Miksi lupajärjestelmää tarvitaan? 

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta rakentamisessa.

Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen. Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.

Mitä tarkoitetaan ilmoitusmenettelyllä?

Rakentamishankkeen vähäisyyden tai laadun vuoksi rakennusjärjestyksessä on esitetty toimenpiteet, joista on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan. Tällöin kyseessä on toimenpideilmoitus, johon on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta. Toimenpideilmoitus tehdään täyttämällä lupahakemus tarvittavilta osin. Hakemuksessa tulee esittää vähintään rakennuspaikan ja hakijan tiedot sekä selostus suoritettavasta toimenpiteestä. Hankkeesta on rakennusvalvonnan edellyttäessä esitettävä selventävät suunnitelmat, piirustukset, asemapiirros, karttaote ja naapurien kuuleminen.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvonta 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt  luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Kuka voi toimia luvan hakijana?

Hakijana voi olla ainoastaan rakennuspaikan (tontti, tila yms.) haltija, eli omistaja tai vuokraaja, jos hallintaoikeus on siirtynyt vuokralaiselle.

Esimerkiksi hakemuksen koskiessa asunto- tai kiinteistöyhtiön omistamaa rakennusta tulee hakijana olla yhtiö. Osakkeenomistaja tai vuokralainen ei itsenäisesti voi toimia hakijana. Yhtiö voi kuitenkin antaa osakkeenomistajalle, vuokralaiselle tai muulle henkilölle valtakirjan luvan hakemista varten.

Kuka on naapuri?

Jos kiinteistöillä on yhteistä rajaa, ne ovat naapureita. Toisen kiinteistön takana oleva kiinteistö ei ole naapuri.

Välittömästi kadun toisella puolella tai vinottain vastapäätä oleva kiinteistö on naapuri.

Kapean puistokaistaleen takana oleva kiinteistö on naapuri. Puistoalueen leveydelle ei ole määritetty tarkkaa metrimäärää, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Milloin rakennustyön saa aloittaa?

Luvanvaraisen työn saa aloittaa, kun:

  • lupa on myönnetty ja se on lainvoimainen.
  • vastaava työnjohtaja on hyväksytty.
  • aloituskokous on pidetty tai aloittamisilmoitus on tehty.

Vaaditaanko saunan rakentamiselle lupa?

Saunan rakentaminen vaatii aina rakennusluvan. Lupa vaaditaan vaikka kyseessä olisi jalassauna, tynnyrisauna tai muu kevytrakenteinen sauna. Myös saunalautta tai -ajoneuvo vaatii luvan jos sitä pidetään paikallaan sellaista käyttöä varten joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn.

Tarvitaanko maalämpöjärjestelmän asentamiseen lupa?

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen vaatii toimenpideluvan seuraavilla alueilla:

  • asemakaava-alueella
  • suunnittelutarvealueella
  • rakennuskielto-alueella
  • pohjavesialueella
  • vedenhankintavesistöjen valuma-alueella

Muualla, jos mikään edellisistä ei toteudu, riittää toimenpideilmoituksen tekeminen rakennusvalvontaan.

Maalämpöjärjestelmän asentamisessa pientaloon tulee noudattaa Ympäristöministeriön Energiakaivo -ohjetta.

Kuinka kesämökki voidaan muuttaa asuinrakennukseksi?

Kesämökit sijaitsevat yleensä haja-asutusalueilla joiden rakentamista ohjataan yleiskaavalla tai ranta-asemakaavalla. On myös mahdollista että alue on kaavaton. Tarkasta ensin kaavoittajalta alueen kaavatilanne ja millaista käyttöä se sallii. Kun kaavatilanne on selkiytynyt, voit hakea rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle rakennuslupaa.

Rakennuslupaa käsiteltäessä rakennusvalvonta kiinnittää huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen ja tilojen soveltuvuuteen asuinkäyttöön. Kaikkia kesämökkejä ei voida muuttaa asuinrakennukseksi jos niiden taso ei ole riittävä.

Saako pientalon julkisivun tai katon värin muuttaa?

Kyseiset muutokset ovat rakennusjärjestyksessä toimenpideilmoituksen alaisia toimenpiteitä. Toimenpideilmoitus toimitetaan rakennusvalvontaan ennen suunniteltua työn aloitusta. Ensisijaisesti toimenpiteeseen voidaan ryhtyä rakennusvalvonnan hyväksynnällä, jos asemakaavassa tai alueellisissa rakentamistapaohjeissa ei ole mainintaa väreistä tai alueen tai rakennuksen suojelusta.