Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesiasetus edellyttää, että talousjätevesistä aiheutuvaa kuormitusta vähennetään orgaanisen aineen osalta vähintään 80%, kokonaisfosforin osalta vähintään 70% sekä kokonaistypen osalta vähintään 30% verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä  on määrätty tiukemmasta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla, näillä puhdistustehon tulee olla orgaanisen aineen osalta vähintään 90%, kokonaisfosforin osalta vähintään 85% sekä kokonaistypen osalta vähintään 30% . Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (enintään 100 m vesistöstä) jätevesien käsittelyjärjestelmät on oltava kunnossa 31.10.2019 mennessä ja muilla alueilla kiinteistöllä tehtävien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä (mm. vesikäymälän rakentaminen, talousvesijärjestelmän uusiminen ja korjaus- ja muutostyö joka rinnastuu rakennuksen rakentamiseen).

Lisätietoa jätevesien käsittelystä ympäristöhallinnon sivuilta

Asetus ei koske niitä kiinteistöjä, jotka on liitettävä vesihuoltolain mukaiseen viemäriin. Myös muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Tiedostot:
Jätevesiasetus
Ohje jätevesien käsittelyyn kiinteistöllä Ylä-Savon alueella
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Selvityslomake tulee säilyttää kiinteistöllä (YSL 157 §)

Vapautus yli 68-vuotiaille:

Automaattisesti jätevesien puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Tämän ns. automaattivapautuksen saaminen edellyttää kuitenkin, ettei kiinteistön talousjätevesistä aiheudu ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa ja että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen. Huomioitavaa: Kaikkien kiinteistön haltijoiden on täytettävä ikäkriteeri, ikävapautus koskee vain luonnollisia henkilöitä, ei yhteisöjä (ei kuolinpesiä tai perikuntia) ja ikävapautus ei koske vapaa-ajanasuntoja.

 

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen (YSL 202 §)

Ylä-Savon ympäristölautakunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä koskien haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja jätevesien käsittely kiinteistöllä ei ole mahdollista ympäristönsuojelumääräysten vaatimusten mukaisesti.

Jatkoajan hakeminen järjestelmän korjaamiseksi on myös mahdollista.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojelupalveluiden taksan mukainen maksu.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d §)

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää ns. poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle.

Poikkeuksen myöntämistä arvioitaessa huomioidaan:
 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
 2) kiinteistön haltijan tai kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojelupalveluiden taksan mukainen maksu.

Hakijan on aina täytettävä poikkeamishakemus ja sen lisäksi liite 2. Liitteistä 3 (A-D) tulee valita täytettäväksi ne lomakkeet, joiden perusteella poikkeamista haetaan. 

Lue ensin Täyttöohjeet

Poikkeamislomakkeet: Pyydä lomakkeet ympäristönsuojelutarkastajalta
 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä tai ympäristösuojelumääräyksistä word (täytettävä) tai pdf
 Liite 2, jätevesijärjestelmän kuvaus, word (täytettävä) tai pdf
 Liite 3A, jätevesien vähäisyys word (täytettävä) tai pdf
 Liite 3B, liittäminen viemäriverkostoon word (täytettävä) tai pdf
 Liite 3C, korkea ikä ja muut elämäntilanteet word (täytettävä) tai pdf
 Liite 3D, sosiaalinen suorituseste word (täytettävä) tai pdf
 Lomakkeissa on myös mukana täyttöohjeet.

 

Lisätietoja: 

Iisalmi ja Sonkajärvi: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta puh. 0400 144453, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Kiuruvesi ja Vieremä: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus puh. 040 568 2619 , etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Pielavesi: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen puh. 0400 173 345, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi