Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen kun rakennus on valmis.

Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja.

Voit tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennuslupa on myönnetty, rakennusalue raivattu ja pintamaa kuorittu.

Ellet saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

Kun rakennuksen perustus eli sokkeli on valmis, tilaa kaupunkimittausyksiköltä rakennuksen sijaintikatselmus.

Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Tutustu ennen merkinnän tilaamista linjapukkien rakentamisohjeeseen (Ohjeita rakennuspaikan merkinnän tilaajalle)

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi merkintäkäynti yhtä rakennusta kohti.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Puhelinasiointi

Kartta- ja maastomittauspalveluiden tilaaminen

Puhelimitse tapahtuva kartta- ja maastomittauspalveluiden tilaaminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6309323

Linkit

Ohjeita rakennuspaikan merkinnän tilaajalle

Ohje rakennuspaikan merkinnän tilaajalle.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennushankkeen maastomittaukset

Lisää tietoa
Avaa linkki

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut