Voit hakea kehittämisrahaa maaseutuhallinnon yhteislautakunnalta seuraavin perustein:

 

1. Tuki kehittämis- ja investointi- sekä maatalousyritystoiminnan aloittamissuunnitelmiin 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 700 €/tila/vuosi.

Kehittämissuunnitelma voi olla suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma tilan tuotannon uudelleen suuntaamiseksi, vaihtoehtojen pohdinta maatalousyrityksen toiminnan kehittämiseksi, äkillisesti taloudellisesti kriisiytyneen maatalousyrityksen tarvitsema kehittämissuunnitelma tai joku muu suunnitelma, jolla pyritään turvaamaan maatalousyrityksen kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.

Hakemukseksi riittää kopio laskusta ja kuitista.

 

2. Kannustustuki 700 € investoivalle maatalousyritykselle tai maatalousyritystoiminnan aloittajalle.

Kannustustuki maksettaisiin investoinnin toteuttamisen käynnistyttyä tai maatalousyritystoiminnan alettua. Investoinnin tulee ollamaatalousyrityksen tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten uuden teknologian käyttöönotto tai merkittävä tuotannon laajennus eläintilalla tai tuotevarasto ja sadonkäsittelytilat kasvinviljelytilalla. Jos maatalousyritystoiminta aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan vähintään 10 vuotta. Maatalousyritystoiminnan aloittajalle myönnettävän kannustustuen ehtona on, että maatalousyrittäjätoiminnalla on merkitystä hakijan taloudessa.

Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta tulosta vaaditaan kolmasosaa. Tarvittaessa hakijan on annettava luotettava selvitys maatalousyrittäjätulon osuudesta kokonaistuloista. Kannustustuen perusteeksi hakijan tulee esittää investointihankkeen käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamasta todistuksesta tai kopio investointituen maksatuspäätöksestä tai muu luotettava selvitys. Maatalousyritystoiminnan aloittamisen tapahduttua on esitettävä kauppa- tai lahjakirja tai vuokrasopimus.

 

3. Tunnustuspalkinto 500 € vuoden 2019 maatilayrittäjälle kunnittain

Palkitun maatalousyrittäjän hankkeiden tulee osoittaa, että hänellä on uskoa maatilatalouden tulevaisuuteen ja hänellä on yrittäjämäinen asenne. Hankkeiden tulee olla realistisia maatalousyrityksen edellytykset huomioiden. Perustellut esitykset lautakunnalle pyydetään kunnan palveluvastavalta. Hän kokoaa tarvittavan työryhmän esityksen tekemiseksi.

 

4. Maaseutuammattiin ry:n jäsenmaksu.

 

5. Maatalousyrittäjien koulutuksen, yhteistoiminnan edistämisen, uusien toimintamuotojen (esim. tilusjärjestelyt) yleinen kehittämisen sekä vastaavan muun kehittämistoiminnan tukeminen.

Edellä mainituissa toimenpiteissä hyväksyttävä hankekustannus voiolla ilman lautakunnan erillistä päätöstä 5 000 euroa.

 
Kohtien 1. ja 2. tukipäätökset tehdään siinä järjestyksessä kun tukea haetaan.

Hakemukseksi riittää kopio maksetusta laskusta, jollei edellä ole muuta vaadittu.