Kuntalaisaloite

Asukkaalla sekä Iisalmessa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloite toimitetaan kaupungin i-pointtiin, jossa se kirjataan saapuneeksi ja lähetetään valmisteluun.

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Esimerkiksi jos aloite koskee katuja tai puistoja, aloitteen käsittelee tällöin tekninen lautakunta.

Kaupunginhallitus esittää vuosittain huhtikuussa valtuustolle luettelon sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annetaan tieto toimielimelle sen päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Voit tehdä aloitteen Iisalmen kaupungille kirjallisesti i-pointista saatavalla aloitelomakkeella tai tämän palvelukuvauksen liitteenä olevalla tulostettavalla lomakkeella. Voit tallentaa tulostettavan lomakkeen omalle työasemallesi ja täyttää lomakkeen tiedot siihen sähköisesti. Lähetä täytetty lomake sähköisesti Suomi.fi asiointitilin tai omat viestit -palvelun kautta Iisalmen kaupungille. Saat myös tiedot aloitteen käsittelystä asiointitilille omiin viesteihin.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Verkkoasiointi

eRaati Iisalmi

Voit vaikuttaa Iisalmen kaupungin palveluihin ja asioiden valmisteluihin osallistumalla asiakasraatiin eRaati-palvelussa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Kuntalaisaloite (verkkolomake)

Voit tehdä aloitteen suoraan Iisalmen kaupungin sähköpostiin sähköisellä lomakkeella

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Liittyvät palvelut

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen kunnassa

Katso tiedot

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Iisalmessa kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS).

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaavat ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut