Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä liittyjän ja palveluntuottajan välillä. Sopimus laaditaan Iisalmen Veden toimistolla ja se edellyttää molempien sopijapuolten allekirjoittamista.

Iisalmen Vesi vastaa toiminta-alueellaan verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Verkostorakentamista rahoitetaan uusilta liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla.

1. Tee liittymishakemus

Täytä ja allekirjoita "Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen" (Kaupunkiliiton lomake e 6550 08.01) ja liitä se rakennuslupahakemukseen. Hakemuskaavakkeita saa myös Iisalmen Veden toimistolta ja rakennusvalvontatoimistosta. Hakemuksen voi tehdä myös liittymissopimuksen laadinnan yhteydessä. Hakemus ja sen osana oleva liittymälausunto on uuden liittymispaikan vedentoimitussopimuksen välttämätön osa ja se on molempien sopijapuolten allekirjoitettava.

Sprinklerijärjestelmän liittämiseksi yleiseen vesilaitokseen tulee täyttää ja allekirjoittaa sopimus "Sprinklerijärjestelmän liittämisestä yleiseen vesilaitokseen".

2. Tilaa tonttikartta

Tilaa kartta- ja paikkatietopalveluiden karttatilauksista tonttikartta liittymislausunnon ja/tai rakennusluvan liitteeksi. Omakotiliittyjillä jos liittymälausunto tehdään liittymissopimuksen laadinnan yhteydessä Iisalmen Veden toimistolla, ei tonttikarttaa tarvitse erikseen tilata.

3. Hyväksytä KVV-työnjohtaja

Toimita kiinteistön vesi- ja viemärijohtotöistä vastaavan kvv- työnjohtajan hakemus lupahakemuksen liitteenä rakennusluvanvaraisissa töissä rakennusvalvontatoimistoon sekä muissa töissä Iisalmen Veden toimistoon. Kvv- töiden vastaavan työnjohtajan on oltava hyväksytty ennen työsuoritusta ja se on mm. edellytys tonttijohtotöille.

4. Teetä lvi-suunnitelmat

Teetä kiinteistösi lvi-suunnitelmat ja liitä ne rakennuslupahakemukseen tai toimita ne rakennusvalvontaan.

7. Toimita lupahakemus

Suunnitelmien toimittamiseen liittyen käy Iisalmen Veden toimistolla, jossa laaditaan liittymissopimus allekirjoituksineen. Mikäli joudut suorittamaan tonttijohtotöihin liittyviä kaivauksia kadulla tai muulla yleisellä alueella, hae myös Iisalmen kaupungin kunnallistekniikasta "Kaivulupa katualueella".

Kaivulupahakemuksen voit palauttaa Iisalmen kaupungin kunnossapitomestari Pertti Kouvalaiselle puh. 040 889 015.

Kysy kaapelit (sähkö-, puhelin-) ja johdot sekä hanki riittävät varoitusmerkit kaivaustyön ajaksi.

8. Tonttitöiden suoritus ja tarkastuttaminen

  • mittausvastuu liittyjällä, kuten korkeudet, talon ja vesimittarin paikat jne.
  • kaikista maanrakennus- ja eristystöistä katu- ja tonttialueella vastaa rakentaja.
  • vesijohdon putkiasennustyön tarvikehankintoineen vesimittari mukaan lukien suorittaa Iisalmen Vesi rakentajan lukuun
  • tonttiviemärin hankkii ja asentaa rakentajan valitsema LVI-urakoitsija lukuunottamatta mahdollista suoraa liitosta katuviemäriputkeen (putki / putki), jonka tekee rakentajan lukuun Iisalmen Vesi.
  • tonttiviemäreiden kaivoratkaisuna suosittelemme käytettäväksi vesitiiviitä muovivalmisteisia tarkastuskaivoja ja -putkia
  • tonttijohdot on aina tarkastutettava Iisalmen Veden tarkastajalla ennen peittämistyötä

8.1 Vesimittarin tilantarve

Huomioi jo suunnittelussa vesimittarin tarvitsema asennus- ja huoltotila. Tilantarpeesta on saatavissa erillinen ohje Iisalmen Vedeltä.

