Tältä sivulta löytyy tietoa,

  • jos kyse on ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta

  • jos koulunsa aloittavan osalta koulupaikkatoive on muualle kuin lähikouluun

  • jos etsit tietoa muuttavan oppilaan ilmoittamisesta perusopetukseen

  • jos etsit tietoa Iisalmessa tarjottavasta painotetusta opetuksesta (Edvin Laineen koulu/musiikki 3.-6.-luokat, Montessori-opetus 1.-2. -luokka)

  • jos etsit tietoa JOPO:osta eli joustavaa perusopetuksesta ja siihen hakemisesta (Juhani Ahon koulu, vuosiluokat 8-9)

Lue lisätietoja otsikoiden alta

Kouluun ilmoittautuminen tehdään Wilmassa

Linkki Wilman etusivulle

Lukuvuonna 2024-2025 perusopetuksen 1. luokalle tulevien (2017 syntyneet) oppilaiden tulee ilmoittautua omaan lähikouluunsa 5.-29.2.2024 välisenä aikana. Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta. Oppilaan asuinosoitteen mukainen lähikoulu ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen lähetetään koulutulokkaan kotiin tammikuun lopussa. Ilmoittautua voi myös puhelimitse virka-aikana koulun rehtorille/kansliaan ilmoittautumisaikana.

Tärkeää tietoa koulun aloitukseen liittyen

Tervetuloa kouluun esite 2024 (PDF)

Hakeminen toisen oppilaaksiottoalueen kouluun

Vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistys- ja hyvinvointi –toimialan toimialajohtaja.

Lataa koulunkäyntihakemus (PDF)

 

Oppilaaksiottoalueet kartalla (voit liikuttaa karttaa vetämällä hiirellä ja lähentää +-painikkeella nähdäksesi katuosoitteet)

Toimimme lähikouluperiatteella. Peruskoulujen sijainnit oppilaaksiottoalueineen löytyvät kohdasta Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen ja hakeminen muuhun kuin lähikouluun.

Lähikouluun ilmoittaudutaan koulun rehtorille ja rehtoreiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulun sivulta. Oppilaan ilmoittamiseksi kouluun rehtorille ilmoitetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus. Lisäksi tarvitaan huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Yhteydenoton jälkeen oppilaalle katsotaan luokkapaikka ja hänet liitetään tietojärjestelmään.

Edvin Laineen koulun musiikkipainotteinen opetus


Vuosiluokilla 3-6 noudatetaan musiikin painotettua opetussuunnitelmaa. Oppilailla on tällöin viikossa musiikkia neljä tuntia, jolloin opiskellaan äänenkäyttöä, laulamista (kuoro), bändisoittoa ja orkesterisoittoa. Tavoitteena on musiikkiharrastuksen löytäminen ja vahvistaminen.

Musiikkipainotteisessa opetuksessa valmistetaan vuosittain yhteinen konsertti. Ryhmät esiintyvät eri kokoonpanoissa erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppilaat valitaan musiikkipainotteiseen opetukseen pääsykokeen perusteella. Jos oppilas on jo hyväksytty Ylä-Savon musiikkiopiston oppilaaksi, hän saa paikan musiikkipainotteiseen opetukseen ilman pääsykoetta. Kaikki halukkaat 2-luokkalaiset voivat osallistua testiin, joka järjestetään tammi-helmikuussa. Pyrkimisestä tiedotetaan tarkemmin koteihin ja kouluihin Wilman kautta tammikuussa.


Edvin Laineen koulun Montessori-painotteinen opetus 1.-2.-luokalla


Montessorimenetelmä perustuu italialaisen Maria Montessorin (1870-1951) kehittämään teoriaan, jonka mukaisia kouluja ja luokkia on sekä Suomessa että muualla maailmassa. Montessori kehitti menetelmänsä tarkkailemalla lapsia ja heidän työskentelyään.

Montessori havaitsi lapsen kehityksessä herkkyyskausia, jolloin tiettyjen taitojen oppiminen on luonnollista ja helppoa. Lapsi siirtyy noin kuuden vuoden iässä kehityksessään toiseen kauteen. Tällöin mielenkiinto siirtyy lähiympäristöstä kohti ympäröivää maailmaa ja ikätovereita. Kouluikäisellä lapsella onkin älyllinen herkkyyskausi, johon sisältyvät kulttuurin omaksuminen sekä moraalinen ja sosiaalinen herkkyyskausi.

