Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

Liittyäksesi Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi on sinun ensin tehtävä kirjallinen sopimus Iisalmen Veden kanssa.

Sopimus laaditaan Iisalmen Veden toimistolla ja se edellyttää molempien sopijapuolten allekirjoittamista.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava seuraavat tiedot

• Vaihdoksen päivämäärä ja vesimittarin lukema

• Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään

• Uuden omistajan tiedot ja asukkaiden lukumäärä, jonka perusteella ensimmäinen arviolasku tehdään

Verkkoasiointi

Omistajan vaihdos - lomake

Lomake, jolla voit ilmoittaa omistajan vaihdoksesta Iisalmen Vedelle

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Veden kulutuslukemien ilmoittaminen

Vesimittarin kulutuslukemat voit ilmoittaa sähköisesti

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Iisalmen Vesi liikelaitoksen asiakaspalvelu

Liittyminen Iisalmen Vesi liikelaitoksen vesi- ja jätevesiverkostoon

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302667

Lomakkeet

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Iisalmen Vesi, hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Sopimus sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen

Liittyjä voi tehdä sopimuksen kiinteistön sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Iisalmen Vesi liikelaitoksen verkkosivut

Iisalmen Vesi -liikelaitos huolehtii talousveden toimittamisesta ja jätevesien puhdistamisesta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Rakennuslupa

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut