Katujen kunnossapito

Liikenneväylien kunnossapidosta eli päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, liikenteen ohjauslaitteista, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö tai Liikennealueiden kunnossapitoyksikkö.

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu, talvihoitoon liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Yhteystiedot löytyvät Puhelinasiointi- välilehdeltä.

Talvihoitotehtävät:

•Auraus

•Sohjon poisto

•Pinnan tasaus (polanteen poisto)

•Lumen siirto näkemäalueilta

•Lumen poisto portaat ja katokset

•Liukkauden torjunta (hiekoitus)

•Hiekoitushiekan poisto

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja vesikouru vapaana vedestä ja jäästä (Kunnossapitolaki 1978).

Tiedotteessa kadut kuntoon.pdf on kerrottu tarkemmin mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, kunnossa- ja puhtaanapidon vastuista sekä kunnossapidon tiedottamisesta ja valvonnasta.

Liikenneväylien kunnossapitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan kunnossapitomestariin tai jätä palautetta Palautekanavan kautta.

Talvihoitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät Linkit- välilehdeltä "Iisalmen kaupungin talvihoidon vastuualueet 2019-2020 kartalla"

Verkkoasiointi

Iisalmen kaupungin palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Valtakunnallinen Liikenteen asiakaspalvelu, Palauteväylä.fi

Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finlandin toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Katumestari

Katumestarin yhteystiedot

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5889015

Linkit

Kadut kuntoon- opas

Kuntaliiton tiedotteessa kerrotaan mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista ja puhtaanapidon vastuista sekä kunnossapidon tiedottamisesta ja valvonnasta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669