Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat

  • valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  • maakuntakaava
  • yleiskaava
  • asemakaava

Maankäytön suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Maakuntakaava ja yleiskaava

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Yleiskaava voi ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Asemakaava

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavalla määrätään mm. korttelialueiden käyttötarkoitus (esimerkiksi puisto-, teollisuus- tai asuinalue), katualueiden rajat sekä erilaiset suoja-alueet ja suojelumääräykset.

Asemakaavassa määritellään myös mm. rakennusten sijaintipaikka tontilla, rakennusoikeus ja kerrosluku. Asemakaavalla määritellään asioita, jotka vaikuttavat elinympäristöömme kaupungissa. Jos voimassa olevaa asemakaavaa on tarvetta muuttaa, laaditaan asemakaavan muutos.

Ote maakuntakaavasta.jpg
Ote yleiskaavasta.jpg
Ote asemakaavasta.jpg