Osallistuminen

Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa eli niiden, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavaa valmisteltaessa varataan kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmasta.

Iisalmen kaupunki kehittää erilaisia vuorovaikutustapoja osana kaavoituksen prosessia.

 

 

Kaavaprosessin kulku.jpg

 

 

Kaavaprosessin kulku

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS). Tämän suunnitelma on nähtävillä heti kaavoituksen alkuvaiheessa ja siihen voi ottaa kantaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, perittävistä kustannuksista, vuorovaikutuksesta ja osallistumismahdollisuuksista kaavaa laadittaessa sekä siitä mitä vaikutuksia kaavassa arvioidaan.

 

Luonnosvaihe

Kaavaluonnosvaiheessa laaditaan yksi tai useampia kaavaluonnoksia. Tekninen lautakunta hyväksy luonnoksen/luonnokset julkisesti nähtäville. Nähtävillä oloaikana kaavasta voi jättää kirjallisen kannanoton. Kaavoitus pyytää lausuntoja myös mm. viranomaisilta, yhdistyksiltä, lautakunnilta ja muilta tahoilta. Yleensä luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa. 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta suunnitelmaa kehitetään kaavaehdotukseksi.

 

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus hyväksytään teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi. Luonnosvaiheessa jätettyjä mielipiteitä ei enää virallisesti huomioida ehdotusvaiheessa. Mikäli kaavan sisällöstä on vielä ehdotusvaiheessa huomautettavaa, tulee ehdotusvaiheessa jättää uudelleen muistutus. Ehdotusvaiheessa järjestetään yleensä yleisötilaisuus. 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella voidaan vielä tehdä pieniä tarkistuksia kaavaan. Mikäli kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. 

 

Hyväksyminen

Kaava viedään hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valitusaikana valittaa hallinto-oikeuteen (MRL § 191).

 

Voimaantulo

Kaava tulee voimaan lehtikuulutuksella valitusajan päätyttyä – tai mikäli mahdollisesti tehty valitus hylätään.