Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus -aihekokonaisuus

Lyseon opetussuunnitelmassa on aihekokonaisuuksia, joiden tulisi näkyä kaikkien aineiden opetuksessa. Yksi niistä on kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Tämä on osa laaja-alaista yleissivistystä, jossa pyritään siihen, että opiskelija
 • arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta elämän rikkautena ja luovuuden lähteenä,

 • osaa kommunikoida monipuolisesti myös vierailla kielillä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa, ja

 • pyrkii toimimaan aktiivisesti keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat osa koulun arvoperustaa. Opiskelijoita pyritään kasvattamaan suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Heitä pyritään kannustetaan monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja  kansainväliseen yhteistyöhön.

Otteita Iisalmen lyseon ops:sta

 • lukion tulee vahvistaa opiskelijan myönteistä kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta, joiden perustalta on mahdollisuus menestyä kansainvälisessä yhteistyössä

 • kansainvälisyys konkretisoituu kaikissa oppiaineissa

 • painotukset vaihtelevat kursseittain:
  - kielissä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus ovat osa jokaista kurssia
  - luonnontieteellisissä aineissa kulttuuri-identiteetti korostuu muun muassa siinä, että tutkitaan historiallista kehitystä luonnontieteiden alalla, saavutuksia esim. fysiikan  tutkimuksen kehityksessä, tieteellisen ja teknisen luovuuden ilmenemistä ja otetaan mukaan vierailla kielillä kirjoitettua opiskelu- ja harjoitusaineistoa.
  - biologiassa osallistutaan kansainvälisiin projekteihin ja näin vahvistetaan kulttuurien vertailua ja tuntemusta

 

Jokainen oppiaine on pohtinut kurssien sisällä, kuinka tätä toteutetaan

 • oppilasta ohjataan jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus

 • ketään ei syrjitä eikä kenellekään anneta erityisoikeuksia esim. mielipiteiden, uskonnon tai etnisen taustan vuoksi

 • ihmisoikeuksiin liittyviä teemapäiviä, luentoja ja projekteja järjestetään mahdollisuuksien mukaan

Yksi perustavaa laatua oleva tavoite on että "mahdollistetaan maailmankuva, joka on monipuolisempi ja avarampi kuin se minkä hän on arkielämän virikkeiden pohjalta saanut" ja että "herätetään halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa ". (lainattu J.Kivistön sanoja)