Maatalousyrittäjien vuosiloma

Maatalousyrittäjän vuosiloman saaminen edellyttää, että vuosilomaa hakeva henkilö täyttää tietyt lomituspalvelulaissa säädetyt edellytykset.  

Lomaan oikeutettu maatalousyrittäjä:

* työhön osallistuen harjoittaa päätoimisesti karjataloutta
* yrittäjällä on voimassaoleva pakollinen MYEL-vakuutus tai hakemus vireillä
* karjatalouden tulee käsittää vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä loma-ajankohtana
* vuosiloman pituus on 26 päivää
* vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita/pyhäpäivää
* osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla tulee myös olla voimassaoleva MYEL-vakuutus

Maatalousyrittäjän vuosilomaa haetaan vuosittain paikallisyksikön määräämänä ajankohtana.

Tarkempia tietoja lomituspalveluista ja vuosilomasta sekä Lomituspalvelulaki (1231/1996) ja asetus (1333/1996) löytyvät Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta http://www.mela.fi/

Sijaisapu

Sijaisapuhakemus tulee tehdä ennen kuin lomitus voi alkaa, joko kirjallisesti, lomitusnetin kautta, sähköpostin kautta tai tekstiviestillä (todennettavissa).

Maatalousyrittäjällä, joka harjoittaa maataloutta ja joka on sairauden, tapaturman, kuntoutuksen (lääkinnällinen), synnytyksen tai muun näihin verrattavan tilapäisen syyn vuoksi estynyt huolehtimaan maatalousyritykseen kuuluvista välttämättömistä tehtävistä ilman tilan ulkopuolista apua, on oikeus saada maatalouslomittaja sijaisavun ajaksi.

Sijaisapulomituksen aikana tulee karjatalouden käsittää vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja sijaisapulomitukseen kuuluvat vain sijaisavun saajan välttämättömät päivittäiset karjataloustyöt.

Sijaisavun korvaus määräytyy MYEL-työtulon mukaan. Äitiysrahakauden ajalta sijaisavun korvaus on 50 %:lla alennettuna. Tilan ulkopuolella työskentelevän maatalousyrittäjän sijaisavun korvaus on 50 %:lla korotettuna.

Sijaisavun liitteet tulee toimittaa päätöksen tekoa varten lomatoimistolle ja ennakkoon tiedettäviin sijaisapuihin liitteet ennen päätöksen tekoa, esim. leikkaukset, lääkärin määräämät kuntoutukset, äitiyslomat jne.

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta www.mela.fi/

Maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi käyttää enintään 120 tuntia kalenterivuodessa maksullista lomittaja-apua. Ko. lomituksia voivat tehdä lomatoimiston osoittamat päätoimiset maatalouslomittajat (kuukausi- ja tuntipalkkaiset maatalouslomittajat). 

Tuettu maksullista lomitusta ei ole enää mahdollista käyttää normaalin lomituspäivän yhteydessä muutoin vajaaksi jäävää työpäivää täydentävänä vaan päivittäin välttämättömien kotieläinten hoitotöitä. Tilan toisen lomaanoikeutetun tehtäväosuuten voidaan käyttää tuetttua maksullista lomittaja-apua.

Maksullisesta lomittaja-avusta peritään korvausta maatalousyrittäjältä 14,67 euroa/ tunti.

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta www.mela.fi/

Melan laatima lomitusopas

(lomituspalvelulain tulkinnat) löytyy Melan nettisivuilta www.mela.fi

Lomituspalveluiden johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpanovastuu on Melalla. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin lähinnä sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.