Ajankohtaiset tiedotteet

Haasteina aikataulujen käytettävyys sekä liikkumistottumusten muuttaminen – Liikkumisen sujuvuutta selvitettiin Ylä-Savossa

Kesto2021_Iisalmi_liikkuminenjakuntarakenne.png
14.1.2022 14.30
0

Liikkumisen sujuvuuden parantaminen Ylä-Savossa -selvitystyössä hahmotellaan alueellisesti tarkoituksenmukainen henkilökuljetuspalvelujen kokonaisuus sekä toimenpiteet sen kehittämiseksi.

Vähähiilinen liikkuminen on yksi valmisteilla olevan Ylä-Savon ilmasto-ohjelman teemoista. Tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä sekä edistää kestäviä kulkutapoja. Jotta kestäviä kulkutapoja käytettäisiin, tulisi eri matkustusmuotojen nivoutua hyvin yhteen ja muodostaa eheitä matkaketjuja. Silloin henkilöautomatkat olisivat kätevästi korvattavissa joukkoliikenteellä, pyörällä tai muulla vähähiilisen liikkumisen muodolla.

Ylä-Savossa matkaketjujen muodostumisen tämänhetkisenä haasteena on, että alueen erilaiset liikkumisen palvelut ovat melko hajautuneesti järjestettyjä, eivätkä ne välttämättä toimi keskenään yhteen tai tue riittävästi toisiaan. Liikkumisen palveluiden sujuvoittaminen on kirvoittanut keskustelua Ylä-Savon kunnissa seudullisen ilmasto-ohjelman ja kunnallisten ilmastosuunnitelmien tekovaiheessa, tämän pohjalta EAKR-rahoitteinen KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) -hanke teetti aiheesta ulkopuolisen selvityksen.

Ubigu Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n toteuttamassa selvityksessä tutkittiin matkaketjujen sujuvuutta ja mahdollisuuksia yhdistellä eri liikkumisen muotoja alueellisesti ja seudullisesti järkeväksi kokonaisuudeksi. Tarkastelun kohteina olivat kutsuohjattu palveluliikenne, paikallisliikenne, sisäinen joukkoliikenne, koulukuljetukset sekä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain alaiset kuljetukset.

Koulukuljetustarpeiden ehdoilla

Peruskoululaiset ovat kuljetuspalveluiden suurin käyttäjäryhmä Ylä-Savossa. Alueen avoin joukkoliikenne muodostuu seudullisesta ELY-keskuksen ostoliikenteestä, Iisalmen paikallisliikenteestä sekä markkinaehtoisesta liikenteestä. Osa kuntien hankkimista erillisistä koulukuljetusvuoroista sekä palveluliikenteet ovat myös avoimesti kuntalaisten käytettävissä.

Kunnat pyrkivät hyödyntämään avoimen joukkoliikenteen vuoroja mahdollisimman paljon koulukuljetuksissaan. Iso osa alueen sisäisistä ELY-keskuksen hankkimista vuoroista sekä markkinaehtoisen liikenteen vuoroista pohjautuvat koulukuljetustarpeisiin.

Avoimen joukkoliikenteen vuorojen aikataulut löytyvät Ylä-Savon joukkoliikenteen aikatauluvihkosta. Iisalmen paikallisliikenteen autojen sijainnin voi tarkistaa myös reaaliaikaisesti mobiilisovelluksen avulla.

Iisalmen maaseudun palveluliikenne jatkoselvitykseen

Palvelu- ja asiointiliikennettä järjestetään lähes kaikissa Ylä-Savon kunnissa. Liikennöitsijöiden haastattelujen mukaan liikennöinti on helppoa ja käyttäjät pääosin vakiokäyttäjiä. Viikoittain ajetaan kuitenkin useita vuoroja ilman matkustajia. Samaan aikaan tarvetta kyyteihin voisi olla muualla.

Selvitystä tehdessä kuntien palveluliikenteen (pali) matkustajamääristä oli haastava saada tietoa, joten kovin tarkkoja kehittämistarpeita ei voitu hahmottaa. Jatkossa palveluliikennettä kannattaisi käydä yksityiskohtaisesti läpi ja tarkastella, miten ajopäivistä saisi mahdollisimman tehokkaita.

Iisalmessa toimii kaupunki-palin rinnalla myös maaseutualueen palveluliikenne. Siinä ajetaan vakioreittiä, jolta poiketaan tarvittaessa. Nykyisellään maaseudun pali on hyvin tehotonta, sillä asiakasmäärät ovat pieniä ja vastaavasti asiakaskohtaiset kustannukset todella korkeita. Selvityksen pohjalta on maaseutu-palin kehittämiseksi käynnistetty jatkohanke, jossa pyritään lisäksi kehittämään avoimen joukkoliikenteen aikataulu- ja reitti-informaatiota.

Selvityksen mukaan palveluliikennettä tulisi markkinoida enemmän ja sisältöä avata tarkemmin, jotta palvelun käyttöönotto olisi helpompaa myös uusille käyttäjille. Palveluliikenteestä saatavilla olevaa informaatiota pidettiin melko suppeana. Ihmiset eivät aina tiedä palvelun olemassaolosta tai siitä, kuka siihen on oikeutettu. Ylä-Savon Sote on omalta osaltaan ohjannut aktiivisesti käyttäjiä palveluliikenteeseen ja auttanut tutustumaan tarjontaan.

Matkustajat kaipaavat informaatiota joukkoliikenteestä

Selvityksen mukaan Ylä-Savon alueen henkilöliikenteen merkittävimmät solmupisteet sijaitsevat kaupunkien ja kuntakeskusten peruspalveluiden sekä oppilaitosten äärellä. Solmupisteellä tarkoitetaan matkaketjun kohtaa, jossa vaihdetaan liikennevälineestä tai -palvelusta toiseen.

Kehitystoimia solmupisteiden käytettävyyden parantamiseksi on jo tehty, mutta työsarkaa riittää edelleen. Keskeisiä haasteita ovat selvitystyön yhteydessä tehdyssä opiskelijakyselyssäkin esille nousseet pyöräpysäköinnin laadun parantaminen, kimppakyytiryhmät, joukkoliikennepysäkkien laadun parantaminen sekä aikatauluinformaation selkeyttäminen ja tiedotuksen tehostaminen.

Liikkumisen sujuvuuden parantaminen Ylä-Savossa -selvitystyö on luettavissa kokonaisuudessaan Iisalmen kaupungin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja antaa:

Projektivastaava Kirsi Savolainen, KESTO-hanke (Ylä-Savo)

kirsi.savolainen@iisalmi.fi

puh. 040 584 0803