Iisalmen kansalaisopisto on kaupungin omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa voivat myös lapset ja nuoret harrastaa ja opiskella.

Iisalmen kansalaisopiston tulostoiminta-ajatuksena on edistää alueen asukkaiden henkistä hyvinvointia ja omatoimisuutta tuottamalla kulttuuripainotteisena oppilaitoksena laadukkaita aikuiskoulutuksen palveluita ja turvaamalla omaehtoisen sivistyksen kehitysedellytyksiä yhteistyössä Ylä-Savon muiden kansalaisopistojen kanssa.

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjaavia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansalaisopistot kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on annetun lain (632/1998) mukaan elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta mm. tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassamme.

Iisalmen kansalaisopiston päätoimipaikka on Kulttuurikeskus. Opintopiirejä pidetään monissa muissakin tiloissa eri puolilla laajaa Iisalmea.