Iisalmen strateginen yleiskaava

Iisalmen strateginen yleiskaava ohjaa mm. asumisen, palvelujen ja työpaikka-alueiden sijoittumista sekä liikkumista Iisalmen alueella. Yleiskaavatyössä huomioidaan Iisalmen kaupunkistrategiassa määritellyt keskeiset tavoitteet.

Iisalmen strateginen yleiskaava on toteutettu tietomallipohjaisena ja kaavakarttoja sekä muita aineistoja voi tarkastella Iisalmen karttapalvelussa osoitteessa kartta.ylasavonseutu.fi.

 

Yleiskaavan luonnosvaihe 2020-2022

Yleiskaavaluonnokset olivat ensimmäisen kerran nähtävillä keväällä 2021, jolloin pidettiin myös kaavaluonnosten esittelytilaisuus. Keväällä 2022 järjestettiin työpajoja ja yleisötilaisuus liittyen yleiskaavaluonnokseen ja sen pääteemoihin.

Nähtävillä 2021 ollutta yleiskaavaluonnosta päivitettiin saapuneiden palautteiden ja kannanottojen jälkeen.

 

Yleiskaavaehdotusvaihe (meneillään)

 Kaupunginhallitus asetti  20.3.2023 § 76 yleiskaavan ehdotuksena nähtäville. Ehdotus pidettiin nähtävillä 3.4. –2.6.2023 ja kaavaehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin 10.5.2023 Iisalmen kulttuurikeskuksella. Nähtävilläoloaikana tulleiden lausuntojen ja muistutusten pohjalta yleiskaavaehdotusta päivitettiin.

Ehdotukseen tehtyjen muutosten vuoksi yleiskaava asetettiin uudelleen nähtäville kaupunginhallituksen 18.9.2023 § 208 päätöksen mukaisesti. Yleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.-31.10.2023 Iisalmen kaupungintalolla sekä internet-sivuilla www.iisalmi.fi/yleiskaava.

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.12.2023 § 299 Iisalmen strategisen yleiskaavan ja esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 
päättämään hyväksymisestä 18.3.2024.

 

Iisalmen strategisen yleiskaavatyön taustaa

Yleiskaavaprosessin aikana on toteutettu ja toteutetaan selvityksiä ja analyysejä liittyen mm. moderneihin rakennusperintökohteisiin ja Iisalmen alueen kaupalliseen rakenteeseen. Näitä löytyy kootusti tämän yleiskaavaa koskevan sivun yhteydestä.

Lisäksi kaavoitusyksikkö seuraa yhdyskuntarakenteen muutoksia ja esillä on erilaisia tilastoja mm. rakentamista ja asumista, väestöä ja palveluverkkoa koskien. Näitä voit selata sivun vasemmalla laidalla olevista linkeistä.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.3.2018, §40, että yleiskaavaluonnos laaditaan Nauhataajama –vaihtoehdon pohjalta painottaen kehittämistarpeita infran ja palveluiden osalta kaupungin keskusta-alueelle. Maaseutualueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kylien kehittymismahdollisuuksiin sekä biotalouden sekä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin. Linkistä löytyy kokouksessa esitetty Iisalmen yleiskaavan valmisteluaineisto.

Nauhataajama –vaihtoehdon pohjalta päädyttiin erillisiin esityksiin, joka koostuu kahdesta luonnoksesta, joista toinen koskee koko kuntaa ja toinen keskusta-aluetta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 29.3.2021, §89, ja asetti luonnokset nähtäville.

Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Asemakaavaa voidaan muuttaa yleiskaavan perusteella.

Iisalmessa on laadittu oikeusvaikutteinen keskustaseudun osayleiskaava vuonna 2007. Koko kaupungin oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei ole kuitenkaan vielä tähän mennessä laadittu.

 

Yleiskaavatyön prosessikaavio ja tavoiteaikataulu

Prosessi_2023_nettiin.jpg

 

 

Lisätietoja yleiskaavasta

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366
sari.niemi(at)iisalmi.fi

Kaavaselostus
LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
LIITE 2 OAS-, luonnos- ja ehdotusvaiheen lausuntojen yhteenvedot, Vuorovaikutusten pohjalta vaikutusten arviointi (3 rakennemallia)
LIITE 4 Luonnosvaiheen_vuorovaikutus
LIITE 5 Iisalmen nykytila-analyysi ja väestöskenaariot
LIITE 6 Kaupallisten vaikutusten selvitys
LIITE 7 Iisalmen ilmastosuunnitelma
LIITE 8 Ylä-Savon ilmasto-ohjelma
LIITE 12 Otteita viheraluejärjestelmä- tutkielmasta
LIITE 13 Viheraluejärjestelmä keskustaseutu
LIITE 15 Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet
LIITE 16 Liito-oravaselvitykset yhteenveto
LIITE 17 Mitoitustaulukot kehittyvistä kyläalueista
LIITE 18 Iisalmen keskustaajaman hulevesisuunnitelma
Blogi
3.4.2023 0

Iisalmen strategisen yleiskaavan ehdotus on nähtävillä 3.4.2023 - 2.6.2023 välisenä aikana - pitkällinen kehitystyö ja tiedon jalostaminen tiivistyi viimein kaavaehdotukseksi

- Niklas Pappinen
14.11.2018 0

- Sanna Jokela, Gispo Oy
22.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
15.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
25.4.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
10.1.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
Kaikki blogit