Edunvalvojan määrääminen ja tehtävät

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus.

Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät: Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta.

Edunvalvojan tehtäviin kuuluu tavallisesti päämiehen omaisuuden hoitaminen. Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä omaisuudesta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Edunvalvojan on mm. pidettävä huolta siitä, että päämies saa varoistaan riittävästi rahaa henkilökohtaisiin menoihinsa. Yleensä edunvalvoja ei saa myydä sellaista omaisuutta, jolla on päämiehelle erityistä arvoa tai jota päämies tarvitsee edunvalvonnan aikana tai myöhemmin.

Edunvalvojan on pyrittävä hyvään yhteistyöhön päämiehensä kanssa. Ennen kuin edunvalvoja päättää päämiehelleen tärkeästä asiasta, hänen on tiedusteltava tämän mielipidettä, jos se on tämän tilaan nähden mahdollista.

Edunvalvojan on myös huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Edunvalvojan tulee tarvittaessa olla yhteistyössä esim. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

Edunvalvojan, joka hoitaa päämiehensä omaisuutta, on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista (kirjanpito). Tehtävänsä alussa edunvalvojan on annettava maistraatille luettelo päämiehensä varoista ja veloista(omaisuusluettelo). Edunvalvojan on säännönmukaisesti, yleensä vuosittain, annettava tili maistraatille (vuositili).

Jos päämiehellä on saatavia, esimerkiksi oikeus eläkkeeseen, edunvalvojan on ilmoitettava maksuvelvolliselle, mille tilille tämän on suoritettava maksunsa. Lisäksi edunvalvojan on ilmoitettava pankille, kuka saa nostaa päämiehen tilillä olevia varoja.

Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan päämiehensä puolesta tehtäviin tärkeisiin oikeustoimiin. Lupa tarvitaan esim. asunnon tai kiinteistön myymiseen tai ostamiseen, omaisuuden pantiksi luovuttamiseen ja muun lainan kuin valtion takaaman opintolainan ottamiseen.

Edunvalvojalla ei ole oikeutta tehdä lahjoituksia päämiehensä puolesta. Edunvalvoja ei myöskään saa edustaa päämiestään sellaisessa oikeustoimessa, jossa edunvalvoja itse tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on osapuolena. Tällaiseen oikeustoimeen edunvalvoja tarvitsee sijaisen.

Edunvalvojan oikeus palkkioon:

Edunvalvojalla on oikeus saada korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio. Oikeusministeriö on antanut ohjeet palkkion määräytymisen perusteista, ohjeet saa maistraatista. Kulukorvausta ja palkkiota koskevat tiedot merkitään maistraatille annettavaan tiliin.

Edunvalvojan tarpeen uudelleen arviointi:

Käräjäoikeus lakkauttaa hakemuksesta edunvalvojan tehtävän, jos edunvalvonnan tarvetta ei enää ole. Hakemuksen edunvalvojan tehtävän lakkauttamisesta voi tehdä päämies itse, edunvalvoja tai maistraatti. Lakkauttamista voi hakea myös päämiehen isä tai äiti, aviopuoliso, lapsi tai muu läheinen. 

Jotta kukaan ei olisi edunvalvonnassa tarpeettomasti, maistraatti selvittää joka neljäs vuosi, onko edunvalvontaa tarpeen jatkaa.

Edunvalvojan tehtävän päättyminen:

Käräjäoikeus voi vapauttaa edunvalvojan tehtävästään, kun tämä sitä pyytää tai kun päämies ei enää ole edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvojan tehtävä päättyy aina, kun päämies kuolee. Edunvalvoja, joka ei ole sopiva tehtäväänsä, voidaan käräjäoikeuden päätöksellä vapauttaa siitä. 

Tehtävänsä päätyttyä edunvalvojan on tehtävä maistraatille viipymättä tili omaisuuden hoidosta siltä ajalta, jolta tiliä ei ole vielä tehty. Edunvalvojan on säilytettävä kuitit koko tehtävänsä ajalta. Tehtävänsä päätyttyä edunvalvojan on luovutettava päämiehen omaisuus sille, jolla on oikeus ottaa se vastaan

Holhousviranomainen:

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa muuna muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin, Maistraatti voi myös määrätä, että omaisuuden hoidon ja käytön ohjeeksi on laadittava erityinen hoitosuunnitelma. Lisäksi maistraatit pitävät valtakunnallista holhousasioiden rekisteriä.

Yhteystiedot

POHJOIS-SAVON edunvalvontatoimisto

Yleinen edunvalvonta, IISALMI

Postiosoite PL 25, 74101 Iisalmi

Käyntiosoite:
Savonkatu 26, 74100 Iisalmi

Virka s-posti:
pohjois-savo.edunvalvonta@oikeus.fi

INFO-piste

Puh. 029 56 52874
Fax 029 56 52879

10. yleinen edunvalvoja Eeva Rossinen
puh. 029 56 52863
eeva.rossinen@oikeus.fi

Edunvalvontasihteeri Anna Kumpulainen
puh. 029 56 52868
anna.kumpulainen@oikeus.fi

11. yleinen edunvalvoja Leena Tikkanen
puh. 029 56 52865
leena.tikkanen@oikeus.fi

Edunvalvontasihteeri Päivi Rossinen
puh. 029 56 52866
paivi.rossinen@oikeus.fi

12. yleinen edunvalvoja Kyösti Vatanen
puh. 029 56 52867
kyosti.vatanen@oikeus.fi
- vastaanotto Kiuruvedellä kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 8 – 10

Kiuruveden kaupungintalo, Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Edunvalvontasihteeri Sisko Ylärinne
puh. 029 56 52872
sisko.ylarinne@oikeus.fi

13. yleinen edunvalvoja Armi Ursinius
puh. 029 56 52871
armi.ursinius@oikeus.fi

Edunvalvontasihteeri Emma Rönkkö
puh. 029 56 52873
emma.ronkko@oikeus.fi

 

14. yleinen edunvalvoja Tiina Koski
puh. 029 56 52861
tiina.koski@oikeus.fi
-vastaanotto Pielavedellä ja Keiteleellä ajanvarauksella


Edunvalvontasihteeri Sari Luukkonen
puh. 029 56 52862
sari.luukkonen@oikeus.fi

Edunvalvontasihteeri Kaisa Väisänen
puh. 029 56 52864
kaisa.vaisanen@oikeus.fi