Rakennusvalvonta Iisalmessa

Rakennetun ympäristön valvontaa Iisalmen kaupungissa suorittaa rakennusvalvontaviranomaisena toimiva tekninen jaosto. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtäviin kuuluvat rakentamisen neuvonta, ohjaus, lupa-asioiden käsittely ja valvonta kaupungin alueella.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.

Rakennusvalvonta selvittää rakennushankkeiden luvanvaraisuuden ja käsittelee rakentamiseen liittyvät luvat. Mikäli suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan rakennuksen korjaamista / laajentamista taikka muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rakennusvalvonnan käsittelyajat

Rakennusvalvonnan lupien tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa, kun kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on toimitettu ja suunnitelmat laadittu niin, että ne voidaan hyväksyä luvan liitteeksi. Kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi. Keskimääräinen käsittelyaika on kuukausi.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. (MRL 14 § 3 mom.).

Rakennusjärjestys 2020 (pdf)

Rakennuslupamaksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. (MRL 145 § 1 mom.)

Rakennusvalvontamaksu maksetaan sen jälkeen kun lupa on myönnetty. Maksu suoritetaan yhdessä erässä. Maksuun sisällytetään mm. rakennuksen paikan merkintä ja hankkeen aikana tarvittavat katselmukset.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa 1.1.2017 alkaen (pdf)

Yhteystiedot

Repo Jarno

rakennustarkastaja
Pohjolankatu 14
040 830 2722
jarno.repo@iisalmi.fi

Laaksonen Katja

asiakassihteeri, rakennusvalvonta
Pohjolankatu 14
040 643 2178
katja.laaksonen@iisalmi.fi

Tissari Aki

rakennusvalvontainsinööri
Pohjolankatu 14
040 671 2422
aki.tissari@iisalmi.fi