Jätevesijärjestelmän hankkiminen


1. Selvitä, täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset. Mikäli olet epävarma siitä, täyttääkö jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset, voit ottaa yhteyttä kuntien rakennustarkastajaan tai ympäristönsuojelutarkastajaan. Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta.  

 2. Jos jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia, teetä suunnitelma asiantuntevalla suunnittelijalla. Suunnitelma on tarpeen, sillä yksi ja sama järjestelmä ei sovi kaikkiin kohteisiin; muun muassa vesistön läheisyys, maaston muodot sekä maaperän laatu vaikuttavat järjestelmän valintaan. Tietoa alueen suunnittelijoista saat esimerkiksi paikkakuntasi rakennusvalvonnasta tai ympäristönsuojelutarkastajalta. Ennen kuin varaat suunnittelijan, kannattaa selvittää naapurien halukkuutta yhteiseen jätevesijärjestelmään. Mikäli yhteiseen järjestelmään ei ole mahdollisuutta tai halukkuutta, suunnittelija suunnittelee kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän.

 3. Kun suunnitelma on tehty, voit hakea tarvittavaa lupaa kuntasi rakennusvalvonnasta. Luvan hakemista varten sinun tulee toimittaa rakennusvalvontaan suunnitelma sekä hakemus (jonka saat kunnasta).

 4. Kun lupa järjestelmälle on saatu, voit siirtyä asennukseen hyväksytyn suunnitelman mukaan.

 5. Käytä ja huolla järjestelmää jätevesijärjestelmän mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.

 

Jätevesiselvitys

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 157 §:n mukaan kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä tulee olla selvitys. Selvitys tulee olla myös kiinteistöistä, joissa ei ole vesikäymälää. Täytetty lomake on säilytettävä kiinteistöllä.

Jätevesiselvitys

 

Jätevesisuunnitelma

Kiinteistön jätevesijärjestelmän rakentamisesta on tehtävä suunnitelma ja liitettävä se rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen rakennettaessa uusi asuinrakennus tai kesämokki. Vastaavasti vanhaa kiinteistöä korjattaessa on tarvittessa tehtävä vastaava suunnitelma. Suunnitelman hyväksyy kunnan rakennustarkastaja, jolta saa myös ohjeet suunnitelman teettämiseen. Lisätietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä ympäristöhallinnon sivuilta.

 

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmän hoitoa varten on laadittava käyttö-ja huolto-ohjeet. Ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja järjestelmää on huollettava ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta sekä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton sivuilta.

 

Vaihtoehtona kuivakäymälä

Lisätietoja kuivakäymälöistä löydät esimerkiksi Käymäläseura Huussi ry:n internetsivuilta tai ympäristöhallinnon sivuilta.

 

Sakokaivolietteen käsittely

Kunnan on jätelain 10§:n mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen kuljettaminen pois kiinteistöltä. Tämä voi tapahtua joko kunnan omana toimintana tai muuta yhteisöä taikka yksityistä yrittäjää hyödyntämällä. Jätteellä tarkoitetaan myös saostus- ja umpikaivolietettä, joka syntyy vakinaisessa- ja vapaa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa. Useimmiten loka-auto vie lietteen kunnan jätevedenpuhdistamolle, jossa se käsitellään edelleen. Lisätietoja tyhjentäjistä saat Ylä-Savon jätehuoltolautakunnasta. Lisätietoja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla elintarviketurvallisuusvirasto Ruokaviraston hyväksyttävällä tavalla (hygieniariskin vähentäminen). Tällöin lieteestä ei aiheudu enää terveys-, ympäristö- ja hajuhaittoja. Tämän voi tehdä esimerkiksi kalkkistabiloinnilla, joka tapahtuu yksinkertaisesti lisäämällä lietteeseen tarvittava määrä sammutettua kalkkia. Yhteen jätevesikuutioon tarvitaan noin 8,5-13 kg kalkkia. Stabilointi on riittävää, kun kalkin avulla lietteen pH on nostettu yli 12, vähintään kahdeksi tunniksi yksittäisessä sakokaivossa. Happamuus pitää mitata joko pH-liuskalla -tai mittarilla.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava lietteen omatoimisesta lietteenkäsittelystä kirjallisesti Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnalle viimeistään kahta kuukautta ennen käsittelyn aloittamista.  Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden vesiä. Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä enintään neljällä kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Tällainen yhteinen käsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä. Lisätietoja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilla 

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje