TEHHÄÄN YHESSÄ

Ylä-Savon kuntien yhteinen kulttuuritoiminnan kehittämishanke 08.04.2013-28.02.2014


Tehhään yhessä -hanke on päättynyt. Hankkeen tuloksia esitellään mahdollisimman kattavasti tällä sivulla. Kehittämämme ratkaisumallit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Yhteistyöstä kiittäen, 
Tehhään yhessä -hanke 

 


Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tehhään yhessä -hankkeen hakuvaiheen mittakaava oli 21 kuukautta ja 120 000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta 60 000 € joten hankkeen tavoitteita oli sopeutettava saatuihin resursseihin. Alkuperäinen hankesuunnitelma rajattiin 21 kuukaudesta 9 kuukauden hankkeeksi. Alla on esitelty kunkin hankkeen tavoitteen osalta alkuperäinen tavoite, sopeutettu tavoite ja esitykset jatkotoimenpiteiksi hankkeen jälkeen. Lisäksi on esitelty hankkeen tuloksia kunkin tavoitteen osalta.

Tehhään yhessä alkuperäinen hankesuunnitelma.pdf


1. Kulttuurikumppanuus

Hankkeen aikana on selvitetty alueen kuntien kulttuuritoimien välisen kumppanuuden  erilaisia tapoja ja kehitetty siihen uusia työmalleja. Yhdistyksille ja muille kulttuuritoimijoille on tarjottu ilmaista neuvontaa esim. rahoitushakemusten tekemiseen.

Kulttuurikumppanuus tavoitteen määrittely.pdf


Kuntien museotoiminnan kehittäminen

Kuntien paikallismuseoilla on henkilöstöä vain kesäisin. Niissä vuonna 2013 museoammatillisissa tehtävissä työskennelleiltä kerättiin kehittämishanke-ehdotuksia sekä koko alueen museotoiminnan että oman työpaikkamuseon osalta. Museotyöntekijöillä ja heidän esimiehillään oli käytössään sähköpostilista, jolla keskusteltiin erityisesti paikallismuseotyön kehittämisestä alueella.
Museoiden tiedottaminen ja markkinointi täydentyi kesän aikana. Ylä-Savon yhteinen museoesite julkaistiin keväällä, lisäksi siitä valmisteltiin hankkeen aikana käännökset englanniksi ja venäjäksi. Monet museoista lisäsivät näkyvyyttään netissä esimerkiksi Facebook -sivujen kautta. Alueen museotoiminnan kehittämiseksi valmisteltiin jatkohankkeita, joiden edunsaajina olisivat kaikki Ylä-Savon alueella toimivat museot.

Ylä-Savon kunnalliset ja kuntien tukemat museot -raportti.pdf
Museoiden jatkohankesuunnitelmien sisältöä.pdf
Ylä-Savon museoesite FI.pdf
Ylä-Savon museoesite ENG.pdf
Ylä-Savon museoesite RU.pdf

Museot Facebookissa
Pielaveden kotiseutumuseo
Kiuruveden kotiseutumuseo
Suomen asutusmuseo
Kansainvälinen pullomuseo - The International Bottle Museum
Aholan talomuseo


Neuvontapalvelu kulttuuritoimijoille

Hankkeen toimenpiteenä annettiin alueen kulttuuritoimijoille mahdollisuus saada ilmaista neuvontaa suunnittelemiinsa hankkeisiin. Erityisen positiivista palautetta saatiin rahoitusneuvonnasta, jossa etsittiin yhdistyksen suunnittelemalle hankkeelle sopivia ulkopuolisen rahoituksen muotoja ja autettiin tarvittaessa hakemuksen tekemisessä. Toiminnon tueksi kuntien sivuille valmisteltiin erityisesti yhdistyksiä palvelevat neuvontasivustot ja työtapa otettiin käyttöön myös hankkeen tuloksena syntyneessä Työtä teatterista -hankkeessa.


Teatteritoimijoiden tukeminen työllistämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Iisalmen kulttuuritoimelle 18 000 € rahoituksen Työtä teatterista -hankkeelle. Iisalmen lisäksi hankkeen osatoteuttajina ovat Kiuruveden ja Lapinlahden kunnat.  Yhteistyökumppanina ja työllistämisen asiantuntijana toimii Etappi Open -hanke. 

Hankkeen avulla pyritään edistämään 
- työttömien kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä 
- kehittämään kuntatoimijoiden kulttuuripalveluiden hankintakäytäntöjä sekä 
- kehittämään teattereiden työnantajavalmiuksia 
Lisätietoja Työtä teatterista -hankkeen nettisivuilta (Iisalmen kulttuuritoimi, linkki vasemmalla).


2. Yhteistoiminta maakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa

Hankkeen pysyvänä tuloksena vakiinnutetaan kunnille hyvä yhteistyömalli yhteisen yläsavolaisen kulttuurialan vaikuttamisen osalta. Tämä malli perustuu seuraaviin yhdessä sovittuihin elementteihin: Edustus erilaisissa toimielimissä; edustaja toimii aktiivisesti koko alueen edustajana ja tiedottaa toimielimen asioista ja niiden valmistelusta kollegoilleen. Lausunnot, mietinnöt, kommenttipyynnöt; lausunnoista pyritään muotoilemaan alueen yhteinen kannanotto. Maakuntavastuullisiin toimijoihin yhteydet; jokainen toimii oman kuntansa ohella myös alueensa kulttuuritoimien edustajana. Jaetaan tehtäväkenttää toimijoiden kesken.

