Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmi vahvistaa pito- ja vetovoimaa myös tulevaisuudessa

21.11.2019 14:00
0

Kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 valmistelua ovat leimanneet kuntatalouden vaikeutuneet kehitysnäkymät sekä kasvavat menopaineet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi kaupungin investointitarpeet niin rakennusten kuin kunnallistekniikan osalta ovat mittavat koko suunnitelmakauden. Tänään julkaistua talous- ja toimintasuunnitelmaehdotusta voidaan luonnehtia palvelut turvaavaksi, investointipainotteiseksi ja kaupungin pito- ja vetovoimaa vahvistavaksi.

Ensi vuonna kaupungin (sis. vesilaitoksen) nettoinvestointitaso on 16,4 miljoonaa euroa ja investointisuunnitelman keskiarvo vuosille 2020–2022 noin 19 milj. euroa, ilman vesilaitosta 17,4 milj. euroa. Rakennusinvestoinneista suurimmat hankkeet ovat uuden uimahallin rakentaminen sekä Kilpijärven ja Mansikkaniemen kouluinvestoinnit. Liikenne-, liikunta- ja viheralueiden peruskorjaukseen investoidaan 2,9 milj. euroa. Korkean investointitason myötä kaupunki velkaantuu tulevina vuosina. Kaupungin lainakannan arvioidaan kuitenkin pysyvän vielä vuonna 2020 kuntasektorin keskimääräisen lainakannan (€/asukas) alapuolella. Vuoden 2022 lopussa lainamäärän arvioidaan olevan n. 4 300 €/asukas.

Iisalmen kaupungin elinkeinorakenne on monen vahvan ja elinvoimaisen toimialan varassa. Iisalmessa ja seudulla on vahvoja kansainvälisiä vienti- ja kasvuhakuisia yrityksiä. Työllisyystilanne on kehittynyt myönteisesti ja avoimia työpaikkoja on keskimäärin noin 250 kpl/kk. Seutukunnan elinkeinopolitiikan ja edunvalvonnan yhteistyötä edistetään yhteisellä vuosittaisella tulevaisuusfoorumilla sekä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla. Aktiivista työtä kaupungin elinkeinoelämän ja vetovoiman perustan vahvistamiseksi jatketaan By Iisalmi -brändityön avulla. Kaupungin kokonaismarkkinointiin lisättiin panostuksia kuluvalle vuodelle ja sama euromääräinen taso pyritään pitämään taloussuunnitelmakauden ajan.

Strategian mukaan tavoitteenamme on olla houkuttelevin seutukaupunki vuonna 2030. Iisalmen vetovoima ja houkuttelevuus on näkynyt myönteisesti uusina asumisen, kaupan ja palvelurakentamisen kohteina. Virranpuiston ja Veturitallinrannan asuntoaluekohteet ovat lähteneet rakentumaan hyvällä vauhdilla. Iisalmi on seutukunnan palvelu- ja työssäkäyntikeskittymä, jonka julkisiin ja yksityisiin palveluihin turvautuvat myös läheisen maaseutualueen asukkaat. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on noussut 107,8 prosenttiin. Onnistuneen kaavoituksen ja riittävän tonttivarannon turvin seutukeskuksen vetovoimaa on tulevina vuosina edelleen hyvä kehittää.

Kaupunkistrategian tavoite väestökehityksen kääntämisestä positiiviseksi on toimintaympäristön nopean muutoksen johdosta ollut vaikea saavuttaa. Koko maassa tapahtunut syntyvyyden nopea aleneminen on Iisalmessakin suurin yksittäinen väestön vähenemistä selittävä tekijä. Tulevaisuus sisältää paljon epävarmuustekijöitä mutta ahkeralla tekemisellä ja eteenpäin menemisellä uskomme, että Iisalmi säilyy pito- ja vetovoimaisena seutukaupunkina myös tulevaisuudessa.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022 (sis. kuntatalouden keskeiset tunnusluvut) löytyy kokonaisuudessaan täältä.

  

Lisätietoja:

Jarmo Ronkainen Eeva Suomalainen
Kaupunginjohtaja Talousjohtaja
Puh. 040 661 5351 Puh. 040 652 4002
jarmo.ronkainen@iisalmi.fi eeva.suomalainen@iisalmi.fi