Turvallisuuskysely

Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella toteutettiin turvallisuuskysely osana turvallisuussuunnitelman tekoa. Turvallisuuskyselyssä tarjottiin kahden kunnan ja kahden kaupungin asukkaille mahdollisuus osallistua turvallisuussuunnitelman tekoon. Kysely luotiin ensimmäisten työryhmäkokoontumisten jälkeen työryhmässä esille nousseiden ongelmien, aiempien kokemusten, puheenjohtajien asiantuntijuuden, taustamateriaalin sekä valtakunnallisten ja alueellisten tilastojen perusteella. Kyselyn kysymykset jaoteltiin Pohjois-Savon liiton määrittelemien painopisteiden mukaan, jotka ovat arjen turvallisuus; tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy, arjen turvallisuus; palveluiden toimivuus, väkivallan hallinta ja ehkäisy, päihteiden käyttöön vaikuttaminen ja omavalvonnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy (Pohjois-Savon liitto 2011).

Kysely laitettiin kaikkien kuntien ja kaupunkien sekä SOTEn internetsivuille. Lisäksi, jotta heilläkin, joilla ei ole internetliittymää tai tietokonetta, säilyisi mahdollisuus vastata kyselyyn, oli kysely saman aikaa vastattavissa kuntien ja kaupunkien kirjastoissa. Kysely toteutettiin 11.6.2012–30.6.2012 välisenä aikana ja tehtiin Webropol - datan analysointi- ja kyselytyökaluohjelmalla. Kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin hyväksyttyjä vastauksia 250 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä lukemana. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Oulun kaupungin järjestämässä turvallisuuskyselyssä saatiin 408 vastausta noin kolme ja puoli kertaa suuremmalta väestöpohjalta.

Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon asukkaiden omia ehdotuksia vallitseviin turvallisuusongelmiin. Pyrkimyksenä oli siis tarjota asukkaille keino ja mahdollisuus kertoa oma kehitysehdotus, jotka kyselyn päättymisen jälkeen käsiteltäisiin työryhmittäin. Avoimia kysymyksiä, joiden kautta päämäärä todettiin parhaiten saavutettavan, oli kyselyssä kaiken kaikkiaan 24 kappaletta, parhaat keräten yli 150 ehdotusta tai kommenttia. Kyselyn kysymysten kokonaismäärä oli 54 kappaletta.

Turvallisuuskyselyn loppuraportti