Rakennuttajana olet itse viime kädessä vastuussa koko rakennushankkeesta, pienestä tai isosta. 

Siksi on syytä palkata avuksi riittävät tiedot ja taidot omaava asiantuntijatiimi. 

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta.
Voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana.
Pääsuunnittelijan velvollisuutena on tarkistaa erikoissuunnittelijoiden pätevyys ja vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta.
Pääsuunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa ja viimeistään suunnittelun käynnistyessä ja talotyypin valinnassa.

Vastuut

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin.

Kelpoisuus

Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri tai rakennusinsinööri). Myös  suunnittelijana tai rakennusprojektin vetäjänä toiminut rakennusmestari voi toimia pääsuunnittelijana enintään tavanomaisen vaativuusluokan hankkeissa. Jos pääsuunnittelija toimii myös varsinaisena rakennussuunnittelijana, hänellä tulee olla ajantasainen suunnittelukokemus ja -osaaminen ko. suunnittelualalta.

Pääsuunnittelijaksi ryhtyvä ilmoittaa lupahakemuksessa nimensä, koulutuksensa, kokemuksensa ja yhteystietonsa. Lisäksi hänen tulee allekirjoittaa lupahakemus omalta osaltaan.

Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata viranomaisille sen suorittamisesta.
Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista valvomaan rakentajan omia etuja.

Pätevyys

Vähäisessä hankkeessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava osoitettuna riittävä osaaminen asianomaiseen työnjohtotehtävään. 
Tavanomaisessa hankkeessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus rakennusalalla rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.
Vaativassa hankkeessa vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

Tehtävät

Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Hänen edellytetään osallistuvan tuntuvalla työpanoksella rakennushankkeeseen.
Rakennusvalvonta seuraa ja arvioi vastaavan työnjohtajan työskentelyä sekä tukee häntä tehtävässään.

Vastaava työnjohtaja on syytä palkata jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja luvanmukaisuudesta.
Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti.

Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan.
Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään rakennustyön tarkastusasiakirjan mukaiset ja rakennuslupapäätöksessä esitetyt tarkastukset rakennuskohteessa paikanpäällä.

Hakemus / ilmoitus
Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen ja allekirjoitus.

Tarkastusasiakirjat

Mikäli luvassa vaaditaan vastaavan työnjohtajaa pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Lisäksi voidaan vaatia IV (ilmanvaihto)- ja KVV- (kiinteistön vesi ja viemäri) työn tarkastusasiakirjat, joita pitävät kyseisten vastuualueiden työnjohtajat. Asiakirjoihin merkitään rakennushankkeeseen ryhtyvän, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarkastettaviksi määrätyt työvaiheet. Tarkastusasiakirjojen liitteissä todetaan myös rakennustarvikkeiden kelpoisuus.