Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua. Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja.

Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennuslupa on myönnetty, rakennusalue raivattu ja pintamaa kuorittu.

Ellei rakentaja saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua asiakas tilaa kaupunkimittausyksiköltä rakennuksen sijaintikatselmuksen.

Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Katselmus tallennetaan kaupungin rakennuslupajärjestelmään kyseiselle luvalle.

Tutustu ennen merkinnän tilaamista linjapukkien rakentamisohjeeseen (Ohjeita rakennuspaikan merkinnän tilaajalle)

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi merkintäkäynti yhtä rakennusta kohti.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Puhelinasiointi

Kartta- ja maastomittauspalveluiden tilaaminen

Puhelimitse tapahtuva kartta- ja maastomittauspalveluiden tilaaminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302729 Puh. +358 40 3551860

Linkit

Ohjeita rakennuspaikan merkinnän tilaajalle

Ohje rakennuspaikan merkinnän tilaajalle

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennushankkeen maastomittaukset

Lisää tietoa
Avaa linkki

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Vene- ja venevalkamapaikkojen vuokraus

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot

Metsästysluvat kaupungin omistamalle alueelle

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut