Ajankohtaista

Kirmanjärven kunnostushanke etenee

4.2.2022 15.00

Iisalmen kaupunki käynnisti kesällä 2021 Iisalmen Kirmanjärven kunnostushankkeen. Hankkeen tavoitteena on vähentää ylirehevyydestä aiheutuvia haittoja järven käyttö-kelpoisuudessa, alentaa ulkoista kuormitusta, vähentää vesikasvillisuutta sekä selvit-tää toteutusmahdollisuuksia matalampien vesialueiden perkaukseen ja Kirmanjoen kunnostukseen. Hankkeella pyritään myös löytämään kustannustehokkaita keinoja jär-ven aktiiviseen hoitoon myös kunnostuksen jälkeen. Hanke on kolmevuotinen ja Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt avustusta työn toteuttamiseen. 

Vuonna 2021 hankkeessa toteutettiin kalaston tehopyyntiä sekä tehtiin järven ranta-asukkaille postitiedustelu. Tiedustelussa haettiin ranta-asukkaiden näkemystä järven virkistyskäytön nykytilasta, arviota vesikasvillisuudesta ja kasvillisuuden vaikutuksesta järven virkistyskäyttöön sekä näkemystä mahdolliseen kasvillisuuden poistotarpeesta.

Tehokalastus toteutettiin koeluonteisesti syysnuottauksella lokakuussa 2021 ja järvestä poistettiin kalaa yhteensä 9 600 kg. Nuottauksen perusteella kalasto oli rehevöity-neelle järvelle ominaisesti vahvasti särkikalavaltainen ja särkikalat muodostivat yli 95 % saaliista. Pieniä määriä nuotassa esiintyi myös haukea, kuhaa ja ahventa. 

Tulevana vuonna tehokalastusta jatketaan. Kalastusta pyritään toteuttamaan keväällä rysäpyynnillä ja syksyllä nuottauksella. Saalistavoite vuodelle 2022 on noin kaksinkertainen vuoden 2021 toteumaan verrattuna.

Kirmanjärven ranta-asukkaille kohdennetussa tiedustelussa nousi esille huoli järven virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä. Esille nousivat mm. vedenlaadun heikentyminen, vesikasvillisuuden runsaus sekä levähaitat. Järven merkitys ranta-asukkaille on kuitenkin tärkeä ja lähes 80 % vastaajista ilmoitti järven virkistyskäyttö-merkityksen olevan joko erittäin merkittävän tai merkittävän.

Vuonna 2022 hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Kirmanjärvellä tarvittavat vesi-kasvillisuuden poistot. Suunnittelutyön yhteydessä kartoitetaan myös mahdolliset vaa-rantuneet ja leviämisherkät kasvilajit. Vuonna 2022 on vuorossa myös Pieni-Kirman ja Iso-Kirman välisen salmen sekä matalampien alueiden perkausten toteutusmahdollisuuksien sekä Kirmanjoen kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen.

Kirmanjärven kunnostushanketta hallinnoi Iisalmen kaupunki ja hankkeen koordinoijana toimii Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

Lisätietoja:
Jyrki Könttä, Iisalmen kaupunki, jyrki.kontta(at)iisalmi.fi
Jukka Hartikainen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy,
jukka.hartikainen(at)ymparistotutkimus.fi