Ylä-Savon lomituspalvelut

Ylä-Savon lomituspalvelujen toimiston asiakaspalvelun aukioloaika on maanantaista-perjantaihin klo 9-15. Hallintohenkilöstö työskentelee toimistolla klo 8-15.30.

AJANKOHTAISTA:

Muistutamme maatalousyrittäjiä toimittamaan Melan/Kelan päivärahapäätöksen, jos ole saanut ehdollisen sijaisapupäätöksen. Muutoin sijaisapu katsotaan aiheettomasti annetuksi ja lomituskustannukset peritään takaisin (33,00 e/tunti).

  

 ***********************************************************************************************

Melan laatima lomitusopas (lomituspalvelulain tulkinnat) löytyy Melan nettisivuilta www.mela.fi

***********************************************************************************************

 

HUOMIO!

Sijaisapuhakemus tulee tehdä kirjallisesti (lomitusnetti, sähköposti,  paperihakemus tai tekstiviesti) ennen kuin lomitustyö aloitetaan. Muista myös toimittaa Melan/Kelan päivärahapäätöksen mahdollisimman pian. Kalenterivuodessa sairauden vuoksi on sijaisapuoikeus 20 päivää, jos hakija ei saa Melan/Kelan pv.rahaa.

Lisätietoa www.mela.fi

 2665_Maatalousyrittäjän_vuosilomahakemus_SUOMI.pdf
 2723_Ilmoitus_maatalousyrityksen_vuosiloman_hakemista_varten_SUOMI.pdf

 

 ******************************************************************************************

Lomituspalvelulain muutoksia on käsitelty 5.11.2015 ja 10.11.2015.

 Hallituksen esittämät muutokset maatalousyrittäjien lomituspalveluihin maltillisia

 

 Hallituksen esitys maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluluihin liittyvän lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.11.2015. Esityksen mukaan vuosilomalomaan oikeutetut maatalousyrittäjät saisivat edelleen maksutta 26 päivää vuosilomaa kalenterivuodessa. Lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien joukkoa kuitenkin rajattaisiin ja sijaisapuoikeutta rajoitettaisiin. Hallitus on muuttanut alkuperäistä lakiesitystä annettujen lausuntojen perusteella. Maatalousyrittäjien kannalta annetun esityksen rajoitteet, muutokset ja säästöleikkaukset ovat maltillisempia kuin aikaisemmassa esityksessä.

Lakiesityksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö sopusointuun Euroopan komission antamien valtiontukea koskevien suuntaviivojen 2014—2020 kanssa ja toteuttaa hallitusohjelmassa esitetty säästövaatimus. Esitetyillä muutoksilla lomituksen hallintoa pyritään tehostamaan ja maatalousyrittäjien omavastuun osuutta lisäämään. Säästötavoitteiden toteuttamiseksi myös lomituksen hallintorahaa leikataan. Esityksen muutokset on suunniteltu niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa maatalousyrittäjille, kuitenkaan vaarantamatta tavoitteiden toteutumista. Esityksen mukaan laki tulisi voimaan 1.1.2016. 

Osa tiloista jäisi jatkossa lomituspalvelujen ulkopuolelle
Vuosilomaoikeus säilyisi edelleen vain päätoimisilla maatalousyrittäjillä. Ilman lomituspalveluja jäisivät sellaiset maatalousyritykset, joissa kotieläinyksiköitä on alle kuusi (6). Kasvinviljelijät eivät enää ensi vuonna voisi saada sijaisapua.

Sijaisapua haettava jatkossa kirjallisesti ja myöntöperusteisiin tulossa rajoituksia EU:n valtiontukisääntöjen huomioimiseksi
Esityksen mukaan sijaisapua olisi aina jatkossa haettava kirjallisesti ennen lomituksen alkamista. Sijaisapua ei enää annettaisi aikuiskoulutukseen ja tuottajajärjestöjen kokouksiin.
Esityksessä työkyvyttömyyden perusteella myönnettävää sijaisapua rajoitettaisiin aikaisempaa tarkemmin.

