevista toiminnoista on listattu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 laitosluettelossa. Ympäristölupa tarvitaan myös laitosluettelossa tarkoitettuun mutta vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ylä-Savon ympäristölautakunta myöntää ympäristölupia 1.9.2014 voimaantulleen ympäristönsuojelulain ja 10.9.2014 voimaantuleen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapureille.

Mikäli toiminta muuttuu siten, että päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät, edellyttää se myös ympäristöluvan muuttamista. Lupa tarvitaan myös toiminnan muunlaiseen olennaiseen muuttamiseen, esimerkiksi toiminnan laajentamiseen tai vaikkapa toiminnassa käytettävien raaka-aineiden muuttamiseen.
Lisätietoja ympäristönsuojelulaista Lisätietoja ympäristönsuojeluasetuksesta

 

Hakemuksen laatiminen, lomakkeet ja ohjeet

Ympäristölupahakemus pannaan vireille kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja hakemuksen teossa on suositeltavinta käyttää ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvää valmista hakemuslomaketta. Hakemus liitteineen on tehtävä kolmin kappalein ja toimitettava lupaviranomaiselle. Ympäristölupahakemuksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa (3 - 10 §). Tarvittaessa ympäristölupahakemuspohjia saa myös ympäristönsuojeluviranhaltijoilta.

Ympäristönsuojeluviranhaltijat neuvovat ja opastavat ympäristölupahakemuksen tekemisessä. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa käydä neuvottelemassa asiasta ympäristönsuojelutarkastajan kanssa.

Ohjeet ja lomakkeet ympäristöhallinnon verkkopalvelusta

Ympäristönsuojelun palveluhinnasto 2023

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Lisätietoja ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

 

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Määräaika on tarpeen, jotta viranomaisella on riittävästi aikaa arvioida, voidaanko toiminta rekisteröidä vai tarvitseeko se ympäristöluvan. Viranomaisella on oikeus pyytää toiminnanharjoittajaa täydentämään ilmoitusta rekisteröintiedellytysten täyttymisen arvioimiseksi tai rekisteröinti-ilmoituksen täydentämiseksi. Täydennystä voi kuitenkin pyytää vain niistä asioista, jotka toimialakohtaisissa asetuksissa edellytetään selvitettäväksi.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Viranomaiselle toimitettua ilmoitusta, joka ei täytä asetuksissa ilmoituksille säädettyjä vaatimuksia, ei voida pitää rekisteri-ilmoituksen sellaisena vireilletulona, jonka saapumisesta viranomaiseen laskettaisiin 90 päivän määräajan alkaminen. Määräaika alkaa siitä, kun viranomaiselle on toimitettu asianomaisen asetuksen vaatimukset täyttävä rekisteröinti-ilmoitus. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä.

Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta

Ympäristönsuojelun palveluhinnasto 2023

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta

Ympäristönsuojelun palveluhinnasto 2023

Ympäristöluvan varaisten toimijoiden vuosittainen raportointi


Ympäristöluvallisten toimijoiden tulee raportoida vuosittain edellisen vuoden toimintaa koskevat tiedot (esim. jätemäärät) helmikuun loppuun mennessä. Raportointi tehdään sähköisessä asiointipalvelussa YLVAssa. 

YLVA Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

 

Ympäristönsuojelulain kertaluonteisen toiminnan ilmoitus

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset käsittelee ympäristönsuojeluviranhaltijat.

Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta

Maatalouden ympäristösuojelun lomakkeet ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa

Melu ja tärinä

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta, ulkoilmakonsertesita, moottoriurheilukilpailuista ja muista suurista yleisötapahtumista, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Koeluontoinen toiminta

Ilmoitus on tehtävä myös ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle(Ympäristönsuojelulaki 120 ja 123 §).

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Toiminta Viranomainen
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ELY-keskus
Haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta ELY-keskus
Satama ELY-keskus
Melu ja tärinä 1) Toiminta-alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
  2) ELY-keskus, jos toimitaan usean kunnan alueella
Koeluontoinen toiminta Pysyvän toiminnan toimivaltainen ympäristölupaviranomainen
Poikkeukselliset tilanteet Valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus tapauksesta riippuen) 
Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen ELY-keskus, ellei toimivaltaa ole siirretty kunnalle
 

Lannan aumauksen valvontailmoitus

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. 

Aumassa varastoitavan lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Lantaa voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.

Ilmoituslomake ja lisätietoja 

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

Ilmoitus on jätettävä lokakuun loppuun (31.10.) mennessä. Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa ilmoituksen jättämisen jälkeen on marraskuun viimeinen päivä (30.11.).

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy.

Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Esimerkkeinä tällaisista poikkeuksellisista vuosista voidaan pitää vuosia 2006 ja 2012, jotka olivat erittäin sateisia joissain osissa Suomea ja lannan levitys niillä kasvukautena oli paikoin mahdotonta. Myös haihdunta oli vähäistä ja maan kosteus suurta. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan tämän tyyppisille tilanteille ja vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa.

Ilmoituslomake ja lisätietoja