Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa, rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.  (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §)

Erityyppisillä hankkeilla on erilaisia vaikutuksia ja näin ollen on myös erilaisia lupia. Lisäksi on myös toimenpiteitä ja rakennelmia, joihin ei tarvita lupaa. Rakennusvalvonnan henkilöstö antaa ohjeita ja neuvoja luvan tarpeellisuuteen, menettelytapaan, suunnittelun ohjaukseen sekä määräystenmukaisuuteen liittyen.

Milloin tarvitaan rakennuslupa?

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen sekä sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §)

Uuden rakennuksen rakentamiseen ja laajentamisen lisäksi rakennuslupa tarvitaan esim. rakennuksen korottamiseen ja ullakon tai kellarin ottamiseen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen, esim. lomarakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi, edellyttää aina rakennusluvan. Rakennuslupaa edellyttäviä käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavia korjaustoimenpiteitä ovat esim. kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin ja LVI-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet.

Milloin tarvitaan toimenpidelupa?

Rakennusluvan sijaan rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- ja maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §)

Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi jätesuojan tai muun rakennelman rakentamiseen sekä esim. suurehkon laiturin rakentamiseen. Toimenpidelupaa edellyttää lisäksi maalämpökaivojen rakentaminen rakennusjärjestyksen määräämillä alueilla ja kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tehostetun puhdistusvaatimuksen alueella.

Iisalmen kaupungin rakennusjärjestyksen 8 §:ssä on tiettyjä toimenpiteitä vapautettu toimenpideluvan hakemisesta.

Milloin tarvitaan toimenpideilmoitus?

Rakennusluvan tai toimenpideluvan sijaan voidaan tehdä toimenpideilmoitus sellaisissa pienimuotoisissa hankkeissa, jotka ovat merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisiä ja joissa ei ole tarvetta rakentamisen ohjaukselle. Toimenpiteet joihin sovelletaan ilmoitusmenettelyä, ovat esitetty rakennusjärjestyksessä 8§:ssä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 129 §)

Rakennusjärjestyksessä on esitetty luvan- ja ilmoituksenvaraisuus alueittain.

Ohje toimenpideilmoitukselle.pdf

Milloin tarvitaan purkamislupa tai -ilmoitus?

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa asemakaava-alueella, alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi sekä alueella, jossa yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §)

Milloin rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös?

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai lain nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §)

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakentamisessa esimerkiksi:

 - poiketaan vähäistä enemmän asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta 
  (ylitetään rakennusoikeus)
- poiketaan merkittävästi asemakaavan käyttötarkoituksesta (esimerkiksi liiketilojen 
sijoittaminen asuntotontille)
- rakennetaan uusi asuinrakennus ranta-alueelle, jolla ei ole kaavaa
- poiketaan vähäistä enemmän mm. asemakaavassa annetuista rakennusten tai
  kerrosten lukumäärää, rakennusten korkeutta tai rakennusalaa koskevista määräyksistä.

Poikkeamispäätös tarvitaan myös, kun tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan yli viisi vuotta tai tilojen oleelliselle käyttötarkoituksen muutosta halutaan jatkaa viiden vuoden määräajan jälkeen.

Poikkeamispäätös on haettava ennen rakennusluvan hakemista Iisalmen kaupungin kaavoitusyksiköstä (lisätietoja kaavoituksen ja rakennusvalvonnan henkilöstöltä).

Milloin rakentamiseen tarvitaan suunnittelutarveratkaisu?

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Suunnittelutarveratkaisu on haettava kun kaavoittamattomalle alueelle esimerkiksi:

- rakennetaan muu kuin olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluva talousrakennus

- laajennetaan muuta kuin olemassa olevaa asuinrakennusta
- laajennetaan olemassa olevaa asuinrakennusta vähäistä enemmän
- haetaan käyttötarkoituksen muutosta olemassa olevaan rakennukseen

Suunnittelutarveratkaisu on haettava ennen rakennusluvan hakemista Iisalmen kaupungin kaavoitusyksiköstä (lisätietoja kaavoituksen ja rakennusvalvonnan henkilöstöltä).