EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on aloitettu 25.5.2018 soveltamaan henkilötietojen käsittelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Digitalisaation johdosta henkilötietoja hyödynnetään entistä kattavammin ja pääpaino on teknologian sijaan asiakaskokemus. Asetuksen tarkoituksena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös yhtenäistää tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa sekä vastata viestintäteknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin. Asetus on tuonut rekisteröidylle oikeuksia ja Iisalmen kaupungille rekisterinpitäjänä velvollisuuksia, joista rekisteröidyn informointi ja oikeuksien toteuttaminen on yksi päävelvollisuuksista. 

Tälle sivulle on koottu ajan tasalla pidettävää tietoa Iisalmen kaupungin henkilörekistereistä, niiden vastuuhenkilöistä sekä mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Myös Julkisuuslain velvoittamat tietojärjestelmistä ylläpidettävät tietojärjestelmäselosteet löydät tältä sivulta. 

Rekisteröidyn informointi

Iisalmen kaupunki rekisterinpitäjänä ylläpitää rekistereistään rekisteröityjen informoimiseen tarkoitettuja tietosuojaselosteita, jotka sisältävät:

 • Rekisterin vastuuhenkilön ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperusta
 • Jos henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajat
 • Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, miten tietosuojan riittävyydestä on huolehdittu ja mistä rekisteröity voi saada siitä lisätietoja
 • Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit sille, miten säilytysaika määräytyy
 • Rekisteröidyn oikeudet ja miten rekisteröidyt voivat niitä käyttää
 • Mihin henkilötietojen antamisen vaatimus perustuu, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tiedot ja mitkä ovat seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
 • Jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa tai profilointia, millainen käsittelylogiikka niihin liittyy, sekä niiden merkitys ja seuraukset rekisteröidyille. 
 • Lisäksi ilmoitetaan jos henkilötietoja kerätään muista lähteistä, mistä henkilötiedot on saatu ja onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietosuojaselosteiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Kukin kaupungin palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tietosuojaselosteiden sisältämät kuvaukset henkilötietojen käsittelystä on julkisesti saatavilla tällä sivulta tai asianomaisesta palvelupisteestä. 

Tietopyynnöt

Iisalmen kaupungin rekistereihin rekisteröidyllä on

 • oikeus saada pääsy omiin tietoihin, eli tarkastusoikeus
 • oikeus omien tietojen oikaisemiseen
 • oikeus poistaa tiedot
  (”oikeus tulla unohdetuksi”, oikeus koskee tilanteita joissa käsittely perustuu suostumukseen)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  (oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella).
 • oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
 • oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjänä Iisalmen kaupungilla on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan, joten tietopyyntöjen yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen. Näin vältytään tilanteilta, joissa muiden oikeuksia tai vapauksia loukattaisiin.

Tietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamis-, poisto- ja täydennysvaatimuslomakkeet löytyvät ohesta liitteinä ja ne tulee toimittaa joko kirjeitse Iisalmen kaupungin kirjaamoon, PL 10/Pohjolankatu 14 tai sähköisesti Suomi.fi/viestit-palvelun kautta viestin liitteenä. 

