Iisalmen kehittyvä keskusta

 

Iisalmen ydinkeskustaa kehitetään parhaillaan aktiivisesti ja rohkeasti kohti tulevaisuuden tarpeita – tavoitteena on entistä elävämpi, sykkivämpi, vehreämpi ja toiminnallisempi keskusta-alue, jossa sekä yrittäjyys, asiointi että elämyksellisyys ja viihtyminen kukoistavat!

Kehittyvään keskustaan ovat tervetulleita monenlaiset toimijat, joille tori ja ympäröivät korttelit ovat lähde menestykselle - uuden liiketoiminnan ja aktiivisuuden kehittämiselle. Tule mukaan tekemään houkuttelevaa Iisalmen ydinkeskustaa – uusien IHMEIDEN Iisalmea.

Juuri valmistunut Iisalmen keskusta-alueen elinvoimaselvitys tuo ison joukon uusia ajatuksia Iisalmen ydinkeskustan elävöittämiseksi. Selvityksen toimenpide-ehdotusten toteutuessa Iisalmi voisi olla jo muutaman vuoden, mutta varsinkin kymmenen vuoden kuluttua ydinkeskustaltaan aivan toisenlainen kuin nyt – elävämpi, sykkivämpi, vehreämpi ja toiminnallisempi – todellinen houkutteleva ihmeiden Iisalmi!

 

Lue koko elinvoimaselvitys: Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys, pdf

Iisalmen tori voisi elinvoimaselvityksen mukaan muodostua sykkiväksi Aakioksi_.jpg
Keskustan kehittämisen konsepti

Monipuolisten osakonseptien avulla elinvoimaa Iisalmen keskustaan


Keskustan rakennetun ympäristön elinvoimaisuus ei ratkea pelkästään tarkastelemalla selvitysalueen viereisiä tai läheisiä alueita.

Osoitetulla alueella on tärkeä kaupunkirakenteellinen ja elinvoimainen rooli yhtenä kaupungin solmukohtana. Tätä roolia tukemaan on oleellista kehittää myös selvitysalueeseen liittyviä alueita.

Iisalmen keskustan kehittämisen konsepti esitellään kuuden teeman kautta osakonsepteissa. Kokonaisuus huomioi torin ja sen lähialueet, ja painottaa iisalmelaisen omaleimaisuuden ja paikallisuuden näkymistä niin katuympäristössä, kaupunkikulttuurissa kuin liike-elämässäkin. Konseptia on kehitetty analyysin, osallistavan työpajan ja kuntalaiskyselyn kommenttien avulla.

Teemakadut

Kevyelle liikenteelle suunnatut teemakadut kutsuvat kulkijoita käyttämään julkista katutilaa eri tarpeiden mukaisesti, ja kytkevät keskustan oleelliset päätepisteet helposti opastetuksi verkostoksi. Itä-länsi-suunnan Urbaanin liikkumisen teemakadut liittää Rautatieaseman, Torin ja Kaupunginrannan yhteen. Nykyisellään koettua suurta etäisyyttä pienennetään mm. joukkoliikenteen reittejä kehittämällä ja kaistoja eri kulkuvälineille järjestämällä.

Urbaanin liikkumisen teemakadulta on erinomaiset yhteydet luontoon ja vesistöihin. Uudet superristeykset helpottavat kävelyn ja pyöräilyn kulkua muun muassa Pohjolankadun koivukujan toisistaan irtonaisilla pätkillä. Pohjois-etelä-suunnan Kaupan ja maaseudun teemakatu kytkee Kirkkopuiston, Torin ja Luuniemen yhteen. Teemakadulla kivijalka- ja pop-up-kaupat levittäytyvät Ylä-Savon maaseudulta tuttujen teemojen elävöittämille, yhteisöllisyyttä vahvistaville katualueille.  

teemakadut.JPG

teemakadut2.JPG

Joukkoliikenteen ja pysäköinnin ratkaisut

Tiloja vapautetaan autojen säilyttämiseltä ihmisille ja toiminnoille sijoittamalla osa autoista keskitettyihin pysäköintilaitoksiin. Torialueen läheisyyteen pysäköintilaitokseen sijoittuu liityntäpysäköintiä.

joukkoliikenne.JPG

joukkoliikennekuva_elivoimaselvitys.JPG

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Iisalmen sykkivä sydän on teemakadut ja pääreitit yhteen kytkevä torialue, Aakio.