Opetustilan yksi tehtävä on herättää lapsessa tutkivaa mieltä ja halua työskennellä mielekkäiksi kokemiensa välineiden kanssa. Jotta kukin lapsi voisi edetä omien kehitysedellytystensä mukaisesti, on luokassa oleva montessorivälineistö koottu avohyllyihin. Välineistö on useissa maissa tehtyjen kokeilujen pohjalta syntynyt systemaattisesti järjestetty, asteittain vaikeutuva kokoelma oppimateriaalia. Se on suunniteltu itsekorjaavaksi, jolloin pieninkin lapsi pystyy itsenäiseen työskentelyyn. Kokonaiskuvan luominen opetuksessa on oleellista ennen yksityiskohtien tarkemaa tutkimista. Välineistön tavoitteena on auttaa lasta itsenäiseen, yksilölliseen ja luovaan oppimiseen.

Oppilaalla on oma työsuunnitelma, jonka mukaan hän etenee matematiikan, äidinkielen, biologian, maantiedon ym. välineillä. Työskentelyjärjestyksen hän voi valita itse. Työtapa on pääosin yksilöllinen työ. Jotkut materiaalit soveltuvat pienryhmä- ja erityisesti parityöskentelyyn. Opettaja esittelee välineet yksilöllisesti tai ryhmissä. Vapaus valita työskentelyjärjestys, paikka ja muoto (yksilö-, parityö) kasvattavat Montessorin mukaan sosiaalisuuteen ja vastuuseen samoin kuin eri ikäisten (1-2 lk) lasten työskentely samassa luokassa. Kasvaminen kohti itsenäisyyttä ja yhteistyötä tapahtuu luonnollisella tavalla: kukin saa vuorollaan kokea, millaista on olla autettavana ja avun antajana. Välitunnit eivät katko oppilaan työtä, vaan työrupeamat ovat pidempiä kuin perinteisessä luokassa.

Edvin Laineen koulun montessoripainotteisessa opetuksessa pyritään huomioimaan välituntien tarve oppilaiden vireystilan mukaan.

Opettajan tehtävä on auttaa lasta löytämään jokaisen yksilölliset mahdollisuudet kasvuun ja oppimiseen. Opettaja tarkkailee ja ohjaa sekä poistaa esteet oppimiselta. Ryhmäopetusta käytetään Edvin Laineen koulussa osassa äidinkielen ja matematiikan tunneista. Uskonto-, liikunta ja musiikkitunnit noudattavat perinteistä tuntijakoa. Opettaja on viime kädessä vastuussa siitä, että peruskoulun oppimäärät saavutetaan. Tuki- ja erityisopetus toimivat kuten muillakin luokilla.

Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Vanhemmille järjestetään menetelmään tutustumisiltoja ja materiaalia valmistetaan talkootyönä. Oppilaan työsuunnitelmat opettajan ja oppilaan oman arvion kera käyvät myös kotona vanhempien nähtävänä ja kommentoitavana. Oppilasarviointiin kuuluvat myös vanhempaintapaamiset.

Edvin Laineen kouluun tulevat ensimmäisen luokan oppilaat voivat valita joko yleisopetuksen tai montessoripainotteisen opetuksen. Etusijalla ovat montessoripäiväkodista tulevat oppilaat.
JOPO voi olla hyvä vaihtoehto oppilaalle, jolla on alisuoriutumista, koulumotivaation puutetta sekä mahdollinen riski jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja siten syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä.

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan koulumotivaatiota ja elämänhallintaa, lisätä positiivista asennetta koulunkäyntiä ja elämää kohtaan, kasvattaa tavoitteellisuutta sekä vahvistaa itsetuntoa.

JOPO-toimintaan siirtymisen aloitteentekijä voi olla koulun tai oppilashuollon henkilöstöön kuuluva, oppilas itse ja/tai hänen huoltajansa. Oppilaat valitaan haastattelun perusteella. Varsinainen haku tulevaa lukuvuotta varten on keväällä, mutta paikkoja voidaan oppilastilanteen mukaan täyttää myös lukuvuoden aikana.

Iisalmessa JOPO-toimintaa järjestetään Juhani Ahon koulussa 9.-luokkien oppilaille.