Tietosuojaselosteet henkilörekistereistä
Nimi
Rekisteri- ja tietosuojaseloste, NÄPPI By Iisalmi -sovellus.pdf (546,5 kB)
Rekisteriseloste Iisalmen kaupungin kiinteistöjen kameravalvonnasta.pdf (333,8 kB)
Rekisteriseloste maanomistajarekisteristä kaava-asioissa.pdf (7,8 kB)
Rekisteriseloste oppilas- ja opiskelijahuoltorekisteristä.pdf (19,7 kB)
Rekisteriseloste, Hakosalo Asiakas, Iisalmi TP.pdf (156,7 kB)
Rekisteriseloste, Hakosalo asiakas, Ytyä-hanke2020.pdf (52,7 kB)
Tietosuojaseloste asianhallinnan henkilörekisteristä.pdf (154,6 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteri.pdf (149,9 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteristä (Kulttuurikeskus).pdf (150,2 kB)
Tietosuojaseloste By Iisalmi -seminaarin asiakasrekisteristä.pdf (276 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen Veden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste kalastusluparekisteristä.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste kasvimaapalstojen vuokrausrekisteristä.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste koulukuljetusrekisteristä.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste Kuntarekry työhakija- ja sijaisuusrekisteri.pdf (154,4 kB)
Tietosuojaseloste luottamushenkilö- ja sidonnaisuusrekisteristä.pdf (150,6 kB)
Tietosuojaseloste maahanmuuttaja- ja pakolaispalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste metsästysluparekisteristä.pdf (148,9 kB)
Tietosuojaseloste myyntilaskutuksen asiakasrekisteristä.pdf (150,3 kB)
Tietosuojaseloste ostolaskutuksen asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste rakennusvalvontarekisteristä.pdf (151,3 kB)
Tietosuojaseloste rakentamisen tiedonantorekisteri.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste rekisteri jätteen kuljetuksista.pdf (204,6 kB)
Tietosuojaseloste ruokapalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (151,5 kB)
Tietosuojaseloste sähköinen ajopäiväkirja.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste tilojen ja alueiden varausrekisteristä.pdf (150,8 kB)
Tietosuojaseloste tontinvuokrarekisteristä.pdf (149,2 kB)
Tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajarekisteristä.pdf (194,9 kB)
Tietosuojaseloste vakuusrekisteristä.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste venepaikkarekisteristä.pdf (149,4 kB)
Tietosuojaseloste venevalkamapaikkarekisteristä.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste verkkokaupan asiakasrekisteristä.pdf (149,2 kB)
Tietosuojaseloste yksityisteiden yhteyshenkilöluettelosta.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumin asiakasrekisteristä.pdf (198,2 kB)
Tietosuojaseloste yrittäjästä digionnistuja -tapahtuman.pdf (747,4 kB)
tietosuojaseloste yritysrekisteristä.pdf (532,4 kB)
Tietosuojaseloste yritysten virutaalivierailuihin ilmoittautumisen asiakasrekisteristä.pdf (199,2 kB)
Tietosuojaseloste, CGI HR po -järjestelmä.pdf (219,2 kB)
Tietosuojaseloste, Effica varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä.pdf (328,8 kB)
Tietosuojaseloste, Esmikko Access Client kulunvalvonta ja työajanseuranta.pdf (232,2 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeentekijäksi #byiisalmi -tapahtuma.pdf (270,5 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeentekijäksi-kampanja.pdf (263,3 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeidentekijä-tarinat.pdf (336,1 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin markkinoinnin arvonnat.pdf (239,6 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen seudun toimitilarekisteri.pdf (324,4 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmi.fi tapahtumakalenterin rekisteri.pdf (269 kB)
Tietosuojaseloste, Koeasu Iisalmi 2021 -kampanja.pdf (203,3 kB)
Tietosuojaseloste, Kuntarekry -ja KuntaHR-järjestelmä.pdf (207,7 kB)
Tietosuojaseloste, MuseumPlus RIA -kokoelmanhallintajärjestelmä.pdf (532,5 kB)
Tietosuojaseloste, omatoimikirjasto Iisalmi.pdf (326,2 kB)
Tietosuojaseloste, Osaajatarveselvitys starttitapahtuman asiakasrekisteristä.pdf (199,7 kB)
Tietosuojaseloste, poikkeusolojen 2020 mukainen yli 70-vuotiaiden kontaktointi.pdf (328,1 kB)
Tietosuojaseloste, Pysäköinninvalvonta.pdf (329,1 kB)
Tietosuojaseloste, rakennus- ja huoneistorekisteri.pdf (321,9 kB)
Tietosuojaseloste, Rutakko kirjastojen asiakasrekisteri.pdf (77 kB)
Tietosuojaseloste, Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu.pdf (324,8 kB)
Tietosuojaseloste, Varda.pdf (323,8 kB)
Tietosuojaseloste, vastuullisen matkailun koulutuksen asiakasrekisteri.pdf (585,7 kB)
Tietosuojaseloste, WPro-työturvallisuusjärjestelmä.pdf (325,8 kB)
Tietosuojaseloste, Yhdessä ideoiden -hankkeen webinaarien asiakasrekisteristä.pdf (198,8 kB)
Tietosuojaseloste, Ylä-Savon musiikkiopiston kuvaus- ja julkaisulupien henkilörekisteri.pdf (321,6 kB)
Tietosuojaseloste_Ylemmäinen, Keskimmäinen, Tismiö kunnostushanke_kysely 2020.pdf (57,1 kB)