Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö Iisalmessa

Kunnilla on lakisääteinen velvoite edistää ja seurata kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä (Kuntalaki 410/2015, 1 § ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 6§). Hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä eri toimijoiden ja kaupungin välillä. Hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kaupungin edellytys. Haluamme tehdä parhaamme, jotta jokainen voisi elää Iisalmessa elämänsä kunnossa.

Iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämistyötä ohjaa laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma. Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 tavoite kiteytyy ajatukseen jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnista, osallisuudesta ja aktiivisuudesta. Tähän pyritään seuraavin tavoittein:
• Edistämme terveellistä ja osallistavaa elämäntapaa
• Kehitämme viihtyisän, toimivan ja turvallisen elinympäristön
• Turvaamme perheiden, lasten ja nuorten mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja hyvään oppimiseen

Yhteistyön kehittäminen eri järjestöjen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa on hyvinvoinnin edistämistyön keskiössä. Konkreettisena esimerkkinä yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa nostettakoon elintapaohjauksen palvelupolun rakentaminen. Iisalmessa on käynnistetty liikuntapalveluiden toteuttamana vuoden 2024 alusta Elämäni kunnossa Elintapaohjauksella -palvelu. Elintapaohjauksen asiakkaat ohjautuvat terveydenhuollon henkilökunnan ohjaamana maksuttomaan elintapaohjaukseen.

Yritysten sekä järjestöjen tekemä työ iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on korvaamatonta ja mahdollistaa osallistumisen jokaiselle, juuri oman näköiseen arkeen ja vapaa-aikaan. Mikäli etsit vielä omaa merkityksellistä harrastetta, kannattaa tutustua kaupungin palveluiden ohella myös paikallisiin yrityksiin sekä yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Iisalmessa toimii mm. useita aktiivisia kyläyhdistyksiä ja eläkeläisjärjestöjä, joten jokaiselle löytyy varmasti itselleen mieluisa harrastus tai vapaaehtoistehtävä.


Yhteystiedot
Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen, p. 040 619 5795, hanna.holopainen(at)iisalmi.fi