Yhteistyö maakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa -tavoitteen määrittely.pdf


3. Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien yhteinen strategia ja toimintasuunnitelma

Hankkeen aikana kuntien kulttuurivastaavat työstivät erityisesti keskinäisen yhteistyönsä näkökulmasta yhteisiä linjauksia. Tavoitteen saavuttamisen koettiin kuitenkin tarvitsevan pidemmän prosessin ja työtä sovittiin jatkettavaksi edelleen.

Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien yhteinen strategia ja toimintasuunnitelma -tavoitteen määrittely.pdf
Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien yhteistyöasiakirja.pdf


4. Kulttuurikasvatusohjelma

Hankkeen aikana esitettiin jokaiseen kuntaan kulttuurikasvatusohjelman perusratkaisu. Tämä laadittiin niin, että se perustuu perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja huomioi kuntien palveluiden erot sekä erityistarpeet. Kulttuuripalveluiden yhteishankintoja pilotoitiin marraskuussa Vieremällä ja Sonkajärvellä.

Kulttuurikasvatustavoitteen määrittely.pdf
Kulttuurikasvatusselvitys.pdf
Kulttuurikasvatusohjelma malli.pdf
Tarjouslomake ja yksinkertaistettu hankintamenettely pienimuotoisiin palveluhankintoihin.pdf


5. Kulttuurin verkkopalvelut 

Hankkeen aikana uusittiin kuntien kulttuuritoimien verkkopalveluita. Jokaiseen kuntaan tarjottiin seuraavia perusratkaisuja: yhdistyspalvelut, tapahtumapalvelut, oppilaitosyhteistyön palvelut, kulttuuripalveluiden hankintamenettely. Kunnat ratkaisivat kukin omalta osaltaan mitkä palveluista heille otettiin käyttöön. 

Kulttuurin verkkopalvelut-tavoitteen määrittely.pdf
Kulttuurin verkkopalvelut mallit.pdf


Esimerkkejä:
Järjestö- ja yhdistystietoa Iisalmen kaupungin kulttuuritoimen sivuilla
Järjestö- ja yhdistystietoa Keiteleen kunnan sivuilla
Järjestö- ja yhdistystietoa Kiuruveden kaupungin kulttuuritoimen sivuilla
Järjestö- ja yhdistystietoa Lapinlahden kunnan sivuilla
Järjestö- ja yhdistystietoa Sonkajärven kunnan sivuilla
Järjestö- ja yhdistystietoa Pielaveden kunnan sivuilla
Järjestö- ja yhdistystietoa Vieremän kunnan sivuilla

Esimerkkejä:
Palvelutarjouslomake Iisalmen kaupungin kulttuuritoimen sivuilla
Palvelutarjouslomake Keiteleen kunnan kulttuuritoimen sivuilla
Palvelutarjouslomake Kiuruveden kaupungin kulttuuritoimen sivuilla
Palvelutarjouslomake Lapinlahden kunnan kulttuuritoimen sivuilla
Palvelutarjouslomake Pielaveden kunnan kulttuuritoimen sivuilla
Palvelutarjouslomake Sonkajärven kunnan kulttuuritoimen sivuilla

 
6. Yhteistoiminta- ja rahoitusmallit 

Hankkeen aikana testattiin uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja tehokkaita tapoja suunnitella, koordinoida ja tuottaa kulttuuria. Hankkeen kautta tehostettiin sekä kulttuurin kuntatoimijoiden että 3. sektorin toimijoiden ulkopuolisten resurssien hakua. Kuntien kulttuurin taloustietojen keruuseen valmisteltiin malli Kuntaliiton ja Cuporen kehittämän menettelyn pohjalta. Mallia testattiin vuoden 2012 taloustietojen aineistolla.

Yhteistoiminta- ja rahoitusmallit tavoitteen määrittely.pdf
Kulttuurin taloustiedon keruun malli.pdf


Ylä-Savon kuntien kulttuurin talous 2012

KUNTIEN KULTTUURIKUSTANNUKSET 2012.pdf
LIITE 1 Alue nettokustannukset yhteenveto.pdf
LIITE 2 Kunnittain kustannukset ja tulot.pdf
LIITE 3 Museot.pdf
LIITE 4 Kulttuuriavustukset.pdf
LIITE 5 Henkilöstö.pdf

Hankkeen materiaaleja

Tehhään yhessä -hankkeen loppuraporttiin pääset tutustumaan tästä:
Loppuraportti.pdf

Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien talousraportti:
KUNTIEN KULTTUURIKUSTANNUKSET 2012.pdf

Kulttuuria tehhään yhessä -seminaari 03.12.2013

Esitykset:

Taiteen edistämiskeskuksen ensimmäinen vuosi takana - Miten Taike toimii Itä-Suomessa. Hanna Susitaival, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus.
Taiteen edistämiskeskus Hanna Susitaival.pdf

Kainuun kulttuuri-info - maakunnallinen yhteistyö. Maria Helo, projektipäällikkö, Kainuun kulttuuri-info.
Kainuun kulttuuri-info Maria Helo.pdf

Mistä kunnan kulttuuritoiminta syntyy? Heli Talvitie, projektisuunnittelija, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kunnan kulttuuritoiminta Heli Talvitie.pdf

Keväästä jouluun - mitä tehtiin yhessä? Ann-Mari Karvinen, koordinaattori, Tehhään yhessä -hanke.
Tehhaa yhessä Ann-Mari Karvinen.pdf