Palvelumaksuihin korotuksia
Tuetun maksullisen lomituksen maksu nousisi 13,5 euroon tunnilta ja täysin maksullinen lomitusapu maksaisi 35 euroa tunnilta. Lisäksi sijaisavusta perittävään maksuun esitetään maltillista korotusta.
Jatkossa myös valvontakäynneistä veloitettaisiin 33 euroa käyntikerralta ja varallaolosta 5 euroa tunnilta. Mikäli maatalouslomittaja joutuisi varalla ollessaan töihin, työstä veloitettaisiin 33 euroa tunnilta.

Itse järjestetty lomitus muuttuisi yrittäjäpohjaiseksi
EU:n säädöksistä johtuen jatkossa itse järjestetyssä lomituksessa korvattaisiin vain ennakkoperintärekisteriin merkityn lomitusyrittäjän tuottamat palvelut. Maatalousyrittäjä ei voisi jatkossa saada korvausta itselleen. Itse järjestetystä lomituksesta korvattaisiin 26,50 euroa tunnilta.

 
Mela tiedottaa lain toimeenpanosta.

*************************************************************************************************

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on valmistellut esitystä lomituspalvelujen järjestämisestä ja lomituspalvelulain muutoksista. 

Työryhmä on antanut Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportin 28.9.2015.

Lausunnot on pyydetty ko. loppuraportista ja lakimuutosesityksistä 16.10.2015 mennessä. 

Iisalmen kaupunginhallitus on lähettänyt lausuntonsa ja se on luettavissa

www.iisalmi.fi Hallinto ja talous - Esityslistat ja pöytäkirjat (kokous 19.10.2015)

 

********************************************************************

TUETUN MAKSULLISEN LOMITUSAVUN TUNTIHINTA 1.1.2016 ALKAEN

13,75 e/tunti

*********************************************************************

ITSEJÄRJESTETYN LOMITUKSEN KORVAUS 1.1.2016 ALKAEN

* lomituspalveluyritys tai ammatinharjoittaja enintään 26,50 e/tunti

 

**********************************************************************

Lomatoimen lukolliset postilaatikot ovat Kiuruveden kaupungintalolla, Lapinlahden kunnantalolla, Vieremän kunnantalolla ja Iisalmessa lomatoimistolla.

*********************************************************************
Jos sinun pitää antaa lehmälle lääkettä, nämä opetusvideot auttavat sinua!
ks. uunituoreet Ylä-Savon ammattiopiston Opetushallituksen rahoittamassa LATUVA-hankkeessa toteuttamat opetusvideot sivulta--> Onnistunut lomitus

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjälle luodaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaus- ym. tilanteissa. 
Iisalmen kaupunki on hallinnoinut 1.1.2011 alkaen Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien ja Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien lomituspalvelut.


Toiminnan laajuus:

* lomaanoikeutetut maatalousyrittäjät 1066 (2015), 1017 (2016)
* maatilat 689 (2015), 656 (2016)
* lomitetut päivät v. 2015 yht. 53.995 pv (v. 2015 yht. 56.617 pv)
* vakituisia maatalouslomittajia 170
* määräaikaisia maatalouslomittajia n. 30 (sijaisia)
* lyhyitä kuukausipalkkaisia maatalouslomittajia


Lomitusnetti:

Maatalousyrittäjillä on mahdollisuus hoitaa lomitusasioita myös sähköisesti Lomitusnetissä. Kirjautuminen Lomitusnettiin tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteessa: www.lomitus.fi.


Lomitusnetin palvelut maatalousyrittäjille:

- maatalousyrittäjien lomaseuranta- toteutuneiden lomitusten seuranta
- lomituspyynnön tekeminen
- vuosilomahakemuksen tekeminen
- sijaisapuhakemuksen tekeminen
- maatilaa koskevien tietojen päivittäminen

Lomituspalveluiden johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpanovastuu on Melalla. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin lähinnä sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.


