Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupa:

Iisalmen kaupunki voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §). 

Poikkeamispäätöstä tarvitaan esimerkiksi, jos suunnitteilla olevalla rakennushankkeella on tarve poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista, kaavamääräyksistä jne. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

  • aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
  • johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet, joista löydät ohjeen tästä.

Suunnittelutarveratkaisu:

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, voidaan tarvita ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu, jossa selvitetään ja päätetään rakennusluvan myöntämisen edellytykset (maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §). Suunnittelutarveratkaisun lisäksi hanke voi tarvita myös poikkeamisluvan mm. siitä syystä, että hanke poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta tai jos alueella on rakennuskielto. Tällöin poikkeamislupa käsitellään suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. 

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen:

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Ranta-alueelle sijoittuvalle rakennushankkeelle, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, tarvitaan poikkeamislupa. 

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan Iisalmen kaupungin kirjaamoon. Hakemuslomakkeita saa kaavoituksesta tai sen voi tulostaa internetistä. 
Naapurien kuulemisessa käytä hakemukseen sisältyvää kuulemisosaa.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja kaavoitusyksikköön, josta saa lisätietoja poikkeamismenettelystä. Lomake löytyy sivun alalaidasta.

 

Hakemukset toimitetaan käsiteltäväksi:

Iisalmen kaupunki, Kirjaamo

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi