Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

 

Jos rakennushanke tai muu toimenpide ei ole kaavan tai rakennusjärjestyksen tai muiden säännöksien, määräysten, kieltojen tai rajoitusten mukainen, tarvitaan poikkeamispäätös. Myös rakennettaessa ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa sellaista kaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena, tarvitaan poikkeamispäätös ennen rakennuslupaa.

Poikkeamispäätös antaa kirjaimellisesti luvan poiketa, mikäli erityinen syy ja edellytykset ovat olemassa. Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen, perusteltu syy, joka liittyy ainoastaan tontin tai alueen käyttöön. Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle.

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, voidaan tarvita ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu.

 

Poikkeamispäätöksen hakeminen

Kun rakentaminen vaatii poikkeamispäätöstä, ole yhteydessä kaavoitukseen. Kaavoittajan kanssa keskustellessa saat ennakkokäsityksen siitä, onko poikkeamisen edellytyksiä olemassa.

Kaavoituspäällikkö Sari Niemi
sähköposti:     sari.niemi@iisalmi.fi
puhelin:          040 830 4366

Myös suunnittelutarveratkaisuissa ota ensin yhteys kaavoitukseen.

Ohje poikkeamislupahakemuksen täyttämiseen

 

Toimita hakemus liitteineen ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@iisalmi.fi
Koska vahva tunnistautuminen ei toistaiseksi onnistu, vaadittavien allekirjoitusten vuoksi hakemuslomake on toimitettava skannattuna.

Voit myös tuoda/postittaa hakemuksen osoitteeseen:

Iisalmen kaupunki / kirjaamo
Pohjolankatu 14
74100 IISALMI

Poikkeaminen (MRL 171 §)

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamispäätöstä tarvitaan esimerkiksi, jos suunnitteilla olevalla rakennushankkeella on tarve poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista, kaavamääräyksistä jne.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

  • aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
  • johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, voidaan tarvita ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu, jossa selvitetään ja päätetään rakennusluvan myöntämisen edellytykset.

Suunnittelutarveratkaisun lisäksi hanke voi tarvita myös poikkeamisluvan mm. siitä syystä, että hanke poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta tai jos alueella on rakennuskielto. Tällöin poikkeamislupa käsitellään suunnittelutarveratkaisun yhteydessä.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen:

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Ranta-alueelle sijoittuvalle rakennushankkeelle, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, tarvitaan poikkeamislupa.