Rakennustyön aikana toimitettavat katselmukset määrätään yleensä lupapäätöksessä ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana.

Katselmuksen tilaaminen

Vastuullinen työnjohtaja tilaa katselmuksen henkilökohtaisesti rakennusvalvonnalta ja riittävän ajoissa.
Katselmuksen tilauksen yhteydessä sovitaan se, edellytetäänkö rakennushankkeen muiden vastuuhenkilöiden läsnäoloa katselmuksen aikana.

Edellytykset katselmusten pitämiselle

Katselmuksen pitäminen edellyttää yleensä, että:
- Vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla.
- Rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset ovat käytettävissä.
- Katselmukseen liittyvät erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä.
- Työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on ennalta tehty.
- Havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty.
- Tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja käytettävissä.


Katselmukset ja muut velvoitteet

 

Aloitusilmoitus

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan.

Aloituskokous 

Kun rakennuslupa on myönnetty, pidetään rakennuttajan, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvonnan yhteinen aloituskokous, mikäli lupapäätöksessä aloituskokous on edellytetty pidettäväksi. Aloituskokouksen tilaa pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja.
Aloituskokouksessa eritellään, mitä toimijoilta edellytetään työn aikana. Samalla ennakoidaan myös rakentamisen riskivaiheet sekä sovitaan rakennustyön tarkastuksista ja siitä, ketkä toimivat tarkastusten vastuuhenkilöinä.

Sijainnin merkitseminen

Sijainnin merkitseminen tilataan kaupunkimittauksesta, kun rakennuspaikka on raivattu merkitsemisen helpottamiseksi.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan perustamistavasta riippuen seuraavasti:

- Maan varaan perustettaessa, kun peruskuoppa on kaivettu perustamistasoon ja ehdottomasti ennen mahdollisia täyttöjä.
- Kalliolle perustettaessa, kun kallio on näkyvissä, mahdolliset ankkuroinnit ja lujitustyöt on tehty ja ehdottomasti ennen mahdollisia täyttöjä. Louhinnan yhteydessä irtoaines on oltava poistettu niin, että louhinnan tulos on luotettavasti arvioitavissa.
- Paaluille perustettaessa, kun rakennesuunnittelija on toimittanut rakennusvalvontaan paalutarkkeet ja paalutuspöytäkirjan ja paaluanturat on laudoitettu ja raudoitettu.
- Salaojakatselmus
- Salaojakatselmus tilataan, kun salaojat ja kaivot on asennettu ja ehdottomasti ennen niiden peittämistä.

Perustuskatselmus

Perustuskatselmus tilataan, kun antura ja sokkeli ovat valmiit ja ehdottomasti ennen niiden peittämistä.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustustyön/ sokkelin valmistuttua tilataan sijaintikatselmus kaupunkimittauksesta, jossa todetaan rakennuksen paikka ja korkeusasema.

Runkokatselmus

Runkokatselmus tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet on tehty ja ehdottomasti ennen niiden osittaistakin peittämistä.

Hormikatselmus

Tiilihormien osalta katselmus tilataan, kun hormi on muurattu ja rapattu ja niin, että läpivientien kohdat on nähtävissä. Muiden hormien osalta katselmuksen suoritusaika on sovittava erikseen. Katselmuksessa on oltava nähtävissä tyyppihyväksyntä asennusohjeineen.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun veden-, kosteuden-, äänen-, ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty ja tarkastettu. Jos erillistä runkokatselmusta ei ole lupaehdoissa edellytetty, varmistetaan kantavien ja jäykistävien rakenteiden toteutus ja tarkastus rakennekatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)

Osittainen loppukatselmus tehdään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Pienet viimeistelytyöt voivat olla vielä kesken, mutta rakennuksen tulee olla kokonaisuuteen turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös muut rakennuksen käyttöön vaikuttavat osa-alueen, kuten sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset pitää olla käyttökunnossa.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmus on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Verohallinnon määräysten mukaisesti kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennusvalvontaviranomaisen edustajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Todistus tietojen toimittamisesta tulee esittää rakennusvalvontaviranomaisen edustajalle katselmuksen yhteydessä.

Tarkastusasiakirjat

Mikäli luvassa vaaditaan vastaavan työnjohtajaa pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Lisäksi voidaan vaatia IV (ilmanvaihto)- ja KVV- (kiinteistön vesi ja viemäri) työn tarkastusasiakirjat, joita pitävät kyseisten vastuualueiden työnjohtajat. Asiakirjoihin merkitään rakennushankkeeseen ryhtyvän, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarkastettaviksi määrätyt työvaiheet. Tarkastusasiakirjojen liitteissä todetaan myös rakennustarvikkeiden kelpoisuus.

Käyttö- ja huolto-ohje

Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Ohjeen säilyttäminen ja päivittäminen on rakennuksen omistajan vastuulla.

Muut tarkastukset rakennustyönaikana

Rakennusvalvonta voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Rakennusvalvonta määrää tarvittaessa tarkastuksista rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.