Yhteistoimintaryhmä:

Lomituspalvelujen järjestämisen parantamisesta tai niihin liittyvistä puutteista on hyvä ottaa yhteyttä lomituspalvelujen yhteistyöryhmään. Valitus lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvistä asioista tehdään paikallisyksikköä hallinnoivan kunnan- tai kaupunginhallitukselle.


Lomituspalvelujen onnistuminen edellyttää yhteistyötä kaikkien lomitusjärjestelmän kanssa tekemisissä olevien välillä. Kuntiin onkin perustettu paikallisia yhteistoimintaryhmiä, joissa on jäseninä lomituspalveluista vastaava kunnan vastuuhenkilö, lomittajien ja viljelijöiden edustajat sekä Mela-asiamies.

Yhteistoimintaryhmät seuraavat lomituspalveluiden toimivuutta ja käsittelevät lomitukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Yhteistoimintaryhmän perusajatuksena onkin tukea lomituksen vastuuhenkilöä päätöksenteossa. Yhteistoimintaryhmät voivat käsitellä vain lomituksen yleisiä kysymyksiä. Ne eivät voi ratkaista yksittäisten maatalousyrittäjien lomitusasioita.

Yksittäinenkin maatalousyrittäjä voi vaikuttaa kuntansa lomitusten toimivuuteen ja palvelujen kehittämiseen ottamalla yhteyttä oman paikallisyksikkönsä yhteistoimintaryhmän jäseniin ja esittämällä heille näkemyksensä.

   

Yhteystiedot
Yhteystiedot
Postiosoite:
PL 10/Luuniemenkatu 3 B
74101 IISALMI

 
Päivystys
Puh. 040 489 4747
(vain kiireelliset asiat)
ma-pe klo 5.30-7.00 ja 18.30-19.45, la-su klo 5.30-10.45 ja 14.30-19.45

Hallintohenkilöstön yhteystiedot:

Lomatoimenjohtaja Pirkko Eskelinen puh. 040 543 4910

Lomitustyön päällikkö Raija Martikainen puh. 0400 389 009

Lomatoimen talousvastaava Maritta Katainen puh 040 527 2476 

Lomitustyönohjaaja Anja Kokkonen puh. 040 830 2634
- lomitusten järjestely Iisalmi-Lapinlahti-Sonkajärvi

Lomitustyönohjaaja Martti Kämäräinen puh. 040 488 3053
- lomitusten järjestely Iisalmi-Lapinlahti-Sonkajärvi

Lomitustyönohjaaja Reijo Rissanen puh. 040 488 3057
- lomitusten järjestely Iisalmi-Lapinlahti-Sonkajärvi

Lomitustyönohjaaja Pirjo-Riitta Sutinen puh. 040-350 2850 
- lomitusten järjestely Kiuruvesi-Vieremä (lisäksi lomitusrenkaat- ja tiimit koko alueella)

Lomitustyönohjaaja Jarmo Niskanen puh. 040 527 2742
- lomitusten järjestely Kiuruvesi - Vieremä

Lomitustyönohjaaja Merja Meriläinen puh. 040 527 2564
- lomitusten järjestely Kiuruvesi- Vieremä (poissa 31.8.2016) 

Lomitustyönohjaaja Arja Raatikainen puh. 040 527 2755
- Lomitusten järjestely Kiuruvesi - Vieremä (lisäksi lomitusrenkaat- ja tiimit koko alueella)

PALKANLASKENTA YM. TOIMISTOTYÖT
Lomatoimensihteeri Eeva Forss puh. 040 527 2569

Ts.toimistosihteeri Aune Piippo
puh. 040 830 2636

sähköposti:
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi tai
lomitus@iisalmi.fi