Ympäristönsuojelumääräykset

 
Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä. Laissa on myös määritelty toimet ja tilanteet, joita määräykset voivat koskea sekä tilanteet, joihin ne eivät sovellu. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä.

 

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset

Iisalmen kaupungin ympäristösuojelumääräykset
Kiuruveden kaupungin ympäristösuojelumääräykset
Pielaveden kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
Sonkajärven kunnan ympäristösuojelumääräykset
Vieremän kunnan ympäristösuojelumääräykset

 

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

Poikkeamishakemukset käsittelevät ympäristönsuojelutarkastajat. 

 

Öljysäiliöt

Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti kemikaalien käsittelyssä on noudatettava seuraavia määräyksiä

Maanpäälliset säiliöt

Öljyjen, polttoaineiden ja kemikaalien varastointipaikat sekä tankkaus- ja täyttöpaikat on muutettava alla esitettyjen määräysten mukaisiksi 1.1.2021 mennessä.

Maanpäällinen yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö, säiliökontti sekä nestemäisen kemikaalin astiavarasto on sijoitettava tiiviille, vettä ja kemikaalia läpäisemättömälle alustalle siten, että kemikaali ei pääse valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. (Määräys ei koske alkuperäispakkauksessa säilytettävän säilörehun ja tuoreviljan valmistuksessa käytettävän kemikaalin varastointia.)

Sisätiloissa oleva nestemäisen kemikaalin varastotilan on oltava sellainen, että kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään on estetty. Suoja-allas, kynnys tai muu vastaava rakenne on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan kemikaalisäiliön tilavuuden mukaiseksi. Varastotilan lattiapinnoitteen on kestettävä kemikaalin vaikutusta.

Kemikaalin käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava nopeasti käyttöönotettavissa ja riittävästi imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
Pysyvässä käytössä olevan polttonesteen tankkaus- ja täyttöpaikan on oltava päällystetty tiiviillä, polttonestettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. (Määräys ei koske venesatamien laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja eikä kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.)

Polttoainesäiliöt tulee varustaa lapon- sekä ylitäytönestolla. Ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa (eli ennen v. 2012) käyttöönotettuja polttoainesäiliöitä voidaan käyttää ilman ylitäytönestintä siihen saakka, kun ne tarkastuksen perusteella ovat hyväksyttyjä.

Maanalaiset säiliöt

Maanalaiset öljy- polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa vähintään joka kymmenes vuosi. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä viimeistään 1.1.2015 mennessä tai kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta tai viimeisimmästä tarkastuksesta. Tarkastusta koskeva pöytäkirja on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastaja.

Öljy- ja kemikaalisäiliöt on purettava ja poistettava välittömästi sen jälkeen, kun niiden käyttö päättyy. Säiliöt on puhdistettava poistamisen yhteydessä. Puhdistamisen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä taho. Puhdistusta koskeva todistus on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteiden öljy- ja kemikaalisäiliöiden poistosta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään viikko ennen säiliön poistamista. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on poistettava.

Lisätietoa: 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen opas lämmitysöljysäiliöistä ja öljylämmityslaitteista    
Öljysäiliön kunnossapito (Lämmitysenergiayhdistys) 
Maatilan kemikaaliturvallisuusopas (Pirkanmaan pelastuslaitos)
Polttonesteiden varastointi maatiloilla (Pirkanmaan pelastuslaitos)
Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta-opas (TUKES)   
Polttonestesäiliön katetun suoja-altaan rakennussuunnitelmamalli

Pohjavesialueilla on lisäksi noudatettava seuraavia määräyksiä
Pohjavesialueilla sijaitsevat käytössä olevat öljyjen, polttoaineiden ja nestemäisten kemikaalien maanalaiset säiliöt on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä. Maanpäälliset säiliöt muutettava kaksivaippaisiksi tai katetussa suoja-altaassa olevaksi (jos kyseessä on 1-vaippainen säiliö) 1.1.2021 mennessä.

Öljyä, polttoainetta ja nestemäistä kemikaalia ei saa varastoida maanalaisessa säiliössä. Maanpäällisen säiliön on oltava kaksivaippainen tai katetussa suoja-altaassa oleva yksivaippainen säiliö. 

Lisätietoa: 
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (Pirkanmaan ELY-keskus)
Tietoa lämmitysmuodoista (Motiva) 
Kuluttajien energianeuvonta (Motiva)

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä öljysäiliöiden osalta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Poikkeamishakemukset käsittelevät ympäristönsuojelutarkastajat. Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lomake poikkeamisen hakemiseen
Lomakkeen täyttöohje

Jos öljylämmityksen korvaamista suunnitellaan maalämpöjärjestelmällä, tulee huomioida luvan hakeminen kunnan rakennusvalvonnasta sekä pohjavesialueella mahdollinen vesilain mukaisen luvan tarve.

Lisätietoja Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa-oppaasta