Aakio monipuolisine toimintoineen on koko elävän kaupungin toiminnan ja tapahtumien kasvot, ja se on keskeinen reittien keskipiste eri puolille kaupunkia. Virkistys, markkinat ja tapahtumat kytkeytyvät yhdeksi koko alueen kattavaksi eläväksi kokonaisuudeksi, joka esittelee paikallisuuden, kulttuurin ja yrittämisen todellista voimaa niin paikallisille kuin vierailijoille. Uusi toriympäristö toivottaa kaikki tervetulleiksi ja sisältää kiinnostavia ja houkuttelevia kohteita. Joustavat sisä- ja ulkotilat mahdollistavat ympärivuotisen käytön ja vaihtuvan toiminnan. Aakion palvelut ovatkin auki iltaisin ja viikonloppuisin.

Yrittäjille tori tarjoaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja vilkastuttaa kauppaa keskustassa. Aakiolle tai sen läheisyyteen sijoittuvat myös uusi elämyskeskus, Nääteikkuna, ja uudet linja-autoliikenteen järjestelyt.

Aakio_luonnoksia_elivoimaselvitys.JPG

Aakio_luonnoksia_elivoimaselvitys_iisalmi.JPG

Aakio_elinvoimaselvitys.JPG

Keskusta-alueen toiminnallinen konsepti

keskusta-alueen toiminnallinen konsepti.JPG

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy
Savonkadun ja Kauppakadun välissä olevia kortteleita kehitetään monipuolisiksi hybridikortteleiksi, joissa yhdistyvät kaupan, työnteon, matkailun ja asumisen toiminnot. Autojen siirtäminen pysäköintilaitoksiin vapauttaa kortteleiden sisäpihoja kaupallisille ja asumisen toiminnoille.

keskustakorttelit.JPG

keskustakorttelit_elivoimaselvitys.JPG

Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Iisalmen omaleimainen vihreä identiteetti rakentaa nykyisten voimavarojen ja paikallisten ominaisuuksien päälle. Teemakadut luovat paremmat yhteydet keskustasta olemassa oleviin viheralueisiin, rantaraiteille ja luontoon. Katuvihreän lisääminen ja uusi Aakion toiminnallinen vihreä houkuttelevat ihmisiä viettämään aikaa keskustassa sekä toimivat hulevesien hallinnan välineenä. Keskustakortteleissa sisäpihojen kehittäminen mahdollistaa asumisen toteuttamisen osana hybridikortteleita.

keskustan uusi vihreä.JPG
keskustan_uusi_vihreä.JPG
Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy
Kaupunginrannasta ja Satamasta luodaan korkealuokkainen virkistyksen ja matkailun keidas - keskustan läntinen päätepiste. Aluetta kehitetään niin paikallisten kuin vierailijoidenkin näkökulmasta monipuolisemmaksi veteen liittyvien liikkumisen ja aktiviteettien paikaksi sekä rantatoimintojen ja matkailun alueeksi. Rantaan syntyy tapahtumien, reittien ja virkistyksen elävä ja ympärivuotinen solmu.
Kaupunginranta_Iisalmen_keskustan_elinvoimaselvitys.JPG
kaupunginranta_elinvoimaselvitys.JPG
Kuvat © MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Alueella on runsaasti kortteleita, joissa on rakentamattomia paikkoja, mutta joiden toteuttamisen esteenä ovat tonttikohtaisesti hankalasti järjestettävät toiminnot (pysäköinti, jätteet, pihatoiminnot, apu- ja yhteistilat). Näiden “kesken jääneiden kortteleiden” kehittäminen mahdollistetaan siten, että korttelin toimintoja tarkastellaan kokonaisuutena tonttikohtaisen tarkastelun sijaan.

Sopimusten kautta luodaan edellytykset täydennysrakentamiselle sekä mahdollistetaan aikaisempaa monipuolisempi ja laadukkaampi asuminen Iisalmen keskustassa. Uusi kaupunkiasuminen lisää ostovoimaa keskustassa ja elävöittää osaltaan keskustaa ympäri vuoden.

elinvoimaselvitys.jpg

© MUUAN Oy & Sweco Infra & Rail Oy

Iisalmen keskustaan suunnitteilla oleva moderni asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille

