Vuosina 2017-2021 Iisalmen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla.  Kaupunginvaltuusto päättää mm. kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.

11-jäseninen kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Hallituksella on keskeisiä hallinnollisia tehtäviä ja velvollisuuksia. Se valmistelee valtuuston tekemät asiat, panee ne täytäntöön ja valvoo valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä, valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa sekä antaa ohjeita kaupungin määräysvallassa olevien yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnasta.

Lautakuntia valtuustokaudella 2017-2021 on yhteensä kuusi: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta ja Iisalmen Vesiliikelaitoksen johtokunta, maaseutuhallinnon yhteislautakunta ja Ylä-Savon alueellinen jätehuoltolautakunta. Teknisellä lautakunnalla on myös tekninenjaosto.  Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi Iisalmen kaupungilla on edustajia kuntayhtymien tms. luottamuselimissä.

Iisalmen kaupunginjohtaja on Jarmo Ronkainen.

Kunnalliseen päätöksentekorakenteeseen kuuluvat edellä esitettyjen päätöksenteko-organisaatioiden lisäksi monet muut, niin kunnan sisäiset kuin ulkoiset, vaikuttajat. Vaikuttajina voivat olla erilaiset yhdistykset, painostusryhmät, joukkotiedotusvälineet, valtion viranomaiset sekä kansainväliset järjestöt ja sopimukset.

Valtuuston livelähetykset
Esteellisyys ja sidonnaisuudet

Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellisyyssäännöksistä voit lukea tarkemmin kuntaliiton sivuilta: www.kunnat.net

ilmoitetut johtavien viranhaltijoiden sekä kaupunginvaltuutettujen sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä.