STRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2020: Iisalmi 2030 - Suomen houkuttelevin seutukaupunki

Iisalmen kaupungin strategia päivitettiin vuoden 2017 aikana. Uusi kaupunkistrategia 2030 päämäärineen ja painopisteineen ohjaa  toiminta- ja taloussuunnittelua valtuustokaudella 2017–2021, mutta lisäksi monet linjaukset vaikuttavat myös pitkällä aikavälillä yli valtuustokauden vuoteen 2030 saakka. Samaan aikaan strategiapäivityksen kanssa käynnistynyt kaupungin strategisen yleiskaavan uudistus etenee rinta rinnan strategiatyön kanssa, samoin kuin yksityiskohtaisempien elinkeino-ohjelman, palvelustrategian ja hyvinvointikertomuksen laadinta ja päivittäminen.

Strategian laatimisessa olivat mukana kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakuntien puheenjohtajat, johtoryhmä, kaupungin henkilöstö, elinkeinoelämän ja muiden  sidosryhmien edustajat sekä kuntalaiset. Esimerkkinä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistamisesta oli kysely, jonka kautta kerättiin kuntalaisten ja sidosryhmien ajatuksia, näkökulmia ja mielipiteitä tulevaisuuden Iisalmesta.  Tällä sivulla voit tutustua strategiaprosessiin kokonaisuudessaan sekä sen aikana syntyneisiin aineistoihin.

strategia.JPG

Oheinen kuva kiteyttää Iisalmen kaupunkistrategian tärkeimmät elementit. Kuva on myös linkki strategian esittelyaineistoon.

Visio vuoteen 2030 on olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki.

Arvot avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus ohjaavat kaikkea tekemistä.

Strategiset ohjelmat pitävät toiminnan vision mukaisena:
1) Vetovoima ja kasvu
2) Osaaminen ja hyvinvointi
3) Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö
4) Vakaa kuntatalous
5) Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja

Toiminta-ajatuksena on parantaa asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä laadukkaalla palvelurakenteella sekä vahvistaa  koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä menestyvän elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä.

Miten rakennetaan Suomen houkuttelevinta seutukaupunkia Iisalmea? KATSO VIDEO!
Iisalmen kaupunkistrategian päivitysprosessi 2017

Kaupungissa on oltava kaupunkistrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Iisalmen kaupunkistrategia päivitettiin viimeksi vuonna 2017: alla on kuvattuna uuden kaupunkistrategian 2030 päivitysprosessi.

Tammikuu
Kaupunginhallitus päätti strategian päivityksen käynnistämisestä
Ohjausryhmän asettaminen
Strategiakysely kuntalaisille, sidosryhmille ja henkilöstölle
Johtoryhmän strategiakokous

Helmikuu
Ohjausryhmän kokous
Strategiakyselyn tulokset
Timo Aro: Iisalmen ja Ylä-Savon elinvoima-analyysi 

Maaliskuu
Ohjausryhmän kokous

Huhtikuu
Valtuustoseminaari 3.4.2017, edellisen kauden arviointi ja keskustelua tulevista linjauksista
Yhteinen seminaari uudet ja vanhat valtuutetut 19.4.2017
Ohjausryhmän kokous 

Toukokuu
Strategialuonnoksen valmistelua 

Kesäkuu
Uusi valtuusto aloitti toimintansa
Valtuustoseminaari 27.6.2017
Strategialuonnos 1 valmistui
KH asetti uuden ohjausryhmän

Elokuu
Strategisten ohjelmien valmistelua
Ohjausryhmän kokous 

Syyskuu
8.-9.9. valtuustoseminaari
Strategisten ohjelmien viimeistely

Lokakuu 
Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen, lausuntokierros.

Marraskuu - joulukuu

Strategian hyväksyminen

Strategian päivitys 2020

Iisalmen nykyinen kaupunkistrategia vuoteen 2030 ja strategiset ohjelmat vuosille 2018 – 2021 valmisteltiin vuoden 2017 aikana ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.12.2017. Strategiaa on toteutettu strategisten ohjelmien mukaisesti vuodet 2018 – 19, myös vuoden 2020 talousarvio noudattaa voimassa olevaa strategiaa. Iisalmen kaupunki on mukana Uuden Sukupolven Organisaatiot – USO – projektissa, jossa on yhtenä osa-alueena käyty laajasti läpi kaupungin tilannetta ja strategian toteutumista. Työn tuloksena on todettu, että strategian eri osa-alueita on hyvä tarkastella kriittisesti etenkin toimintaympäristön muuttumisen seurauksena. Esimerkiksi syntyvyys ja sitä kautta väestönkehitys vuosina 2017-19 on poikennut merkittävästi valmisteluvaiheessa käytössä olleista vertailuvuosista 2014-16. Kaupunginhallitus on käsitellyt strategian päivittämistä kaupungin johtoryhmän esitysten pohjalta 13.2.2020 ja strategiaan esitetään päivityksiä.

Päivitetty ja kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymä strategia kokonaisuudessaan liitteenä.

Iisalmen kaupunkistrategia 2017 - 2021 ja strategiaprosessiin liittyvät materiaalit
Kaupunkistrategia 2017-2021.pdf (7,71 MB) 11.6.2020 16.40
Strategia 2017 - 2021 tiivis esitys.pdf (7,75 MB) 12.6.2020 9.59
Strategialuonnos LAUSUNTOVERSIO.pdf (3,11 MB) 13.10.2017 9.08
Iisalmi 2030 strategiakysely.pdf (600,4 kB) 10.8.2017 12.16
Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon seudun elinvoima-analyysi.pdf (2,17 MB) 10.8.2017 11.57
Iisalmen Strategiaprosessi 2017.pdf (379 kB) 10.8.2017 11.53