Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään tuntiperusteinen asiakasmaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.  
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.  Iisalmen kaupunki suosittelee ottamaan käyttöön E-laskun, joka on sähköisessä muodossa mobiili- ja verkkopankkiin saapuva lasku. E-lasku on helppo tapa maksaa laskuja, koska e-lasku sisältää samat tiedot kuin paperinen lasku. 


Maksun suuruus  

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla perheen nuorimman lapsen osalta
enintään 295 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 %
ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 118 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta Lasta koskevaa 28:ää euroa pienempää maksua ei peritä.  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein. 

Perusopetuslain mukainen esiopetus on maksutonta 4 h /päivä, Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

Tulorajat 

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä
käytettävät tulorajat ovat  seuraavat:  

 

Tulorajat 1.3.2023 alkaen:


 

 
Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat tai muut huoltajat (avio- tai avopuolisot) sekä heidän kanssaan asuvat alaikäiset lapset. Perheen
kokoa määriteltäessä ei vaikuta, onko lapsi varhaiskasvatuksen piirissä vai ei. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 

 

Maksun periminen poissaolon ajalta (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 9) 

Tässä laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksu

 

Tuloselvitykset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten on kaikkien perheiden, myös palveluseteliasiakkaiden toimitettava palkkatodistukset ja muut tuloselvitykset
sähköisen asioinnin kautta. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitykset on toimitettava Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vastaaville toimistosihteereille osoitteeseen
Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi.  

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu, varhaiskasvatuksesta peritään korkein maksu.   Perheen tulee toimittaa maksun suuruuteen vaikuttavat tiedot (esim. perheen koko tai
varattu hoitoaika muuttuu) välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteereille. Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli perhe hyväksyy korkeimman
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Korkeimman maksun voi käydä hyväksymässä osoitteessa (vaatii Suomi.fi-tunnistaumisen): 


 https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatuspalvelut/Varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet 
 
Asiakasmaksujen määrittämiseksi huoltajia pyydetään toimittamaan seuraavat
liitteet:  
 
Palkansaajat:  
- palkkalaskelma veronalaisista tuloista ja lomarahasta  
- vuorotyötä tekevillä palkkalaskelma, jossa vuorolisät mukana  
 
Opiskelijat:  
- opiskelun oltava päätoimista ja tutkintoon tähtäävää  
- opiskelutodistus ja päätökset opintoeduista  
 
Yrittäjät:  
- viimeisin tuloslaskelma ja tase. Oy:n palkkatodistus, selvitys osinkotuloista ja
luontaiseduista  
- aloitteleva yrittäjä: starttiraha, YEL- päätös  
 
Sosiaalietuudet:  
- esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha  
- työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki, koulutustuki  
 
Maatalousyrittäjät:  
- viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen  
 
Luontoisedut:  
- mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu  
 
Elatusapu, elatustuki (päivähoidossa olevista lapsista):  
- kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/-tuesta  
 
Metsätulot:  
- verotuspäätös erittelyosineen  
 
Pääomatulot:  
- korot, optiot, osingot sekä vuokratulot, josta vähennetty vastikkeet  - muut verotettavat
tulot  
 
Muut tulot:  
- esim. apurahat, stipendit  
- metsätulot: verotuspäätös erittelyosineen  
 
Vähennykset:  
- maksetut elatusavut euroa/kk (kopio maksutositteesta) 

  

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu kunnallisissa yksiköissä:

  • Asiakasmaksu muodostuu sähköisessä hakemuksessa valitun tuntimäärän ylärajan perusteella (vaikka lapsen käyttämä määrä olisi alempi) ja perheen toimittamien tuloselvitysten mukaan.
  • Tuntirajoja voidaan tarkistaa perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa kesken toimintakauden ja muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle. Varattuja ja toteutuneita tunteja voi seurata Edlevosta
  • Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä. Etukäteen varattu käyttämätön päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti (esim. sairauspäivä). Lapsen tullessa varhaiskasvatusyksikköön, henkilökunta kirjaa hänet saapuneeksi ja lähtiessä poistuneeksi.
  • Hoitoaikavaraukset tehdään edellisen viikon sunnuntaihin klo 24.00 mennessä sähköisesti Edlevon kautta.

Varattujen tuntien ylitys

  • Jos toteutuneet tunnit ylittävät varatut tunnit, asiakasmaksu siirtyy automaattisesti toteutuneen tuntimäärän mukaiseen maksuluokkaan.
  • Tuntimäärää tarkistetaan, jos ylitys on toistuvaa

Tuntiportaikot varhaiskasvatus ja vuorohoito

 Käytössä Peltosalmen, Lumilinnan ja Kirkkopuiston Montessori päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa

Tuntiperusteinen 0-84t/kk (60%)
Tuntiperusteinen 85-126t/kk (70%)
Tuntiperusteinen 127-147t/kk (80%)
Tuntiperusteinen yli 148t/kk (100%)

Käytössä Simpukan ja Paloisten päiväkodeissa

Vuorohoito 0-84t/kk (60%)
Vuorohoito 85-126t/kk (70%)
Vuorohoito 127-147t/kk (80%)
Vuorohoito yli 148t/kk (100%)

Esiopetus täydentävä; käytössä koulujen yhteydessä olevissa erillisissä esiopetusryhmissä sekä Lumilinnan ja Kirkkopuiston Montessori päiväkodeissa
Eo+Tuntiperusteinen 0-84t/kk (60%)
Eo+Tuntiperusteinen 85-126t/kk (70%)
Eo+Tuntiperusteinen 127-147t/kk (80%)

Esiopetus täydentävä; käytössä Simpukan ja Paloisten päiväkodeissa
Eo+Vuorohoito 0-84t/kk (60%)
Eo+ Vuorohoito 85-126t/kk (70%)
Eo+ Vuorohoito 127-147t/kk (80%)

Laskutettavien tuntien laskenta

Laskutettavat tunnit lasketaan varattujen ja käytettyjen tuntien mukaisesti tarkastelemalla sekä hoitoaikavarauksessa (Edlevo) varattua hoitoaikaa, että Läsnässä kirjattuja toteutuneita hoitoaikoja. Eli laskutettava aika muodostuu yhdistämällä uloimmat aikaparit.

Esimerkki 1:

Huoltajan tekemä hoitoaikavaraus (Edlevo): 6.30 - 15.30 = 9 h Toteuma (Läsnä): 6.45 - 16.45 = 10 h Laskutettava aika: 6.30 - 16.45 = 10 h 15 min.

Esimerkki 2:

Huoltajan tekemä hoitoaikavaraus (Edlevo): 6.30 - 15.30 = 9 h Toteuma (Läsnä): 6.30 – 14.30 = 8 h Laskutettava aika: 6.30 – 15.30 = 9 h.

 

Hakemus varhaiskasvatusasiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä