Ympäristövastuullinen Iisalmi
Ympäristövastuullisuus on yksi Iisalmen kaupungin strategisista arvoista.  Ollakseen ympäristövastuullinen tulee kaupungin olla tietoinen oman toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja siitä miten nämä vaikutukset voidaan päätös kerrallaan minimoida. 

Ympäristövastuullisuus näkyy kaupungin seuraavissa toimissa: 

 • Taloudellinen yhdyskuntarakenne – liikenne – palveluverkko – kunnallistekniikka
 • Tasapainoinen ja kestävä talous sekä kustannustehokkuus
 • Kestävä ja esteetön infrastruktuuri rakentaminen elinkaari huomioiden
 • Pitemmän tähtäyksen suunnitelmat, pitkäjänteinen päätöksenteko
 • Ennaltaehkäisevä toiminta
 • Ympäristön kunnioittaminen esim. kaavoituksessa ja rakentamisessa
 • Elinkeinojen kehittäminen luonto huomioiden
 • Hyvä saavutettavuus ja logistiikka säästää kustannuksia
 • Lähipalvelujen suosiminen
 • Kiertotalouden ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen


  Ympäristövastuullinen Iisalmi -logo.jpg

Iisalmen ilmastosuunnitelma

Iisalmeen ollaan parasta aikaa valmistelemassa Iisalmen kaupungin ilmastosuunnitelmaa vuoteen 2035, jossa määritellään painopisteet ja tavoitteet Iisalmen ilmastotyölle. Samalla tehdään Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelmaan pohjautuva toimenpidetaulukko, jossa esitetään toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä vastuutahot ja mittarit toimenpiteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Ohessa Iisalmen kaupungin ilmastosuunnitelman ja toimenpidetaulukon luonnokset. Pääset kommentoimaan luonnoksia Iisalmen kaupungin sähköisessä palautepalvelussa ajalla 30.03.-19.04.2021. Palautepalveluun pääset TÄSTÄ!

Kumppanuudet ja sitoutumiset
Ilmastokunnat

Ilmastokuntien tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection.
Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tekee niistä kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman.
Kampanjakunnan toimenpiteet:
1. Kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja arvioida tarvittavat sopeutumistoimenpiteet
2. Asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet 
3. Tehdä päästöjen vähentämissuunnitelma ja hyväksyttää se valtuustossa 
4. Toimeenpanna suunnitelma
5. Seurata toimeenpanoa.


ilmastokunnat_logomedium.jpg

 
CIRCWASTE-hankkeen kumppanuskunta

Iisalmen kaupunki pääsi mukaan CIRCWASTE-hankkeen kumppanuuskunnaksi. CIRCWASTE – "Kohti kiertotaloutta” –hanke on vuonna 2016 käynnistynyt seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Hanke edistää materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hankkeessa on mukana 10 edelläkävijäkuntaa sekä 8 kumppanuuskuntaa. 
CIRCWASTE-hankkeessa mukana olemalla kaupunki saa alan uusimman tiedon ja asiantuntemuksen lisäksi mallia eri toteutetuista työkaluista ja toimintamalleista, joita voidaan soveltaa kokeilla myös Iisalmessa. Lisäksi CIRCWASTE avaa mahdollisuuden uusiin hankerahoituksiin ja tuo merkittävää näkyvyyttä kaupungille niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Ylä-Savon veturina Iisalmella on hyvät mahdollisuudet levittää kiertotalouden hyviä käytäntöjä laajemmin alueelle.
 

CIRCWASTE-tunnus www.jpg


Kiertotalouskiihdyttämö (SYKE)

Suomen ympäristökeskus SYKE antoi vuosien 2018-2019 aikana sparrausapua Iisalmen uimahallihankkeelle. Sparrauksen aikana SYKEn asiantuntijat arvioivat hankinnan vähähiilisyys- ja kiertotalousmahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja skaalautuvuutta. 
Iisalmen uuden uimahallin suunnittelu alkaa vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna 2020. Uuden uimahallin odotettu kävijämäärä vuodessa on noin 185 000 asiakasta, halli tulee palvelemaan Iisalmen lisäksi seudullisesti erityisesti Ylä-Savon aluetta. Uimahalli suunnitellaan rakenteiltaan ja tekniikaltaan taloudelliseksi, esimerkiksi ilmanvaihdon ja valaistuksen huollettavuus ja säädettävyys ovat tärkeitä tekijöitä käyttökustannusten ja käyttäjäkokemuksen kannalta. Uusiutuvan energian, kuten maalämmön ja aurinkoenergian käytön mahdollisuudet, huomioidaan suunnittelussa. Lämmönkulutuksen pienentäminen on uimahallin keskeinen ympäristötavoite ja myös vedenkulutusta pyritään vähentämään.
Kiihdyttämö-hanke liittää vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Kiihdyttämö-hankkeen toiminnasta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Yhteistyökumppaneina ovat Inspira Oy ja KL-Kuntahankinnat. Kiihdyttämö tekee yhteistyötä Suomeen perustettavan Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen (KEINO) kanssa.

Lue lisää Sitra:n verkkosivuilta tästä.
 
Ympäristö- ja ilmastohankkeet Iisalmessa

KESTO-hanke (1/2020 - 12/2021)

Kestävän energiankäytön materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma-hankkeen päätavoitteena on tehdä seudulliset ilmasto-ohjelmat Ylä- ja Keski-Savoon sekä kunnalliset ilmaston toimintasuunnitelmat hankkeessa mukan oleviin kuntiin (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Vieremä, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus sekä Siilinjärvi). Lisäksi hankkeessa tehdään erilaisia pilotointeja ja kokeiluja energiatehokkuuden, vähähiilisen liikkumisen lisäämisen sekä materiaalikiertojen parantamisen teemojen ympärillä.

Hanketta hallinnoi Navitas Kehitys Oy, joka vastaa Keski-Savon toteutuksesta. Ylä-Savon osatoteutuksesta vastaa Iisalmen kaupunki. KESTO-hankketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto 75% (EAKR), mukana olevat kunnat ja muut tahot.

Mukana hankkeessa ovat myös alueen jätehuoltoyhtiöt Keski-Savon jätehuolto Llky, Jätekukko Oy ja Ylä-Savon jätehuolto Oy sekä Keski-Savon ympäristötoimi. 

Hankkeen kotisivut: https://kestosavo.fi/

  KESTO_logo_png.png

 

KierRe-hanke (10/2016 - 9/2019)

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa-hankkeen tavoitteena oli Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi.

Aihealueet liittyivät energiantuotantoon ja kulutukseen, liikkumisen ratkaisuihin, ruokaketjuun sekä materiaalien järkevään käyttöön.

KierRe oli Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungin sekä ProAgria Pohjois-Savon yhteishanke, joka alkoi 1.10.2016 ja johon liittyivät mukaan Siilinjärvi ja Joroinen kesäkuussa 2018. Samalla hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 30.9.2019 saakka.

Hankkeen rahoitus: Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Kehittämisrahasto (EAKR 75%), toteuttajat, yksityinen rahoitus

KierRe_logo_rgb.png