Vesimittarin tilantarve 
Normivirtaamien summa Q
dm3/s
A
mm
B
mm
C
mm
H
mm
h
mm
Kiinteistötyyppi
Liittymäputken ulkomitta Du
Q ≤ 4 > 600 > 800 ≥ 80 > 1600 150 - 1000 Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot
(Du ≤ 63 mm)
4 < Q ≤ 20 > 600 > 800 ≥ 90 > 1600 150 - 1000 Teollisuusliittymät, suuret kerrostalot, sprinkler liittymät
(63 mm < Du ≤ 140 mm)
Suuremmat tarpeen mukaan.

9. Tilaa liittämistyö ja vesimittarin toimitus

Tarvittavat asennukset tilataan vesilaitokselta puhelinnumeroista tai sähköpostitse.

Nimi Puhelinnumero Sähköposti
Seppo Keskinen 040 588 9039 seppo.keskinen@iisalmi.fi
Santtu Hiltunen 040 961 7432 santtu.hiltunen@iisalmi.fi

10. Maksut

Katso Iisalmen Veden palveluhinnastosta voimassa olevat taksat.

Muista mahdollisista LVI-tarkastuksista vastaa Iisalmen kaupungin rakennusvalvontatoimisto.

Liittyminen verkostoon vesiosuuskuntien toiminta-alueilla

Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla verkostojen rakentamisesta ovat vastanneet vesiosuuskunnat. Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla liittymissopimus tehdään vesiosuuskunnan ja liittyjän välillä. Liittymismaksun suuruus perustuu yleensä kunkin osuuskunnan toteutuneisiin rakennuskustannuksiin. Niiden osuuskuntien liittyjien, joilla kulutuslaskutuksen suorittaa Iisalmen Vesi, on liittymissopimuksen lisäksi tehtävä vesihuoltopalvelujen käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitokseksi määritellään laitos, joka toimittaa vettä tai vastaanottaa jätevettä yli 10 m³/vrk tai jonka vaikutuspiirissä on yli 50 ihmistä ja se palvelee useampaa kuin yhtä kiinteistöä.

Haja-asutusalueiden runkolinjoihin on liitetty myös useita kymmeniä muutaman liittyjäkiinteistöjen yhteisiä yhteisvesijohtoja. Mikäli liittymispaikka on näiden yhteisvesijohtojen alueella liittymätilanteessa on otettava yhteys ko. yhteisvesijohdon toimitsijaan. Lisäksi on tehtävä vesihuoltopalveluiden käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Oheisessa liitekartassa merkittynä vesiyhtiöt ja yhteisvesijohdot. Liitteenä myös vesiyhtiöiden ja -osuuskuntien yhteystiedot.

Omistajan vaihdos

Vuokralaisille ei tehdä erillistä käyttösopimusta sillä kiinteistön omistaja vastaa vesimaksuista. Vuokralla olevien yrityksien kanssa kuitenkin voidaan tehdä käyttösopimuksia.
Liittymissopimukset ovat siirtokelpoisia, mikä tarkoittaa että kiinteistön omistajavaihdostapauksissa ei liittymismaksua peritä uudelleen, mutta sopimus omistajanvaihdoksesta on kuitenkin tehtävä.
Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava:

  • Vaihdoksen päivämäärä ja mittarilukema
  • Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään
  • Uuden omistajan tiedot ja henkilöluku (toimii ensimmäisen laskun laskutusperusteena)
  • Ilmoituksen voi tehdä suoraan toimistosihteerille puh. 040 830 2667 tai täyttämällä nettilomakkeen

Riidanratkaisumenetelmät sopimusriitatilanteessa

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariintalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sopimusehdot