Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2025: Talouden tasapaino edellyttää tulopohjan vahvistamista ja menokehityksen hillitsemistä

Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2025.pngIisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2025
24.11.2022 13.00
1

Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2025 valmistelua on leimannut poikkeuksellinen epävarmuus. Sodan, energian hinnan ja saatavuuden sekä inflaation kasvun kuntataloutta heikentävistä vaikutuksista huolimatta tavoitteena on tasapainoinen talous. Edellytyksenä talouden tasapainolle on tulopohjan vahvistaminen ja menokehityksen hillitseminen. Talousarvioehdotusta voidaan luonnehtia palveluita turvaavaksi, investointipainotteiseksi sekä kaupungin pito- ja vetovoimaa vahvistavaksi.

Iisalmen veroprosentti vuodelle 2023 on 7,86 %. Hyvinvointialueuudistus siirtää sote- ja pelastustoimen tehtävät hyvinvointialueille pienentäen näin myös kunnallisveroprosenttia. Iisalmen kaupungin tehtävät ja talous eivät kuitenkaan useiden muiden kuntien tavoin puolitu: 

”Iisalmi ottaa vuoden 2023 alussa vastuulleen koko Pohjois-Savon maakunnan maatalouden lomituspalvelujen järjestämisen sekä Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisen. Uusien tehtävien myötä kaupungin henkilöstömäärä lisääntyy noin 200 työntekijällä, joista suurin osa työskentelee lomituspalveluissa.”, kertoo Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen.

Iisalmen investointitarpeet niin rakennusten kuin kunnallistekniikan osalta ovat mittavat koko suunnitelmakauden ajan.  Vuonna 2023 kaupungin nettoinvestointitaso on 59,7 M€ ja investointisuunnitelman keskiarvo vuosille 2023–2027 on 25,7 M€ netto (ml. vesilaitos) ja ilman vesilaitosta 23,9 M€.

Rakennusinvestoinneista suurimmat ovat Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen, lastenkoti Taskukello ja Soinlahden koulu. Vuonna 2020 aloitettu uuden uimahallin rakentaminen on valmistuessaan vuoden 2023 alkupuolella kaupungin historian toiseksi suurin investointi.

”Saukko-uimahalli on investointi hyvinvointiin ja pito- ja vetovoimaan, samoin liikunta- ja viheralueiden peruskorjaukseen kohdennettava 4,1 miljoonaa euroa.”, Jarmo Ronkainen toteaa.

Iisalmen kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina kohtuullisen korkea. Keskimääräiset investointimenot vuosina 2019-2022 ovat olleet noin 12,9 M€/vuosi (ilman vesilaitosta). Tulevien vuosien investointitason nousua selittää talonrakennushankkeiden määrä ja kohonnut kustannusarviotaso. 

”Korkean investointitason myötä kaupunki velkaantuu tulevina vuosina, mutta lainakanta pysynee vielä vuonna 2022 kuntasektorin keskimääräisen lainakannan alapuolella.”  kertoo Iisalmen kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalainen.

Iisalmen elinkeinorakenne on monen elinvoimaisen toimialan varassa. Iisalmessa ja seudulla on vahvoja kansainvälisiä vienti- ja kasvuhakuisia yrityksiä, mikä näkyy mm. työpaikkaomavaraisuudessa.

”Iisalmen työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt myönteisesti ja lähestymme 110 % työpaikkaomavaraisuustasoa.”, Jarmo Ronkainen kertoo.

Seutukunnan elinkeinopolitiikan ja edunvalvonnan yhteistyötä edistetään vuosittaisella tulevaisuusfoorumilla sekä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla. Aktiivista työtä kaupungin elinkeinoelämän ja vetovoiman perustan vahvistamiseksi jatketaan By Iisalmi -brändityön avulla. Kaupungin kokonaismarkkinoinnin taso ja laajuus pyritään pitämään tulevinakin vuosina hyvällä tasolla.

Iisalmi on ollut mukana työllisyyden kuntakokeilussa vajaan kahden vuoden ajan. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa ja tehostaa tarjottavia työnhaun palveluja. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaikki työllisyyden hoidon tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025.

Kaupunkistrategian visiona on olla houkuttelevin seutukaupunki vuonna 2030. Tavoite väestönkehityksen kääntämisestä positiiviseksi on ollut nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä vaikea saavuttaa: Koko maata koskeva syntyvyyden nopea aleneminen on Iisalmessakin suurin väestön vähenemistä selittävä tekijä. Kaupungin syntyvyyden taso on viime vuosina asettunut 145-150 syntyvän lapsen tasolle. Tämänhetkisen tilaston mukaan alakouluikäisten määrä vähenee 336 oppilaalla vuoteen 2028 mennessä. Nuorten ikäluokkaan kuuluvien kuntalaisten määrä on tulevaisuudessa merkittävä valtionosuuteen vaikuttava tekijä. 

Iisalmen vetovoimaisuus on näkynyt myönteisesti asumisen-, kaupan- ja palvelurakentamisessa. Virranpuiston ja Veturitallinrannan asuntoaluekohteet rakentuvat hyvällä vauhdilla. Onnistuneen kaavoituksen ja riittävän monipuolisen tonttivarannon turvin seutukeskuksen vetovoimaa on tulevina vuosina edelleen hyvä kehittää. Iisalmi on seutukunnan palvelu- ja työssäkäyntikeskittymä, jonka julkisiin ja yksityisiin palveluihin turvautuvat myös läheisen maaseutualueen asukkaat. 

Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen 28.11.2022 esityslistan liitteenä iisalmi.fi-sivustolla.
(Esityslista julkaistaan iltapäivällä 24.11.2022.

Lisätietoja: 
Jarmo Ronkainen, kaupunginjohtaja, Iisalmen kaupunki, p. 040 661 5351
Eeva Suomalainen, talousjohtaja, Iisalmen kaupunki, p. 040 652 4002