Ajankohtaiset tiedotteet

Ylä-Savo kehittää rohkeasti terveyskeskustensa vastaanottotoimintaa

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Vastaanotot Tiedote 11.2.2019_.jpg
11.2.2019 16:01
0

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on lähdetty toteuttamaan rohkeasti niitä toiminnan muutoksia, joissa palveluntuotantoa on kehitetty aiempaa asiakaslähtöisempään suuntaan. Julkisen terveydenhuollon keskeisinä ongelmina on ollut palvelujen saatavuus ja niihin pääseminen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on lähdetty toteuttamaan rohkeasti niitä toiminnan muutoksia, joissa palveluntuotantoa on kehitetty aiempaa asiakaslähtöisempään suuntaan. Julkisen terveydenhuollon keskeisinä ongelmina on ollut palvelujen saatavuus ja niihin pääseminen.

Ylä-Savossa on otettu käyttöön uudentyyppisiä toimintoja ja vastaanottomalleja, kuten

• ensikäynti ajanvarauksetta (Enska-vastaanotto)

• hoitaja-lääkäri -yhteisvastaanotot (Vastaanottamo-toiminta) arkipäivisin

• lääkärien iltavastaanotot sekä

• chat-palvelu verkkosivuillamme.

 

Asioinnin helpottamiseksi Vastaanottomo- ja iltavastaanotto-toiminnassa on käytössä sähköinen ajanvaraus. Etenkin työssäkäyviltä asiakkailtamme olemme saaneet positiivista asiakaspalautetta lääkäreiden iltavastaanotoista. Lääkäreiden palkkausjärjestelmää on uudistettu osin kannustinperusteiseksi. Muutosten myötä on kyetty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Ilman ajanvarausta olevassa asioinnissa keskimääräinen jonotusaika on lyhentynyt kahden vuoden aikana 70 minuutista 50 minuuttiin. Huomioitavaa on se, että Enska-vastaanotoilla on vuosittain noin 16 500 asiointikäyntiä. Tällä hetkellä kiireettömän vastaanottoajan saa 2-4 vuorokauden sisällä. Vastaava luku tammikuussa 2018 oli huonoimmillaan 35 vuorokautta.

Valinnanvapauskokeilun mukanaan tuoma kilpailutilanne on tuonut esille omassa toiminnassamme lukuisia kehittämiskohteita. Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen ovat edellytys pärjätä kilpailussa.  Kehitystyö Ylä-Savossa jatkuu edelleen positiivisten asiakaspalautteiden rohkaisemana.

 

Lisätietoa antavat:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Terveysjohtaja Eija Jestola 
p. 040 712 1040, eija.jestola@ylasavonsote.fi

Johtava lääkäri Anssi Uutela
p. 040 679 2790, anssi.uutela@ylasavonsote.fi

Avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi
p. 040 183 3507, sirpa.marjoniemi@ylasavonsote.fi

Sitra

Senior Advisor Harri Männistö
p. 040 044 0347,
harri.mannisto@sitra.fi

Asiantuntija Johanna Perälä
p. 040 553 3159, johanna.perala@sitra.fi

 

Taustaa:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on kehittänyt toimintaansa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella vuodesta 2010 saakka. Toiminnan kehittäminen aloitettiin jo ennen nykyisen SOTE-lainsäädännön suunnitelmien julkituloa.

Kehittämistoiminnan peruslähtökohtana on ollut luoda asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, joissa perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon perinteiset rajapinnat on pyritty poistamaan joustavan palveluntuotannon mahdollistamiseksi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallistunut valtakunnalliseen valinnanvapauskokeiluun yhtenä viidestä kokeilualueesta Suomessa. Alueellamme on syntynyt palveluntuotannon kilpailua kaikilla toimialueilla.

Asiakkaat ovat saaneet valita palveluntuottajan vapaasti, ja siten toimintaa on kirittänyt yksityisten palveluntuottajien toiminta. Kokeilualueilla suurin yksittäinen syy palveluntuottajan vaihtamiseen on ollut palveluiden saatavuus. Erityisesti lääkärinaikojen saatavuus on vaihtaneiden keskuudessa ollut peruste palveluntuottajan vaihtamiselle.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä osallistui vuoden 2018 aikana Sitran järjestämään Soteuttamo Terveyskeskus -koulu -pilottihankkeeseen ensimmäisenä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on julkisen terveydenhuollon kilpailukyvyn kehittäminen, henkilökunnan muutosvalmiuden ja tilannetietoisuuden parantaminen. Hankkeen aikana kuntayhtymän henkilökunta selvitti ja kehitti toiminnan nykytilaa ja suunnitteli korjaavia toimia.

Pilotti-hankkeessa tunnistettiin palvelumuotoilun oppeja ja työkaluja hyödyntäen julkisen terveydenhuollon yleisiä toimintaan liittyviä kehittämiskohteita.

Kilpailluilla markkinoilla pärjääminen edellyttää julkisen terveydenhuollon palveluprosessien kokonaisvaltaista tarkastelua ja uudelleenarviointia. Toiminnan muutosten painopiste on ollut asiakkaan tarpeiden huomioiminen palvelun suunnittelun lähtökohtana.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Soteuttamo Terveyskeskus -koulu oli Sitran järjestämä pilottihanke, jonka avulla saatiin arvokkaita kokemuksia mm. palvelumuotoilun oppien ja työkalujen soveltuvuudesta terveyskeskusten kehittämiseen.

Kokeilun kokemusten pohjalta Sitra toteutti syksyllä 2018 ”Huomisen Terveyskeskus” hanke- ja rahoitushaun maakunnallisille toimijoille. Tämän tuloksena valmennustyö on laajentunut viiteen maakuntaan (Lappi, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa) kattaen jo 25 terveyskeskusta.