Iisalmen Teollisuuskylä Oy on suunnittelemassa uuden toimitilahankkeen käynnistämistä keskustassa. Suunniteltu Uusi Tietotalo on n. 4 000 k-masuin-, liike- ja toimitilarakennus. Torin puoleisessa osassa sijaitsee asuntoja, joista avautuu näkymät torille ja sisäpihalle. Asuinosan maantasossa sijaitsee liike- ja aputiloja. Toimitilat sijoittuvat Kauppakadun puoleiseen siipeen, jossa runkosyvyys mahdollistaa monipuoliset monitilatoimistoratkaisut sekä joustavat tilanjakomahdollisuudet eri vuokralaisille. Toimitila-osan maantasokerroksessa, Riistakadun ja Kauppakadun kulmassa, sijaitsee työskentelykahvila ja sen yhteydessä olevat toimistojen yhteiset aulapalvelut. Viitesuunnitelmassa on esitetty monitoimitila, joka mahdollistaa eri tilaisuuksien (yritystilaisuudet, seminaarit, tapahtumat jne.) järjestämisen. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan asumisen osuus olisi noin yksi kolmasosa hankkeesta ja loput jakautuisivat liiketilojen, toimistojen ja työskentelykahvilan kesken. Lopulliset tilakoot tarkentuvat suunnittelun edetessä kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Riistakadulla sijaitseva v. 1956 valmistunut vanha Postitalo on lähestymässä peruskorjausikää, mutta vanhan rakennuksen kehittäminen moderniin toimitilakäyttöön on useissa selvityksissä todettu haasteelliseksi. Kaupungin tekemän keskusta-alueen elinvoimaselvityksen jälkeen Teollisuuskylä jatkoikin esille nousseiden kehittämisideoiden konseptointia yhdessä MUUAN Oy:n ja Sweco Finland Oy:n konsulttien kanssa, ja yhteistyön tuloksena visioitu konsepti jalostui moderniksi, valmiiksi viitesuunnitelmaksi ”Työn ja asumisen timantti – Uusi Tietotalo”

Lue lisää Uusi Tietotalo -projektista 15.8.2023 julkaistusta verkkouutisesta

Kuva © MUUAN Oy: Ulkokuva lintuperspektiivistä torilta päin.

Hankkeen tavoite:

• Elinvoimaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää, millaisin keinoin, palveluin, investoinnein ja rakenteellisin muutoksin Iisalmen keskustan alueelle saadaan luotua kaupallista vetovoimaa ja asiointia nykyistä enemmän.
• Selvityksen pohjalta Iisalmen kaupunki ja keskusta-alueen toimijat (yritykset, yhteisöt, kiinteistön omistajat) tekevät yhteistyössä toimintasuunnitelman keskustan uudistamiseksi.

 

Hankkeen perustiedot:

• Hyväksytty kokonaiskustannusarvio: 50.000€
• Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 80% ja Iisalmen kaupunki 20%
• Aikataulu: 1.9.2021-31.3.2022, hanketta jatkettu 30.6.2022 saakka

 

Hankkeen toteutus:

• Hanketta koordinoi Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut. Yhteyshenkilöt ovat Terho Savolainen terho.savolainen@iisalmi.fi ja Heli Pironetti heli.pironetti@iisalmi.fi
• Selvityksen toteuttajaksi valittiin Muuan Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n työyhteenliittymä. Yhteyshenkilö on Kimmo Vähäjylkkä: kimmo.vahajylkka@sweco.fi.

Ajankohtaiset uutiset
Kirkkopuiston leikkipuistossa kannustetaan kiireettömään, luovaan leikkiin..jpg
12.5.2023

By Iisalmi -brändin allekirjoituksessa luvataan ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” Se tarkoittaa, ettei Iisalmessa odoteta, että joku muu ratkaisee haasteet, vaan Iisalmessa tartutaan itse toimeen. Iisalmelaiseen tapaan yhteisön jäsenet keksivät ja toteuttavat rohkeasti uusia asioita, joilla elämästä tehdään vieläkin parempaa, oli kyse sitten ihmisten, yritysten tai luonnon hyvinvoinnista. Nyt Iisalmessa peitotaan globaalia ongelmaa, joka voi pahimmillaan sairastuttaa – liiallista kiirettä. Lähellä luontoa, palveluja ja harrastusmahdollisuuksia mutta samalla kansainvälisten yritysten äärellä Iisalmessa voi nimittäin aidosti elää tasapainoista arkea helpommin, mitä monessa muussa paikassa. Tätä kiireneutraaliuden vahvuutta nostetaan nyt esille esimerkiksi liikennemerkeillä ja katubanderolleilla, jotka kannustavat asukkaita ja vierailijoita tekemään järkevillä valinnoilla arjestaan hyvinvoivaa.

Kaikki uutiset
Yhteystiedot

Media ja investorit

Terho Savolainen

puh. 040 630 5328, terho.savolainen(at)iisalmi.fi

 

Infran ja alueiden hyödyntäminen

Jyrki Könttä

puh. 040 588 9022, jyrki.kontta(at)iisalmi.fi