Iisalmen alueen kaupallinen selvitys valmistunut

Iisalmen alueen kaupallisella selvityksellä on pyritty taustoittamaan kaavojen valmistelua ja luomaan tietoa Iisalmen kaupan rakenteen nykytilasta sekä kaupan alan muutostrendien vaikutuksesta Iisalmessa.

Kaupallinen selvitys löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta "LIITE 5 Kaupallisten vaikutusten analyysi".

 

Vireillä Iisalmen strateginen yleiskaava

Nähtävillä ollutta yleiskaavaluonnosta päivitettiin saapuneiden palautteiden ja kannanottojen jälkeen, päivitetyt kaavaluonnokset löytyvät ylimpänä sivun oikeasta laidasta. 

Yleiskaavaa ja yleiskaavaprosessia koskeviin kysymyksiin vastaavat erikoissuunnittelija Niklas Pappinen ja kaavoituspäällikkö Sari Niemi. Heihin voi olla yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

Seuraa Iisalmen kaupungin nettisivuja, jossa tiedotetaan tulevista yleiskaavaa koskevista tilaisuuksista ja vaikutusmahdollisuuksista.  

Yleiskaavaprosessi

Prosessi_2023_nettiin.jpg

Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.
 
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Asemakaavaa voidaan muuttaa yleiskaavan perusteella.

Iisalmessa on laadittu oikeusvaikutteinen keskustaseudun osayleiskaava vuonna 2007. Koko kaupungin oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei ole kuitenkaan vielä tähän mennessä laadittu.

Yleiskaavatyö

Yleiskaavaprosessin aikana on toteutettu ja toteutetaan selvityksiä ja analyysejä liittyen mm. moderneihin rakennusperintökohteisiin ja Iisalmen alueen kaupalliseen rakenteeseen. Näitä löytyy kootusti tämän yleiskaavaa koskevan sivun yhteydestä.

Lisäksi kaavoitusyksikkö seuraa yhdyskuntarakenteen muutoksia ja esillä on erilaisia tilastoja mm. rakentamista ja asumista, väestöä ja palveluverkkoa koskien. Näitä voit selata sivun vasemmalla laidalla olevista linkeistä.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.3.2018, §40, että yleiskaavaluonnos laaditaan Nauhataajama –vaihtoehdon pohjalta painottaen kehittämistarpeita infran ja palveluiden osalta kaupungin keskusta-alueelle. Maaseutualueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kylien kehittymismahdollisuuksiin sekä biotalouden sekä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin. Linkistä löytyy kokouksessa esitetty Iisalmen yleiskaavan valmisteluaineisto.

Nauhataajama –vaihtoehdon pohjalta päädyttiin erillisiin esityksiin, joka koostuu kahdesta luonnoksesta, joista toinen koskee koko kuntaa ja toinen keskusta-aluetta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 29.3.2021, §89, ja asetti luonnokset nähtäville.

Yleiskaavan luonnosvaihe

Luonnokset olivat ensimmäisen kerran nähtävillä 12.4.2021 – 11.6.2021. Yleiskaavaluonnosten esittely pidettiin 18.5.2021 Kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa.

Iisalmen kaupungin strateginen yleiskaava on edennyt vaiheeseen, jossa hahmotellaan mahdollisia tulevaisuuden kuvia vuoteen 2040. 

Keväällä 2022 järjestettiin työpajoja ja yleisötilaisuus liittyen yleiskaavaluonnokseen ja sen pääteemoihin.

Minkälaisessa Iisalmessa sinä haluaisit asua?

Suunniteltavat pääteemat:

  • Elinkeinot ja työpaikat
  • Asuminen
  • Palveluverkko
  • Liikenneverkko
  • Reitistöt ja virkistysalueet
  • Luonnonympäristö
Lisätietoja yleiskaavasta

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366
sari.niemi(at)iisalmi.fi

Niklas Pappinen, erikoissuunnittelija
040 638 9462
niklas.pappinen(at)iisalmi.fi

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
LIITE 2 OAS-vaiheen kannanotot, yhteenveto, ja vaikutusten arviointi vuorovaikutuksen pohjalta
LIITE 3 Yleisötilaisuuksien muistiot, viranomais- ja työneuvottelut
LIITE 4 Iisalmen nykytila-analyysi ja väestöskenaariot
LIITE 5 Kaupallisten vaikutusten analyysi
LIITE 6 Iisalmen ilmastosuunnitelma
LIITE 7 Ylä-Savon ilmasto-ohjelma
LIITE 11 Tutkielma koko kaupungin viheraluejärjestelmä
LIITE 12 Viheraluejärjestelmä keskustaseutu
LIITE 14 Luettelo Iisalmen Natura- ja luonnonsuojelualueista
LIITE 15 Luettelo Iisalmen liito-oravaselvityksistä
LIITE 16 Mitoitustaulukot kehittyvistä kyläalueista
10.9.2020 yleisötilaisuuden esitykset
Ota kantaa -kyselyn vastaukset
Kysely oli avoinna 11. - 25.9.2020. Kysely ja kuntalaisten vastaukset sekä kaavoittajan vastaukset on koottu yhteen. Kyselyn koonti on julkaistu.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Blogi
14.11.2018 0

- Sanna Jokela, Gispo Oy
22.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
15.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
25.4.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
10.1.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
Kaikki blogit