Iisalmen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma
KULTTUURIREPUT

 

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tutustuttaa lapset eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä kulttuurista. Kulttuurikasvatussuunnitelmalla mahdollistetaan lasten tasavertaisia oikeuksia päästä osalliseksi taiteen ja kulttuurin sisällöistä. 

Lapsen taiteellisen ilmaisun monet muodot ovat kokonaisvaltaisia ja syntyvät eri taiteen aloja luovasti yhdistellen. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee lasten musiikillisen, kuvallisen, käsityöllisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti myös lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja sirkusta.

Lapsen sosiaaliset taidot, myönteinen minäkuva ja oppimisedellytykset kehittyvät taiteellisen kokemisen ja ilmaisun myötä. Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu kehittävät myös lapsen ajattelun ja oppimisen taitoja. Taidekasvatuksen avulla lapset saavat kokemuksia spontaanista ilmaisusta sekä yhteisesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Kun lapsi tutustuu kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin, hän vahvistaa omaa monilukutaitoaan, osallisuuttaan ja vaikuttamisen mahdollisuuksiaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman toimenpiteet toteuttavat Iisalmen kaupungin strategiaa ja varhaiskasvatussuunnitelman sekä laadukkaan ja monipuolisen kulttuurikasvatuksen tavoitteita. Iisalmen kulttuurireppua eli kulttuurikasvatussuunnitelmaa
toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, kulttuuripalveluiden, kirjaston, musiikkiopiston sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Painopiste on paikallisessa ja alueellisessa taiteessa, kulttuuritoiminnassa ja kulttuuriperinnössä.

Iisalmen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurireput 2023


Kulttuurikasvatussuunnitelman rakenne


• Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on jaettu taiteenaloittain ”kulttuurireppuihin”
• Jokainen kulttuurireppu sisältää ikätasoihin jaetut osuudet (0-3-vuotiaat, 4-5-vuotiaat ja esioppilaat)
• Repuissa on myös eri tasoja toimintaan: arkitaso, sovellustaso ja syventävä taso
• Toteutuksessa tehdään yhteistyötä mm. kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa