Talousvesi

Ylä-Savossa suurin talousveden hankkija ja veden toimittaja on kuntien omistama tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy. Yhtiölle kuuluvat kuntien väliset siirtolinjat. Pääasiallinen jakelu tapahtuu vesilaitosten verkon kautta, kaikki liittyjät ovat kuntien vesilaitosten asiakkaita. Ylä-Savon Vesi Oy:n käytössä on 17 pohjavedenottamoa ja 10 vedenkäsittelylaitosta. Ylä-Savon alueella on myös vesiosuuskuntia tai yhtiöitä, joilla on oma vedenottamo.

Valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava talousveden laatua. Talousveden laadun valvontaan sovelletaan laitoksen koosta riippuen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015 tai 401/2001). Valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluu sellaiset talousvettä käyttävät laitokset, jotka toimittavat talousvetenä käytettävää vettä vähintään 10 3/d tai vettä käytetään vähintään 50 henkilön tarpeisiin.

Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluville talousvettä toimittaville osuuskunnalle ja yhtiölle on laadittu jatkuvan tarkkailun valvontatutkimusohjelmat. Valvontatutkimusohjelmassa määritetään talousveden veden valvonnan tarve, näytemäärät, näytteiden ottopaikat ja tutkimussisällöt sekä näytteiden ottajat. Toimintaohjeet häiriötilanteissa sisältyvät myös ohjelmaan. Vettä toimittava laitos tekee myös käyttötarkkailusuunnitelman, jossa selvitetään raakaveden laadun seurantaa.

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden viranomaisvalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita, viruksia tai loisia eikä haitallisia  aineita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä tai vedenjakelualueella käytetään vettä.

Ympäristöterveystarkastaja seuraa vesilaitosten valvontatutkimusohjelmien toteutumista. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on todentaa, että talousveden laatu on säädösten mukaista eikä aiheuta terveyshaittaa. Tarkastaja ottaa myös vesinäytteitä, joilla laitosten oman valvonnnan luotettavuutta testataan. Pienten vesiyhtymien ja yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaiseti veden käyttäjien yhteydenottojen perusteella.

Talousveden laatu

Talousvettä toimittavan laitoksen tulee antaa käyttäjilleen toimittamansa veden laatutiedot. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen tai veden käyttäjän kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Talousveden saastumistilanteissa ympäristöterveydenhuolto vastaa tilannejohtamisesta ja antaa terveyshaittojen ehkäisemiseen tai välttämiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Laitos vastaa tilannejohtamisesta silloin, kun kyse on veden käsittely- tai jakeluhäiriöstä.

Toimintaohjeet epäiltäessä talousveden laatuhäiriötä

Veden jakeluhäiriössä ja tavanomaisissa verkostoveden laatuun liittyvissä kysymyksissä kuten veden väri, sameus, haju, maku ja kovuus, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä vettä toimittavaan laitokseen/kuntasi vedenjakelusta vastaavaan tahoon. Veden saastumisepäilyssä, häiriö voi aiheuttaa terveyshaittaa, ottakaa yhteyttä talousvettä toimittavaan laitokseen Ylä-Savon Vesi Oy yhteystiedot ja Iisalmen Vesi yhteystiedot sekä ympäristöterveystarkastajaan (kts. talousvettä toimittavien laitosten yhteystiedot sivun lopusta). Työajan ulkopuolella ilmoitus on tehtävä vesilaitoksen päivystäjälle.

Yksityisen kaivoveden tutkituttaminen

Ylä-Savossa ei ole vesilaboratoriota, mutta yksityishenkilöt voivat tuoda vesinäytteet ympäristöterveysvalvonnan Iisalmen tai Kiuruveden toimipisteiseen, josta näytteet lähetetään Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon Kuopioon.

Ympäristöterveysvalvonnan toimipisteistä saa näytteenottopullot maksutta sekä neuvontaa vesiasioista. Vesinäytteet tulee toimittaa arkisin Kiuruvedelle klo 10.00 mennessä ja Iisalmeen klo 9:00 mennessä. Ennen näytepullojen palautusta on oltava yhteydessä ympäristöterveystarkastajaan. Tutkimuslähetteet ja hintatiedot löydät Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n verkkosivuilta tai alla olevista linkeistä.

Kaivoveden laatuvaatimuksiin sovelletaan asetusta (401/2001). Kiinteistöllä sijaitseva kaivo, veden laadun seuranta ja kaivon kunto ovat kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Kaivoveden laatu (rengas- tai porakaivo) kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ennen veden käyttöönottoa ja tämän jälkeen noin kolmen vuoden välein. Jos veden laadussa, kuten maussa, hajussa tai värissä havaitaan muutoksia, on veden laatu syytä tutkituttaa. Kaivoveden tutkimus-, huolto- ja ylläpitokustannuksista vastaa kaivon omistaja.

Etsitkö lisätietoa?

Kaivoveden tutkimukset www.ymparistotutkimus.fi-sivulta
Savo-Karjalan Ympäristötukimus Oy Tutkmustilaus ja hinnat: tutkimustilaus ja hinnat
Näytteenottoohje: kaivoveden näytteenottoohje
Opas tulosten tulkintaan: opas analyysitulosten tulkintaan, Talousvedet

Kaivon kunto

Kaivon kunto on syytä tarkastaa säännöllisin väliajoin ja aina, jos veden laadussa havaitaan muutoksia:

  •  likavedet ja pintavedet eivät saa päästä kaivoon
  • renkaiden saumojen tulee olla tiiviitä, routa voi siirrellä päällimmäisiä renkaita
  • kaivon pohjalla ei saa olla sorakerroksen päällä lietettä
  • kansirakenteen tulee olla tiivis, jotta esimerkiksi hiiret tai oravat eivät pääse kaivoon,  huomioi tuuletus.
  • tarvittaessa kaivo tyhjennetään, renkaat harjataan ja pohjaliete poistetaan
  • saumat tiivistetään ja pohjasoraa uusitaan
  • kaivon puhdistuksessa ja kunnostuksessa suositellaan käytettävän kaivon huoltoon erikoistuneita yrityksiä

Kuntien vesilaitosten yhteystiedot sekä päivystysnumerot

Iisalmen Vesi Oy,
Asiakaspalvelu
puh. 040 830 2667
Päivystys 24H
puh. 0400 670 455

Kiuruvesi
Asiakaspalvelu
puh. 040 514 6771
Päivystys (työajan ulkopuolella)
puh. 040 7050 438

Sonkajärvi
Vesihuoltomestari
puh. 040 675 8223
Päivystys
puh. 0400 175 176

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
Työnjohtaja
040 141 7718
Päivystys
puh. 0400 479 282