Pohjavesien suojelu


Vesisateen ja lumen sulamisen myötä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vettä kutsutaan pohjavedeksi. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on riittävän karkearakeista ja huokoista veden imeytymistä varten.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa heikentämästä pohjaveden laatua. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuista, ja sitä voi yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä.

Suomen pohjavesimuodostumat ovat kuitenkin herkkiä pilaantumaan, koska muodostumat ovat pieniä ja niitä suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Pohjavesi virtaa maa- ja kallioperässä omia reittejään, on yhteydessä pintavesiin eikä kunnioita esimerkiksi tonttien rajoja. Pohjaveden suojelu on erityisesti oman lähiympäristön, omien ja naapurien kaivojen sekä lähivesistöjen suojelua.

Ympäristönsuojelulaissa on määrätty pohjaveden pilaamiskiellosta. 

Pohjavesialueiden luokittelu

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

1-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Niiden vettä käytetään tai sitä on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuisivat vedenhankintaan.

E-luokan pohjavesialueet. Edellä mainitut 1- ja 2-luokan pohjavesialueet voivat myös olla E-luokan pohjavesialueita, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Purkautuva pohjavesi voi siis vaikuttaa suoraan esim. soiden, virtavesien, järvien ja lähteiden tilaan.

Pohjavettä muodostuu myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella.

 

Lisätietoja pohjavesistä ja pohjavesialueiden luokittelusta

Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta
Lisätietoja pohjavesistä Iisalmen reitti sivustolla
Pohjavesitilanne Ylä-Savon alueella (Ylä-Savon Vesi Oy)
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat (Ylä-Savon Vesi Oy)

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet pohjaveden suojelemiseksi (kotitaloudet, lämmitysjärjestelmät, maankäyttö, maatalous ja pienteollisuus)

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!
Ympäristönsuojelutarkastaja
Maarit Walta
0400 144 453

Lisätietoa talousvedestä ympäristöterveysvalvonnan sivulta