Maatalous

 

Eläinsuojan ympäristönsuojelulain 115 a§:n mukainen ilmoitus

Eläinsuojan tulee tehdä ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitushakemus, mikäli se on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, 100 lihanaudalle, 130 emolehmälle, 100 täysikasvuiselle emakolle, 250 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 250 uuhille tai vuohelle, 4 000 munituskanalle, 10 000 broilerille tai muulle määrälle eläimiä, jotka yhteensä ympäristövaikutuksiltaan vastaa 250 lihasikaa. Eläinsuojan ilmoitushakemuksen ratkaisee Ylä-Savon ympäristölautakunta. 

Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle tai 600 emolehmälle taikka muu eläinsuoja, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 3 000 on ympäristöluvanvarainen ja sen lupa-asian ratkaisee Itä-Suomen aluehallintovirasto. 

Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löydät tietoa maatalouden ilmoitushakemuksesta, ympäristöluvasta ja hakuprosessista sekä maataloutta koskettavasta lainsäädännöstä.

Lisätietoja maatalouden ilmoitushakemuksesta ja luvan hakemisesta.

Lisätietoja Itä-Suomen aluehallintovirastosta

 

Ympäristöluvan varaisten toimijoiden vuosittainen raportointi

Ympäristöluvallisten toimijoiden (ml. eläinsuojat) tulee raportoida vuosittain edellisen vuoden toimintaa koskevat tiedot (esim. jätemäärät) helmikuun loppuun mennessä. Raportointi tehdään sähköisessä asiointipalvelussa YLVAssa. 

YLVA Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

 

Lannan aumaus

Valvontailmoitus

Tilalla olevan lannan ja virtsan varastointitilan on oltava niin suuri, että siihen mahtuu koko vuoden aikana kertynyt lanta, lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laitumelle jättämää lantaa. Varastointitilalta vaadittavasta tilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa toiminnalleen tai jos sitä luovutetaan toiselle viljelijälle varastoitavaksi tai välittömästi hyötykäytettäväksi lannoitteena.

Poikkeamisesta lannan varastoinnissa on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee antaa vähintään 14 vuorokautta ennen poikkeamistoimenpiteitä. Ilmoituslomakkeita on saatavana kuntien ympäristönsuojelu- ja maatalousviranomaisilta. 

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja.

Aumassa varastoitavan lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voidaan lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.

Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Aumausilmoituslomake 

 

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Esimerkkeinä tällaisista poikkeuksellisista vuosista voidaan pitää vuosia 2006 ja 2012, jotka olivat erittäin sateisia joissain osissa Suomea ja lannan levitys niillä kasvukautena oli paikoin mahdotonta. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan tämän tyyppisille tilanteille ja vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa.

Ilmoitus on jätettävä lokakuun loppuun (31.10.) mennessä. Ilmoituslomakkeita on saatavana kuntien ympäristönsuojelu- ja maatalousviranomaisilta tai täältä. Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa ilmoituksen jättämisen jälkeen on marraskuun viimeinen päivä (30.11.).

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

 

Lisätietoja

Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje
Rakentamissäädökset (Maa- ja metsätalousministeriön maatalouden rakentamismääräyksiä sekä -ohjeita)
Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa
Kekäläinen: Nitraattiasetus ja sen tulkinta (Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D5/1/2016)
Hevostilojen ympäristöopas (Ylä-Savo)
Pohjavesien suojelu maataloudessa -esite
Maatilan kemikaaliturvallisuusopas (Pirkanmaan pelastuslaitos)
Polttonesteiden varastointi maatiloilla (Pirkanmaan pelastuslaitos) 
Polttonestesäiliön katetun suoja-altaan rakennussuunnitelmamalli
Maatalouden jätteiden lajitteluohjeet (Ylä-Savon Jätehuolto Oy)

 

Tukea viljelijöille

Melan Välitä viljelijästä -hankkeella tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä. Projektin pitkäkestoisena tavoitteena on luoda varhaisen välittämisen malli ja muodostaa maatalouden sidosryhmistä toimiva tukiverkko maatalousyrittäjien tueksi. 

Lisätietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela)

Verkkosivu: välitä viljelijästä-hanke

 

Lisätietoja: 

Iisalmi ja Sonkajärvi: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta puh. 0400 144453, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Kiuruvesi ja Vieremä: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus puh. 040 568 2619 , etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Pielavesi: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen puh. 0400 173 345, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi